collapse

Reklama


Autor Wątek: PROBLEM z wprowadzeniem świadczeń w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ  (Przeczytany 40209 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline KRZYSZTOF

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 47
 • Pomógł? 0
 • MAZOWIECKI OW
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 10, 2009, 13:32:28 pm »

A czy na pierwszej stronie nie trzeba uzupe??niaÄ? informacji o Zleceniu?
Czy gdzie?? trzeba umie??ciÄ? informacje o lekarzu zlecajÄ?cym?

We wpisywaniu ??wiadcze?? do KS-PPS dla zadaniowej formy rozliczania pielÄ?gniarki ??rodowiskowej POZ nie uzupe??niali??my do tej pory pola ZLECENIE, ani informacji o lekarzu zlecajÄ?cym - nie by??o b??Ä?du rozliczenia zwiÄ?zanego z brakiem tych informacji.

Te dane sÄ? przechowywane w formie papierowej wg zarzÄ?dzenia 105_2008_DSOZ_POZ ze zmianami wprowadzonymi zarzÄ?dzeniem 12_2009_DSOZ_POZ, ale wÄ?tek dotyczy KS-PPS i sposobu wprowadzania ??wiadcze?? do tego programu, dla zadaniowej formy finansowania pielÄ?gniarki ??rodowiskowej POZ (od zarzÄ?dzenia 105 nazwanÄ? "PielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ? w POZ").

Pozdrawiam,
KRZYSZTOF
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 10, 2009, 13:45:35 pm wysłana przez KRZYSZTOF »

Offline KRZYSZTOF

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 47
 • Pomógł? 0
 • MAZOWIECKI OW
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 10, 2009, 13:55:57 pm »
...Nale??y te?? pamiÄ?taÄ?, ??e w przypadku "barthelowc??w" kwalifikacje nale??y powtarzaÄ? co najmniej co 3 miesiÄ?ce (zarzÄ?dzenie 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ).
Witam,
Czy m??g??by?? wskazaÄ? miejsce, gdzie w przypadku "PielÄ?gniarskiej opieki domowej POZ" jest wymagane powtarzanie co trzy miesiÄ?ce kwalifikacji pacjent??w wg skali Barthel?

Jako?? nie moge tego znale??Ä? ani w zarzÄ?dzeniu 105, ani w 12 - mo??e pomyli??o Ci siÄ? z "PielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? d??ugoterminowÄ?"?

KRZYSZTOF

Offline Norbert

 • Super Specjalista
 • ****
 • Wiadomości: 481
 • Pomógł? 8
 • Mazowiecki OW NFZ
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 10, 2009, 14:04:51 pm »
wejd?? w admina
znajd?? opcjÄ? ZLC_MWU ustaw jÄ? prawid??owÄ?
NastÄ?pnie przejd?? do rozlicze?? i w menu R????ne otw??rz >>Wymagalno??Ä? zlece?? dla miejsc....<

Nie powinien sie pojawiaÄ? komunikat o konieczno??ci nanoszenia zlecenia

Nieświadomi żyją dłużej.......

Offline Tomek R

 • Super Specjalista
 • ****
 • Wiadomości: 322
 • Pomógł? 43
 • Wielkopolski OW NFZ
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 10, 2009, 22:09:22 pm »
Numer komunikatu:    28493
Data publikacji:    2009-05-15
Temat:    Komunikat w sprawie realizacji ??wiadcze?? w pielÄ?gniarskiej opiece domowej w POZ.

PodstawÄ? do objÄ?cia ??wiadczeniobiorcy ??wiadczeniami pielÄ?gniarskiej opieki domowej w POZ jest ocena i kwalifikacja pacjenta dokonana przez pielÄ?gniarkÄ? poz, z zachowaniem zasad, o kt??rych mowa w ust. 1-4 i udokumentowana w indywidualnej karcie opieki pielÄ?gniarskiej, prowadzonej wed??ug wzoru okre??lonego w za??Ä?czniku nr 12 do zarzÄ?dzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie okre??lenia warunk??w zawierania i realizacji um??w o udzielanie ??wiadcze?? opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zmienionego zarzÄ?dzeniem nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Oceny i kwalifikacji, o kt??rej mowa w pkt 3, pielÄ?gniarka poz dokonuje w terminie  do 72 godzin od momentu otrzymania zg??oszenia do objÄ?cia ??wiadczeniobiorcy pielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ? w POZ, wykorzystujÄ?c w tym celu dostarczone przez ??wiadczeniobiorcÄ? dokumenty, informacje zebrane w wywiadzie oraz wyniki testu oceny wed??ug skali Barthel. PielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ? w POZ objÄ?ci mogÄ? byÄ? ??wiadczeniobiorcy, kt??rzy uzyskali do 60 punkt??w w skali Barthel.

W sprawozdawczo??ci do przekazania informacji o kwalifikacji pacjenta do objÄ?cia pielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ?  s??u??y us??uga o kodzie:

- 5.01.27.0100002 Wykonanie kwalifikacji pacjenta na podstawie skierowania do objÄ?cia pielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ? w POZ - ustalenie problem??w pielÄ?gnacyjnych i Indywidualnego planu opieki.

Przy tej us??udze istnieje obowiÄ?zek przekazywania dodatkowych informacji:

- wynik wg zmodyfikowanej skali Barthel;

- informacja czy Pacjent jest zakwalifikowany do objÄ?cia opiekÄ? ??rodowiskowÄ? (TAK/NIE);

- w przypadku pozytywnej kwalifikacji informacja do kiedy jest objÄ?ty tÄ? opiekÄ? (ze wzglÄ?du na konieczno??Ä? przeprowadzania kwalifikacji co najmniej co 3 miesiÄ?ce nie wyr????nia siÄ? znacznika ‘opieka bezterminowa’).

 

Osobie, kt??ra zosta??a zakwalifikowana do objÄ?cia opiekÄ? ??rodowiskowÄ? w POZ mo??na w okresie od dokonania kwalifikacji (wykazania us??ugi o kodzie 5.01.27.0100002) do dnia objÄ?cia opiekÄ? (data przekazywana przy wykazaniu us??ugi o kodzie 5.01.27.0100002) wykonywaÄ? us??ugi z Katalogu ??wiadcze?? pielÄ?gniarskich w POZ z pozycji od 1 do 7. Nie wolno wykonywaÄ? us??ug z pozycji 8.

Osobie, kt??ra nie zosta??a zakwalifikowana do objÄ?cia opiekÄ? ??rodowiskowÄ? w POZ NIE WOLNO wykonywaÄ? us??ugi z Katalogu ??wiadcze?? pielÄ?gniarskich w POZ z pozycji od 3 do 7. Wolno jedynie wykonywaÄ? us??ugi z pozycji 1,2 i 8.

Us??ugi wykonane pacjentom bez kwalifikacji lub z niepe??nÄ? informacjÄ? o ocenie w skali Barthel bÄ?dÄ? uznane jako b??Ä?dne.

Przypominamy Pa??stwu r??wnie?? o limicie 5 500 punkt??w jako limicie punkt??w dla jednego etatu przeliczeniowego, mo??liwym do wypracowania przez jednÄ? pielÄ?gniarkÄ? poz w ciÄ?gu jednego miesiÄ?ca. Limit ten zgodnie z zapisem § 16 ust. 9 ZarzÄ?dzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie okre??lenia warunk??w zawierania i realizacji um??w o udzielanie ??wiadcze?? opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zmienionego zarzÄ?dzeniem nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.   przeznaczyÄ? nale??y na realizacjÄ? ??wiadcze?? uwzglÄ?dniajÄ?c nastÄ?pujÄ?cy podzia??:

- 80% z liczby 5 500 punkt??w – na realizacjÄ? pielÄ?gniarskiej opieki domowej w POZ;

- 20% z liczby 5 500 punkt??w – na realizacjÄ? ??wiadcze?? pielÄ?gniarki poz ujÄ?tych w pozycjach 1, 2 i 8 Katalogu ??wiadcze?? pielÄ?gniarskich w POZ stanowiÄ?cym za??Ä?cznik nr 15 do zarzÄ?dzenia, wykonanych ??wiadczeniobiorcom innym ni?? objÄ?ci pielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ? w POZ, z zastrze??eniem, ??e ??wiadczeniobiorcy ci r??wnie?? z??o??yli deklaracjÄ? wyboru pielÄ?gniarki poz do pielÄ?gniarki realizujÄ?cej im opisane ??wiadczenia.

Prosimy o bezzw??oczne uzupe??nienie informacji o kwalifikacji przy us??udze o kodzie 5.01.27.0100002 „Wykonanie kwalifikacji pacjenta na podstawie skierowania do objÄ?cia pielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ? w POZ - ustalenie problem??w pielÄ?gnacyjnych i Indywidualnego planu opieki” do dnia 10 czerwca 2009 roku.

Po uzupe??nieniu tej informacji zostanie zweryfikowana poprawno??Ä? wykazywania us??ug w okresie objÄ?cia pielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ? w POZ.


Barbara Murawska
w/z Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddzia??u Wojew??dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Pozdrawiam!

Offline Manioo

 • Super Specjalista
 • ****
 • Wiadomości: 279
 • Pomógł? 20
 • Zachodniopomorski OW
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 12, 2009, 13:18:50 pm »
czeka mnie rozliczanie pielÄ?gniarki w formie zadaniowej - jak ju?? uporam siÄ? z ofertÄ? ;-)

mam pytanie tak trochÄ? na zapas,

wiem - muszÄ? robiÄ? listÄ? deklaracji - znacznik czy deklaracja jest podstawÄ? p??atno??ci (kapitacyjna metoda finansowania) – pielÄ?gniarki, kt??re wybra??y zadaniowÄ? formÄ? finansowania powinny mieÄ? ten znacznik ustawiony na NIE

rozumiem, ale ZOW NFZ widzÄ?, wymaga aby zg??osiÄ? te?? wniosek o umowÄ? na nocnÄ? wyjazdowÄ? - pytanie - czy robiÄ? dodatkowo listÄ? deklaracji do umowy na nocnÄ? wyjazdowÄ? ze znacznikiem na tak - jako podstawa p??atno??ci ( w sumie to ??mieszne pieniÄ?dze , ale jak nie mogÄ? ci pacjenci byÄ? u innych ??wiadczeniodawc??w to trudno)
-czy tworzÄ? rachunek na podstawie weryfikacji listy do umowy zasadniczej ?
tak robiÄ? u pielÄ?gniarek rozlicznych wg stawki kapitacyjnej
Spechej pomalu!  Pozdrawiam.

Offline KRZYSZTOF

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 47
 • Pomógł? 0
 • MAZOWIECKI OW
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 12, 2009, 15:42:18 pm »
...
rozumiem, ale ZOW NFZ widzÄ?, wymaga aby zg??osiÄ? te?? wniosek o umowÄ? na nocnÄ? wyjazdowÄ? - pytanie - czy robiÄ? dodatkowo listÄ? deklaracji do umowy na nocnÄ? wyjazdowÄ? ze znacznikiem na tak - jako podstawa p??atno??ci ( w sumie to ??mieszne pieniÄ?dze , ale jak nie mogÄ? ci pacjenci byÄ? u innych ??wiadczeniodawc??w to trudno)

wniosek na nocnÄ? i ??wiÄ?tecznÄ? ambulatoryjna opiÄ?kÄ? pielÄ?gniarskÄ? oraz nocnÄ? i ??wiÄ?tecznÄ? wyjazdowÄ? opiekÄ? pielÄ?gniarskÄ? wype??niasz w formie papierowej i sk??adasz u ??wiadczeniodawcy, kt??ry ma kontrakt na takÄ? opiekÄ? na danym terenie (za??Ä?cznik nr 18 do zarzÄ?dzenia 105/2008/DSOZ)
W KS-PPS nic siÄ? nie wype??nia (poza "Deklaracja nie jest podstawÄ? p??atno??ci).

Ca??y wniosek dotyczy pacjent??w nieobjÄ?tych pielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ?,
a pacjent??w objÄ?tych opiekÄ? domowÄ? dotyczy tylko nocna pomoc (od godz. 18)
Cytuj
-czy tworzÄ? rachunek na podstawie weryfikacji listy do umowy zasadniczej ?
tak robiÄ? u pielÄ?gniarek rozlicznych wg stawki kapitacyjnej

pielÄ?gniarka "zadaniowa" wpisuje us??ugi wykonane u ka??dgo pacjenta (imiennie) wg katalogu ??wiadcze?? z wczytanej umowy i po wpisaniu us??ug wykonujesz poszczeg??lne raporty (statystyczny, rozliczeniowy i dopiero rachunek refundacyjny z przes??anego szablonu od NFZ z zaliczonych przez NFZ ??wiadcze??).
Spos??b wprowadzania jest w tym wÄ?tku - wy??ej.
Pzdr.
KRZYSZTOF
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2009, 15:51:59 pm wysłana przez KRZYSZTOF »

Offline KRZYSZTOF

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 47
 • Pomógł? 0
 • MAZOWIECKI OW
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 12, 2009, 15:47:57 pm »
...
- w przypadku pozytywnej kwalifikacji informacja do kiedy jest objÄ?ty tÄ? opiekÄ? (ze wzglÄ?du na konieczno??Ä? przeprowadzania kwalifikacji co najmniej co 3 miesiÄ?ce nie wyr????nia siÄ? znacznika ‘opieka bezterminowa’).
...

DziÄ?kujÄ? za odpowied??, ale zapytam jeszcze: co (jaki dokument, zarzÄ?dzenie, itp.), wymusza konieczno??Ä? przeprowadzania kwalifikacji wg skali Barthel co najmniej raz na 3 miesiÄ?ce w pielÄ?gniarskiej opiece domowej POZ?
bo cytowany tekst tylko informuje o takiej konieczno??ci, bez podania ??r??d??a.
Pzdr.
KRZYSZTOF

Offline maciek777

 • Global Moderator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2176
 • Pomógł? 81
 • Mazowiecki OW
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 12, 2009, 18:03:25 pm »
...
- w przypadku pozytywnej kwalifikacji informacja do kiedy jest objÄ?ty tÄ? opiekÄ? (ze wzglÄ?du na konieczno??Ä? przeprowadzania kwalifikacji co najmniej co 3 miesiÄ?ce nie wyr????nia siÄ? znacznika ‘opieka bezterminowa’).
...

DziÄ?kujÄ? za odpowied??, ale zapytam jeszcze: co (jaki dokument, zarzÄ?dzenie, itp.), wymusza konieczno??Ä? przeprowadzania kwalifikacji wg skali Barthel co najmniej raz na 3 miesiÄ?ce w pielÄ?gniarskiej opiece domowej POZ?
bo cytowany tekst tylko informuje o takiej konieczno??ci, bez podania ??r??d??a.
Pzdr.
KRZYSZTOF

Podzielam TwojÄ? wÄ?tpliwo??Ä? Krzysztof, wczytujÄ?c siÄ? w zarzÄ?dzenia 105/2008 i 12/2009 nie ma ??adnej wzmianki o przeprowadzania kwalifikacji wg skali Barthel co 3 miesiÄ?ce...... ???

Edit

Jest pkt 8 paragrafu 16 m??wiÄ?cy o modyfikacji procesu leczenia w oparciu o skalÄ? Barthel.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2009, 18:06:47 pm wysłana przez maciek777 »
Wróżbita maciek już nie wróży, bo zamknął się w sobie :p

Offline KRZYSZTOF

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 47
 • Pomógł? 0
 • MAZOWIECKI OW
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 12, 2009, 19:45:11 pm »
...
Jest pkt 8 paragrafu 16 m??wiÄ?cy o modyfikacji procesu leczenia w oparciu o skalÄ? Barthel.
hmm, no tak, ale nie wymusza on konieczno??ci co 3 miesiÄ?cznych kwalifikacji. Oczywistym jest, ??e gdy pacjent zdrowieje ponad pr??g skali Barthel, to mo??esz przenie??Ä? go do pozosta??ych pacjent??w "...ni?? objÄ?ci pielÄ?gniarskÄ? opiekÄ? domowÄ? w POZ".

Tak zastanawiajÄ?c siÄ? g??Ä?biej, to chyba Wielkopolski Oddzia?? NFZ, poprzez wymogi w/w komunikatu dla swoich ??wiadczeniodawc??w, pr??buje zidentyfikowaÄ? te 20% us??ug dla pozosta??ych pacjent??w POZ, a "konieczno??Ä?" co 3 miesiÄ?cznej kwalifikacji dora??nie "zapo??yczy??" sobie z opieki d??ugoterminowej.

No c????, Oddzia?? NFZ mo??e wymusiÄ? takie dzia??anie, a ju?? my??leli??my, ??e jaki?? przepis siÄ? zmieni?? i co?? przeoczyli??my (chyba, ??e siÄ? mylÄ?, to poproszÄ? o ??r??d??o takiego wymogu).

Taka wzmianka jednak zawsze od??wie??a wiedzÄ? nt. aktualnie obowiÄ?zujÄ?cych zarzÄ?dze??, pomijajÄ?c poczÄ?tkowÄ? konsternacjÄ?  ;)

Pozdrawiam,
KRZYSZTOF

Offline Tomek R

 • Super Specjalista
 • ****
 • Wiadomości: 322
 • Pomógł? 43
 • Wielkopolski OW NFZ
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 13, 2009, 13:04:30 pm »

...
- w przypadku pozytywnej kwalifikacji informacja do kiedy jest objÄ?ty tÄ? opiekÄ? (ze wzglÄ?du na konieczno??Ä? przeprowadzania kwalifikacji co najmniej co 3 miesiÄ?ce nie wyr????nia siÄ? znacznika ‘opieka bezterminowa’).
...

DziÄ?kujÄ? za odpowied??, ale zapytam jeszcze: co (jaki dokument, zarzÄ?dzenie, itp.), wymusza konieczno??Ä? przeprowadzania kwalifikacji wg skali Barthel co najmniej raz na 3 miesiÄ?ce w pielÄ?gniarskiej opiece domowej POZ?
bo cytowany tekst tylko informuje o takiej konieczno??ci, bez podania ??r??d??a.
Pzdr.
KRZYSZTOF

Podzielam TwojÄ? wÄ?tpliwo??Ä? Krzysztof, wczytujÄ?c siÄ? w zarzÄ?dzenia 105/2008 i 12/2009 nie ma ??adnej wzmianki o przeprowadzania kwalifikacji wg skali Barthel co 3 miesiÄ?ce...... ???

Edit

Jest pkt 8 paragrafu 16 m??wiÄ?cy o modyfikacji procesu leczenia w oparciu o skalÄ? Barthel.

Zwr??ci??em siÄ? z pro??bÄ? do WOW NFZ o wskazanie konkretnego zapisu w zarzÄ?dzeniach. Po otrzymaniu odpowiedzi, wrzucÄ? jÄ? do tego wÄ?tku.

PZDR. Tomi77
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2009, 13:06:05 pm wysłana przez Tomi77 »
Pozdrawiam!

Offline Tomek R

 • Super Specjalista
 • ****
 • Wiadomości: 322
 • Pomógł? 43
 • Wielkopolski OW NFZ
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 17, 2009, 11:10:12 am »
Otrzyma??em nastÄ?pujÄ?cÄ? odpowied?? z WOW NFZ:

"Wielkopolski Oddzia?? Wojew??dzki NFZ uprzejmie informuje, i??
przeprowadzenie kwalifikacji co najmniej co 3 miesiÄ?ce jest zgodne z
ZarzÄ?dzeniem Nr 4/2009/D?šOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9
stycznia 2009 r. w sprawie okre??lenia szczeg????owych komunikat??w
sprawozdawczych XML dotyczÄ?cych ??wiadcze?? ambulatoryjnych i szpitalnych
(I fazy) oraz rozliczenia ??wiadcze?? ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)."

W za??Ä?czniku nr 1 do zarzÄ?dzenia na str. 29 jest zapis o przeprowadzaniu kwalifikacji co najmniej co 3-mce.

Pozdrawiam!

Offline Paweł

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 8742
 • Pomógł? 457
 • Zachodniopomorski OW
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 17, 2009, 11:20:21 am »
A na podstawie jakiego zarzÄ?dzenia ta uwaga zosta??a tam dopisana?

Offline Tomek R

 • Super Specjalista
 • ****
 • Wiadomości: 322
 • Pomógł? 43
 • Wielkopolski OW NFZ
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 17, 2009, 23:42:10 pm »
To nie wa??ne na jakiej podstawie - jest bo jest ;) NFZ ka??e, s??uga (??wiadczeniodawca) musi.
Pozdrawiam!

Yubei

 • Gość
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 25, 2009, 14:44:53 pm »
To w takim razie gdzie to w programie wpisywaÄ? ... ?
To ma i??Ä? w raporcie statystycznym?

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: PROBLEM z wprowadzeniem ??wiadcze?? w zadaniowej formie rozl. piel. ??r. POZ
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 25, 2009, 14:54:03 pm »
Karta rejestracji ??wiadczenia udzielonego pacjentowi -> zak??adka ??wiadczenie jednostkowe -> dodaj produkt -> na karcie produktu kontraktowego rozwijamy listÄ? POZ -> wynik analizy Barthel
Pozdrawiam
Bartosz

 


* Kalendarz Świadczeniodawcy

Wrzesień 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 [18]
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

* Szukaj


Reklama DRW

* Shoutbox

Odśwież Historia
 • Nie ma jeszcze żadnych wiadomości!

* Kto jest on-line

 • Kropka Gości: 55
 • Kropka Ukrytych: 0
 • Kropka Użytkowników: 0

Nie ma żadnego użytkownika on-line.

* Aktywni

Paweł Paweł
8742 Wiadomości
mpi
3356 Wiadomości
PiotrSz
3170 Wiadomości
Michał Michał
2923 Wiadomości
Edward_B Edward_B
2794 Wiadomości
09061303
2680 Wiadomości
Bartosz Bartosz
2375 Wiadomości
karolweksler
2213 Wiadomości
maciek777 maciek777
2176 Wiadomości
cilazapril cilazapril
1548 Wiadomości

Reklama

Reklama