collapse

Reklama


Autor Wątek: Odp. na pytania świadczeniodawców dotyczące art 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach  (Przeczytany 2075 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Nyahaha

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 542
 • Pomógł? 8
 • ...
W związku z wpływającymi do Centrali NFZ wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów zawartych w art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), jak również z wątpliwościami dotyczącymi sposobu postępowania w innych przypadkach, poniżej przedstawiamy uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia odpowiedzi na poszczególne pytania zgłaszane przez świadczeniodawców.

 

Art. 23 ust. 4:

 

Pytanie 1:

Czy świadczeniodawcy są zobowiązani do uzupełniania danych o pierwszym wolnym terminie za okres zgłoszonej do Narodowego Funduszu Zdrowia przerwy urlopowej po jej zakończeniu?

Odpowiedź: Biorąc pod uwagę, że świadczeniodawcy zobowiązani się do przekazywania danych za każdy dzień roboczy, należy przyjąć, że wystarczające będzie, jeżeli po przerwie świadczeniodawca sprawozda pierwszy wolny termin aktualny w pierwszym dniu roboczym po przerwie. W trakcie przerwy świadczeniodawca nie rejestruje nowych pacjentów, w związku z powyższym należy przyjąć, że pierwszy wolny termin podany na ostatni dzień roboczy przed przerwą nadal jest aktualny aż do kolejnego dnia roboczego.

Pytanie 2:

Jaki jest ostateczny termin na przekazanie danych o pierwszym wolnym terminie w sytuacji gdy kolejny dzień nie jest jego dniem roboczym zgodnie z harmonogramem miejsca udzielania świadczeń. Przykład: gdy świadczeniodawca udziela świadczeń od poniedziałku do czwartku powinien dane o pierwszym wolnym terminie za czwartek przekazać najpóźniej do piątku do godz. 10.00 (piątek nie jest jego dniem roboczym zgodnie z harmonogramem miejsca udzielania świadczeń), czy zobowiązany jest do przekazania do poniedziałku do godz. 10.00)? Jak powinien być sprawozdawany pierwszy wolny termin w przypadku gdy komórka pracuje: w poniedziałek od godz. 8:00, we wtorek od 11:00, w środę od 8:00 i piątek od 8:00, czy w takim przypadku świadczeniodawca powinien sprawozdawać: w poniedziałek do 10.00 (za niedzielę czy piątek), w poniedziałek na koniec dnia za poniedziałek? we wtorek nie sprawozdaje, w środę do 10.00 za wtorek, w środę na koniec dnia za środę w piątek do 10.00 (za czwartek, czy środę)?

Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 4 świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywana danych w następnym dniu roboczym. W związku z powyższym, w przypadku gdy po czwartku następnym dniem roboczym świadczeniodawcy jest poniedziałek, to dane powinny zostać przekazane w poniedziałek. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590) znoszą obowiązek przekazywania danych do godziny 10.

Pytanie 3:

Czy świadczeniodawca może przekazywać informację o pierwszym wolnym terminie tego samego dnia, którego dotyczy ze stanem na koniec dnia roboczego pomimo, iż zgodnie z harmonogramem pracuje w każdy dzień roboczy?

Odpowiedź: Jeżeli świadczeniodawcy (z różnych powodów) wygodniej jest sprawozdawać informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia na koniec każdego jego dnia roboczego, to może ją tak przekazywać, ponieważ jak wskazano wyżej zostanie spełniony warunek przekazania informacji (według stanu na dzień poprzedzający).

Pytanie 4:

Jak ma postępować świadczeniodawca w przypadku pacjentów, którzy mają udzielone świadczenie w ramach programów lekowych i rejestrowani są na bieżąco np.: do poradni onkologicznej, reumatologicznej itp. w dniu, w którym zgłaszają się po leki? Pacjenci nie są wpisywani do kolejki ani do terminarza. Czy takich pacjentów należy wykazywać w ramach harmonogramów ?

Celem wprowadzenia harmonogramu przyjęć było uwzględnienie wszystkich pacjentów, którzy uzyskują świadczenie u danego świadczeniodawcy. Należy przyjąć, że pacjenci, którzy mają udzielane świadczenia w ramach programów lękowych to pacjenci objęci leczeniem czyli kontynuujący leczenie, a zgłaszają się po leki zgodnie z wyznaczonymi im terminami w planie leczenia.

Pytanie 5

Czy informacje o pierwszym wolnym terminie należy przesyłać codziennie ze wszystkich poradni objętych umowami czy tylko do tych, które działają w dany dzień?

Jeżeli dana komórka organizacyjna znajduje się w przychodni, która pracuje 5 dni w tygodniu i wpisuje pacjentów na listę oczekujących codziennie w godzinach pracy przychodni powinna przekazywać pierwszy wolny termin w każdy dzień roboczy przychodni.

Pytanie 6

Czy codzienne przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie dotyczy tylko świadczeń z aplikacji AP-Kolce?

Przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dotyczy wszystkich świadczeniodawców, o których mowa w art. 20 ust. 1 z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż z udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń

perinatalnej opieki paliatywnej

Inne pytania:

Pytanie 1:

Problem dotyczy pacjentów objętych planem leczenia. Pacjent ostatni raz zgłosił się do poradni np. endokrynologicznej w roku 2014. Lekarz specjalista zalecił wizytę kontrolną po 2 latach. Termin ustalono na rok 2016. Pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie. Zgłasza się obecnie w roku 2019 i oczekuje przyjęcia na kontrolę. Czy świadczeniodawca ma możliwość odmowy przyjęcia takiego pacjenta? Z informacji uzyskanych od świadczeniodawców wynika, że sytuacje takie występują często, a świadczeniodawcy nie posiadają możliwości dyscyplinujących pacjentów, którzy wielokrotnie nie zgłaszają się na wizytę kontrolną.

Odpowiedź: Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. W podanym przykładzie tj. w przypadku pacjenta, który nie zgłosił się na wyznaczoną wizytę kontrolną i ponad trzy lata od wyznaczonej wizyty nie zgłaszał się do poradni zasadne jest przyjęcie, że zrezygnował on z opieki danej poradni. Pomocniczo, w celu określenia jaki okres braku aktywności pacjenta (tj. nie wyrażania zainteresowania uzyskaniem świadczenia) można uznać, że powoduje konieczność zapisania się do poradni ponownie, można odwołać do okresu przyjętego w Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w celu określenia pacjenta pierwszorazowego tj. okresu 730 dni, w których pacjent nie korzysta ze świadczeń w danym zakresie.

Pytanie 2:

Dotyczy art. 11 ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniami oraz listami oczekującymi na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Rozumiem, że zapis dotyczy wszystkich kolejek poza kolejkami prowadzonymi w AP-KOLCE? Proszą o pomoc jak w praktyce ten zapis powinien funkcjonować? Czy świadczenia dawcy muszą informować OW NFZ o tym fakcie?

Odpowiedź: Zgodnie z ww. przepisem do 31 grudnia 2019 r. świadczeniodawcy mogą nie prowadzić harmonogramów przyjęć, jedynie świadczeniodawcy, którzy prowadzą listy oczekujących w aplikacji udostępnionej przez Fundusz są zobowiązani do prowadzenia ww. harmonogramów od 1 lipca 2019 r. i od 1 września 2019 r.

Pytanie 3:

Jak ma postąpić świadczeniodawca w przypadku, gdy pacjentowi wpisanemu na listę oczekujących z planowanym terminem udzielenia świadczenia np. na listopad 2020 r. świadczeniodawca proponuje termin wcześniejszy np. na wrzesień 2019 r., lecz pacjent nie wyraża zgody, chce pozostać na liście zgodnie z pierwotnym wpisem? Czy świadczeniodawca może takiego pacjenta skreślić z listy oczekujących, czy pozostawić na liście z kategorią ? rezerwujący "? problem zgłaszają m. in. świadczeniodawcy, którzy wykonują zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), a pacjenci nie wyrażają zgodny na wcześniejszą wizytę kwalifikacyjną.

Odpowiedź: Pacjent taki powinien być pozostawiony na liście z kategorią rezerwujący. Takie rozwiązanie przewiduje także art. 20 ust. 9b wprowadzany ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Art. 23 ust. 4a

Pytanie 1:

Co należy rozumieć pod pojęciem ?ograniczonych możliwości technicznych świadczeniodawcy" ?

Odpowiedź  Ustawa odwołuje się do możliwości technicznych, czyli dotyczących techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji - w tym przypadku przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie. Ponieważ przewidziano wyłącznie elektroniczny sposób przekazywania tych danych należy przyjąć, że ograniczone możliwości mogą odnosić się do posiadanego systemu informatycznego, za pośrednictwem którego dane są przekazywane. Należy odróżnić możliwości techniczne od organizacyjnych - wskazywany przez świadczeniodawców brak personelu administracyjnego nie jest przeszkodą techniczną.

Pytania 2:

Czy dopuszczalne jest wydanie zgody przez Dyrektora OW NFZ na przekazywanie informacji pierwszym wolnym terminie po uprzednim przeanalizowaniu wniosku świadczeniodawcy wyłącznie w wybrane dni tygodnia np. od poniedziałku do piątku, zwalniając świadczeniodawcę z obowiązku przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie w soboty i niedziele? Czy zapis wyżej wskazanego aktu prawnego umożliwia dyrektorowi O W NFZ wyrażenie zgody na przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie wyłącznie raz w tygodniu, bez możliwości dostosowania obowiązku sprawozdawczego do możliwości przekazywania informacji przez świadczeniodawców np. 3 razy w tygodniu?

Odpowiedź Ze względu na cel jakim jest zapewnienie jak najbardziej aktualnych danych, należy przyjąć, że należy dążyć do jak najczęstszego przekazywania informacji przez świadczeniodawcę. Jeżeli świadczeniodawca występuje wyłącznie o zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji w soboty i w niedziele, to zgoda taka powinna zostać udzielona (o ile przyczyną są możliwości techniczne, a nie organizacyjne).

Pytanie 3:

Czy w przypadku  świadczeniodawców  realizujących  świadczenia  w  ramach  lecznictwa zamkniętego (harmonogram 7 dni w tygodniu), którzy zwrócili się do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o zwolnienie ich z przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie za soboty, dyrektor OW NFZ ma możliwość zwolnienia świadczeniodawcy z przekazywania pierwszego wolnego terminu za sobotę, czy też powinien na czas określony wyrazić zgodę na przekazywanie ww. danych raz w tygodniu? Należy zauważyć, że w soboty i niedziele administracja nie pracuje, nie pracuje także większość personelu medycznego, nie wykonuje się nie planuje zabiegów ani przyjęć, nie pracują też rejestracje.

Odpowiedź Definicja ?dzień roboczy" jest to każdy dzień wskazanego w harmonogramie miejsca udzielania świadczeń. W związku z powyższym obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie, który zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach ma dotyczyć każdego dnia roboczego, w przypadku świadczeniodawców lecznictwa zamkniętego oznacza obowiązek przekazywania tej informacji za wszystkie siedem dni tygodnia. Świadczeniodawcy lecznictwa zamkniętego zgodnie z umową udzielają świadczeń 7 dni w tygodniu, więc są to dni robocze tego świadczeniodawcy.

Pytanie 4:

Na jaki okres czasu może być wyrażona zgoda dotycząca stosowania art. 23 ust. 4a?

Odpowiedź  Przepisy nie przewidują ograniczeń odnośnie czasu, na jaki zgoda może być wydana. W związku z powyższym należy przyjąć, że jest ona wydawana dopóki występują ograniczone możliwości techniczne świadczeniodawcy.

                                                                       Źródło: Centrala NFZ

Offline PiotrSz

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 3228
 • Pomógł? 106
Odp: Odp. na pytania świadczeniodawców dotyczące art 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2019, 11:46:57 am »
Gdzie to jest opublikowane?

Pozdrawiam

Offline Nyahaha

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 542
 • Pomógł? 8
 • ...
Odp: Odp. na pytania świadczeniodawców dotyczące art 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2019, 12:11:24 pm »
Na SZOI komunikat dostałem.

Offline karolweksler

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2426
 • Pomógł? 166
Odp: Odp. na pytania świadczeniodawców dotyczące art 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2019, 16:57:02 pm »
Po prostu żenujące. Z jednej strony poziom pytań. Z drugiej strony wymijający poziom odpowiedzi. I publikacja tego szamba w ukryciu na SZOI.

Offline Nyahaha

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 542
 • Pomógł? 8
 • ...
Odp: Odp. na pytania świadczeniodawców dotyczące art 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 06, 2019, 09:51:32 am »
Ogólnie sam NFZ to żenada. I jeszcze jeden komunikat z SZOI dziś dostałem.

"Kolejki osób oczekujących - pierwszy wolny termin - zmiany w sprawozdawczości od 7 września 2019r.

Uprzejmie informuję, że ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. (DZ.U.2019.1590), został zmieniony artykuł 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który otrzymał brzmienie: Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje każdego jego dnia roboczego oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający, z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej.

Oznacza to, że od 7 września 2019 roku, Świadczeniodawcy nadal mają obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie w każdy swój dzień roboczy. Natomiast został zniesiony obowiązek przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie do godziny 10.

Ci z Państwa, którzy otrzymali czasową (do 30 września) zgodę Dyrektora Lubelskiego OW NFZ na przekazywanie raportów dotyczących pierwszego wolnego terminu raz w tygodniu przekazują dane zgodnie z udzieloną zgodą."

 


* Kalendarz Świadczeniodawcy

Czerwiec 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 [29] 30

Nie znaleziono żadnych wydarzeń w kalendarzu.

* Szukaj


Reklama DRW

* Kto jest on-line

 • Kropka Gości: 29
 • Kropka Ukrytych: 0
 • Kropka Użytkowników: 1
 • Kropka Użytkownicy online:

* Aktywni

Paweł Paweł
8948 Wiadomości
mpi
3356 Wiadomości
PiotrSz
3228 Wiadomości
Michał Michał
2977 Wiadomości
Edward_B Edward_B
2861 Wiadomości
09061303
2760 Wiadomości
karolweksler
2426 Wiadomości
Bartosz Bartosz
2375 Wiadomości
maciek777 maciek777
2178 Wiadomości
cilazapril cilazapril
1560 Wiadomości

Reklama

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Reklama

Style:3: index (domyslny), Portal (default), Display (default).
Pod-szablony:8: init, html_above, body_above, portal_above, main, portal_below, body_below, html_below.
Pliki językowe:8: SPortal.english (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny), SPortal.english (domyslny), index+Modifications.english (domyslny), index+Modifications.polish-utf8 (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny), index.english (domyslny), index.polish-utf8 (domyslny).
Arkusze stylów:1: portal (default).
Uwzględnione pliki:15 - 775KB. (pokaż)
Użytych zapytań: 31.

[Pokaż zapytania]