Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Archiwum => Archiwum wiadomości => Problemy [archiwum] => Wątek zaczęty przez: Michał w Kwiecień 06, 2008, 14:53:40 pm

Tytuł: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Kwiecień 06, 2008, 14:53:40 pm
Pomy??la??em sobie, ??e taki mini poradnik jak rozliczaÄ? POZ z pomocÄ? PPS'a na pewno siÄ? tu przyda. TrochÄ? jeszcze mu brakuje (np. raport??w zwrotnych), ale na razie mia??em czas tylko na to. Czekam na sugestiÄ?, poprawki itd. (a najbardziej czekam a?? kto?? napisze poradnik do innego zakresu ??wiadcze??) :)

1.   Lista POZ
– co miesiÄ?c do 7 dnia miesiÄ?ca

Modu?? Rozliczenia --> Deklaracje
Na poczÄ?tku miesiÄ?ca po dodaniu wszystkich nowych deklaracji wciskamy przycisk Kontrola, kt??ry zweryfikuje poprawno??Ä? deklaracji (czy sÄ? aktywowane do odpowiednich zakres??w wiekowych, czy pacjenci powinni mieÄ? ju?? PESEL – do 6 miesiÄ?ca ??ycia nie jest wymagany, itp.). Wyskoczy lista b??Ä?dnych deklaracji, kt??rÄ? mo??na zapisaÄ? oraz pojawi siÄ? pytanie czy deaktywowaÄ? b??Ä?dne deklaracje. Najlepiej je deaktywowaÄ?. Na podstawie informacji o b??Ä?dach w deklaracjach poprawiamy je (np. wpisujÄ?c brakujÄ?cy PESEL).
NastÄ?pnie filtrujemy deklaracje wybierajÄ?c tylko nieaktywne oraz jeden z typu deklaracji, np. Lekarz rodzinny. Poniewa?? filtry wiekowe w PPS wg mnie nie dzia??ajÄ? prawid??owo nie ruszamy ich.
MajÄ?c tak wyfiltrowane deklaracje wciskamy przycisk CF6 Aktyw. wszys. W nowym oknie wybieramy odpowiedni (do filtrowanych deklaracji) pkt. umowy, np. ?šwiadczenia Lekarza POZ oraz zakres wiekowy, np. ?šwiadczenia Lekarza POZ – Ubezpieczeni 0-6 r?? i klikamy przycisk ENT OK. Pojawi siÄ? okno z informacjÄ? b??Ä?dach poniewa?? pr??bowali??my aktywowaÄ? deklaracje z innych zakres??w wiekowych do zakresu 0-6. Nie nale??y siÄ? tym przejmowaÄ? i zamknÄ?Ä? okno. Kolejne okno z informacjÄ? ile deklaracji aktywowano a ile nie (r??wnie?? zamykamy).
Ponownie wciskamy przycisk CF6 Aktyw. Wszys. i aktywujemy deklaracje do kolejnego zakresu wiekowego. Je??eli po aktywacji wszystkich deklaracji danego typu do odpowiednich zakres??w wiekowych lista deklaracji (ca??y czas jest w??Ä?czony filtr deklaracji nieaktywnych) lista nie jest pusta to sprawdzamy co mo??e byÄ? przyczynÄ? nieaktywowania deklaracji (brak nr PESEL, deklaracja po??o??nej dla mÄ???czyzny, itp.) i dokonujemy poprawek.
Powtarzamy ca??Ä? operacjÄ? dla innych typ??w deklaracji (pomijajÄ?c kontrolÄ?, gdy?? wykonana by??a dla wszystkich deklaracji).

MajÄ?c aktywowane deklaracje przystÄ?pujemy do tworzenia Listy POZ.
Wciskamy przycisk C7 Raporty nastÄ?pnie F2 Dodaj --> ListÄ? POZ. W nowym oknie wybieramy wszystkie niezbÄ?dne pozycje pamiÄ?tajÄ?c ??eby jako miesiÄ?c podaÄ? miesiÄ?c, w kt??rym wykonujemy ListÄ? POZ. Nie zaznaczamy opcji Raport przyrostowy. Klikamy na ENT OK.
Lista zosta??a stworzona. Pozosta??o teraz wygenerowaÄ? plik z ListÄ? POZ klikajÄ?c na przycisk CF6 Wy??lij (nie nale??y siÄ? przejmowaÄ?, ??e w oknie wyboru miejsca zapisu wygenerowanego pliku widnieje rozszerzenie .xml, wygenerowany plik bÄ?dzie mia?? w??a??ciwe rozszerzenie czyli .PDX).
Tak wygenerowany plik wysy??amy na SZOI (Sprawozdawczo??Ä? --> POZ --> Deklaracje POZ)


2.   Listy uczni??w – co miesiÄ?c do 7 dnia miesiÄ?ca (dane zawarte w Li??cie POZ), dodatkowo dwa razy w roku (do 7 marca i do 7 pa??dziernika) nale??y przes??aÄ? podpisanÄ? przez dyrektor??w szk???? informacjÄ? o liczbie uczni??w objÄ?tych opiekÄ? przez ?šwiadczeniodawcÄ? (za??Ä?cznik nr 4 do umowy)


3.   Raport Statystyczny (wykonanych ??wiadcze??) – co miesiÄ?c do 10 dnia miesiÄ?ca.
Modu?? Rozliczenia --> Raporty --> F2 Dodaj --> Raport wykonanych ??wiadcze??
Nale??y pamiÄ?taÄ? aby wybraÄ? poprzedni miesiÄ?c, np. tworzÄ?c raport na poczÄ?tku kwietnia wybieramy marzec.
Generujemy plik z rozszerzeniem .SWX klikajÄ?c na CF6 Wy??lij. Teraz wysy??amy plik na SZOI (Raporty --> Raporty statystyczne (medyczne))


4.   Raport zbiorczy (ilo??ciowy) wykonanych ??wiadcze?? (za??Ä?cznik nr 5) – co miesiÄ?c do 10 dnia miesiÄ?ca.

Opisane tutaj. (http://forumpps.pl/index.php?topic=11.0)


5.   Sprawozdanie wykonanych bada?? (za??Ä?cznik nr 6)
– raz na p???? roku (do 25 lipca i do 25 stycznia) w formie elektronicznej i papierowej.
P??ki co wg mnie w PPS nie mo??na jeszcze tworzyÄ? tego sprawozdania.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Marcinek w Czerwiec 20, 2008, 11:10:56 am
A gdzie mo??na poczytaÄ? na temat rozlicze?? um??w z innych zakres??w?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Czerwiec 20, 2008, 14:39:45 pm

Badania (za?? nr 6) mo??na zrobiÄ?
Trzeba tylko wybraÄ? Typ ??wiadcze 18.9, 21.9 ...  zgodnie z za??. nr 6 do umowy
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Czerwiec 22, 2008, 07:05:33 am
A gdzie mo??na poczytaÄ? na temat rozlicze?? um??w z innych zakres??w?

Bartosz napisa?? bardzo fajne przewodniki dotyczÄ?ce raport??w rozliczeniowych kolejnych faz (dostÄ?pne w odpowiednich dzia??ach forum jako przyklejone tematy).
??eby mo??na by??o poczytaÄ? na temat rozlicze?? w innych zakresach kto?? musi o tym napisaÄ?. :) Ja mam do czynienia tylko z POZ, wiÄ?c o nim napisa??em. Mo??e nied??ugo znajdÄ? czas ??eby trochÄ? uaktualniÄ? poradnik.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: julbed w Czerwiec 30, 2008, 09:56:29 am
Pr??bowa??em wygenerowaÄ? plik poz zgodnie z mini Poradnikiem. GenerujÄ?c pilk w okienku z miejscem wyboru zapisu by??o rozszerzenie xml. Ale po wygenerowaniu plik ma dajek rozszerzenie xml, a nie tak jak powiniem .PDX

Co mam zrobiÄ? aby prawid??owo wygenerowaÄ? obowiÄ?zujÄ?cy plik . PDX?


Pozdrawiam Julian
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Czerwiec 30, 2008, 14:14:06 pm
mo??esz spakowaÄ? .xml do archiwum .zip a nastÄ?pnie zmieniÄ? rozszerzenie .zip na .pdx
mo??esz r??wnie?? spr??bowaÄ? ponownie wygenerowaÄ? plik w PPS.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: FOP w Lipiec 10, 2008, 23:53:50 pm
No fajnie ...  ;) kliknÄ???em kontrola i okaza??o sie ??e oko??o 30 os??b ma z??e przedzia??y wiekowe (ciekawe na jaki dzie?? sprawdza czy do miesiaca czy dnia i gdzie sie to ustawia) to akurat mia??o tak byc, po czym gdy wycofa??em te deklaracje nastapi?? koniec... nie moge ich juz aktywowac owym CF6 gdy?? nie jest podswietlony i po prostu u??yc go nie mogÄ?, gdy ustawiam wycofane wyswietla mi sie lista deklaracji ale to wszystko... posiedze troche mo??e za??apie jak sie zmienia przedzia??y wiekowe w PPS i aktywuje do innych w/g danej daty dziennej  :) A mo??e macie jakÄ?s podpowiedz? Z g??ry dziÄ?kuje. (??al tych 30 w koncu wszystkich jest tylko 3100 i to zawsze jakas kasa)  ;)


OK ju?? wiem gdzie sie ustawia kontrole co do dnia to po prostu Wiek pacjenta :) ale reszty nie kumam jak mam te nieaktywne deklaracje przypisac do zakres??w wiekowych? Przyciski aktywacja zaznacz i aktywuj wszystkie sa martwe nie moge z nich skorzystac w stosunku do tych wycofanych deklaracji ??????????
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Lipiec 11, 2008, 00:07:46 am
Ja to robiÄ? tak, datÄ? ustawiam na 1 lipca (Deklaracje -> wiek pacjenta, nad polem status), przeprowadzÄ? kontrolÄ? , nastÄ?pnie program pyta siÄ? czy deaktywowaÄ? nie poprawne deklaracje, tak. NastÄ?pnie wybieram status: nieaktywowane i klikam aktywuj wszystkie CF6, i po kolei wybieram zakresy wiekowe. A?? nie bÄ?dzie ??adnych os??b lub je??li zostanÄ? to je wycofujÄ?.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Lipiec 11, 2008, 00:19:58 am
Wg mnie nie czyta??e?? uwa??nie i zamiast deaktywowaÄ? deklaracje niepotrzebnie je wycofa??e??. Mam racjÄ?? Czy masz aktywny przycisk przywr??Ä?? Je??eli tak to skorzystaj z niego. Tylko pamiÄ?taj ??eby wpisaÄ? datÄ? przed 1 lipca bo inaczej kasa za nie bÄ?dzie naliczona dopiero w przysz??ym miesiÄ?cu. Najlepiej wpisza faktycznÄ? datÄ? z??o??enia deklaracji.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: FOP w Lipiec 11, 2008, 10:19:55 am
Ok czyta??em uwa??nie tzn, deaktywowa??em je prawid??owo, nie wiem jak wy??owic te deaktywowane tzn nie przyporzadkowane do pkt. umowy by wy??wietli??y mi sie tylko te deaktywowane (poprzednio m??j b??ad, gdyz deaktywowane szuka??em w wycofanych, wiem jestem g??upi :) niestety robiÄ? to bo musze ), u g??ry mogÄ? zaznaczyc Aktyw do. i wy??wietla mi sie lista aktywowanych deklaracji do danego pkt umowy niestety nie mam pojecia jak zrobic by lista zawiera??a same deaktywowane po czym CF6 i do przodu???

Ok juz za??apa??em, no tak status  :-[ wstyd wstyd wstyd no co zrobic wszystko z doskoku robiÄ? w przerwie miedzy innymi stresujacymi zajeciami  ;)



Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: FOP w Lipiec 11, 2008, 10:32:47 am
Generalnie fajni ludzie jestescie odpowiadacie na moje g??upie pytania, jestem wdziÄ?czny, pozdrawiam.

Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Mirek w Wrzesień 30, 2008, 21:26:17 pm
Aby nie zak??adaÄ? nowego wÄ?tku pociÄ?gnÄ? dalej ten. Do tej pory POZ rozliczali??my w KS-SWD, ale przyszed?? czas przesiÄ???Ä? siÄ? na KS-PPS. Og??lnie przesz??o to bezbole??nie (dziÄ?ki forum  :)). Moje pytanie dotyczy opcji kontroli deklaracji. PostÄ?pujÄ? tak jak opisa?? Micha??, ale nurtuje mnie jedna sprawa. Gdy wciskam Kontrola (w celu kontroli zakres??w wiekowych i numer??w PESEL) pojawia siÄ? lista deklaracji z uwagami. Problem polega, ??e lista ta zawiera tak??e uwagi o braku numer??w PESEL dla cudzoziemc??w, czy nie mo??na tego obej??Ä?, aby lista nie zawiera??a tych pozycji. Przejrza??em forum, opcje KS-PPS i nic nie znalaz??em  :-\.

Pozdrawiam Mirek
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Październik 01, 2008, 08:49:02 am

 Tak na prawdÄ? nie wiem czy jest potrzeba sprawdzania tego czy jest pacjent aktywny w prawid??owej us??udze. 

Do NFZ nie idÄ? kody us??ug tylko pesele i znaczniki (rodzaj DPS, SZKO?A TYP I.1 itd..). NFZ sam ustala us??ugi do jakich przyporzÄ?dkuje ze wzglÄ?du na wiek a jakie do DPS czy konkretnego typu szko??y. Kod??w us??ug nie ma w formacie XML w deklaracjach.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: basicx122 w Styczeń 06, 2009, 08:17:16 am
Witam

Jestem poczÄ?tkujÄ?cym u??ytkownikiem KS-PPS - proszÄ? o wyrozumia??o??Ä? :)
Mam nastÄ?pujÄ?cy problem, nie potrafiÄ? aktywowaÄ? deklaracji, mam wpisane deklaracje w module rozliczenia, sprawdzam pod wzglÄ?dem poprawno??ci i jest OK, jak chce aktywowaÄ? (C6F Aktywuj wszys.) otwiera mi siÄ? nowe okno i w tym oknie nie mogÄ? nic wybraÄ? -  tzn. mogÄ? wybraÄ? tylko  oddzia?? NFZ  i nic wiÄ?cej.
Deklaracje sÄ? do umowy na rok 2008 - mamy zaleg??e i trzeba szybko je wys??aÄ?, a nie wiem jak to zrobiÄ? ab otrzymaÄ? plik formacie pdx i wys??aÄ? do szoi
ProszÄ? o pomoc, serdecznie pozdrawiam
Adam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: miszol w Styczeń 06, 2009, 08:34:29 am
Witam

Jestem poczÄ?tkujÄ?cym u??ytkownikiem KS-PPS - proszÄ? o wyrozumia??o??Ä? :)
Mam nastÄ?pujÄ?cy problem, nie potrafiÄ? aktywowaÄ? deklaracji, mam wpisane deklaracje w module rozliczenia, sprawdzam pod wzglÄ?dem poprawno??ci i jest OK, jak chce aktywowaÄ? (C6F Aktywuj wszys.) otwiera mi siÄ? nowe okno i w tym oknie nie mogÄ? nic wybraÄ? -  tzn. mogÄ? wybraÄ? tylko  oddzia?? NFZ  i nic wiÄ?cej.
Deklaracje sÄ? do umowy na rok 2008 - mamy zaleg??e i trzeba szybko je wys??aÄ?, a nie wiem jak to zrobiÄ? ab otrzymaÄ? plik formacie pdx i wys??aÄ? do szoi
ProszÄ? o pomoc, serdecznie pozdrawiam
Adam
w oknie w kt??rym mo??esz wybraÄ? tylko oddzia?? NFZ zmie?? rok na 2008 - powinny siÄ? pojawiÄ? dostÄ?pne umowy i listy us??ug do kt??rych nale??y aktywowaÄ? deklaracje. nastÄ?pnie postÄ?puj zgodnie z tym co napisa?? Micha?? w pierwszym poscie
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: basicx122 w Styczeń 06, 2009, 18:36:48 pm
Witam
Zrobi??em tak jak mi napisa?? miszo??, ale nadal nie widzÄ? mojej umowy abym m??g?? ja wybraÄ?, proszÄ? o sugestie czego mi brakuje?
Pozdrawiam
Adam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Styczeń 06, 2009, 18:57:06 pm
To mo??e w ten spos??b: modu?? rozliczenia -> deklaracje -> aktywuj wszystkie - > lista um??w (u g??ry) w polu rok wybierz 2008, je??li jest zaimportowana umowa POZ to powinny pokazaÄ? siÄ? pozycje umowy.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: basicx122 w Styczeń 06, 2009, 20:11:52 pm
Witam
Bartoszu robiÄ? tak jak Ty m??wisz i nie ma umowy, a umowa jest zaimportowana, jus sam nie wiem o co chodzi :( Jeszcze jakie?? sugestie macie?
Pozdrawiam
Adam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Styczeń 06, 2009, 20:23:59 pm
A w pliku umowy (modu?? rozliczenia -> kontrakty -> umowy -> przeglÄ?d -> zak??adka pakiet us??ug szczeg????owych) sÄ? nastÄ?pujÄ?ce produkty:

501000000023    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 0-6 R??    
501000000025    ?šwiadczenia Lekarza Poz-Ubezpieczeni Powy??ej 65 R??    
501000000042    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 7-19 R??    
501000000043    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 20-65 R??    

SÄ? to produkty do kt??rych aktywujesz deklaracje.

Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Styczeń 06, 2009, 20:54:46 pm

a mo??e pobraÄ? ponownie pik umowy i zaimportowaÄ? do programu

a czy te deklaracje to dodatkowe osoby
czy mo??e wszystkie na nowo ca??a populacja ?

By??y ju?? w tej instalacji aktywowane deklaracje ?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: basicx122 w Styczeń 06, 2009, 21:28:59 pm
Witam
Ja aktywuje deklaracje dla pielÄ?gniarki POZ - zadaniowa forma finansowania.
Ja mam tam nastÄ?pujÄ?ce:

501000000023    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 0-6 R??
501000000025    ?šwiadczenia Lekarza Poz-Ubezpieczeni Powy??ej 65 R??    
501000000042    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 7-19 R??    
501000000043    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 20-65 R??
501270100001   Przeprowadzenie Wywiadu ?šrodowiskowo-Rodzinnego
501270100002   Wykonanie Kwalifikacji Pacjenta Na Podstawie Skierowania Do ObjÄ?cia PielÄ?gniarskÄ? OpiekÄ? DomowÄ? W Poz - Ustalenie Problem??w PielÄ?gnacyjnych I Indywidualnego Planu Opieki
501270200001   Prowadzenie Edukacji Zdrowotnej Oraz Poradnictwa W Zakresie Samoopieki W ??yciu Z ChorobÄ? I Niepe??nosprawno??ciÄ? W Stosunku Do Chorego I Jego Rodziny Oraz Nauka PielÄ?gnacji I Samoobs??ugi
itd.
ProszÄ? napisaÄ? co mia??e?? na my??li?
pozdrawiam
Adam
   

A w pliku umowy (modu?? rozliczenia -> kontrakty -> umowy -> przeglÄ?d -> zak??adka pakiet us??ug szczeg????owych) sÄ? nastÄ?pujÄ?ce produkty:

501000000023    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 0-6 R??    
501000000025    ?šwiadczenia Lekarza Poz-Ubezpieczeni Powy??ej 65 R??    
501000000042    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 7-19 R??    
501000000043    ?šwiadczenia Lekarza Poz - Ubezpieczeni 20-65 R??    

SÄ? to produkty do kt??rych aktywujesz deklaracje.


Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: basicx122 w Styczeń 06, 2009, 21:36:38 pm

a mo??e pobraÄ? ponownie pik umowy i zaimportowaÄ? do programu

a czy te deklaracje to dodatkowe osoby
czy mo??e wszystkie na nowo ca??a populacja ?

By??y ju?? w tej instalacji aktywowane deklaracje ?

Witam
Ju?? popiera??em umowÄ? od nowa i importowa??em do sytemu i nic, deklaracjÄ? sÄ? pierwszy raz deklarowane w programie, umowa trwa na okres od 2008-12-01 do 2008-12-31. Nowej jak jeszcze wiemy nie ma na 2009r. :) Ale my mamy zaleg??Ä? za rok 2008r.
ProszÄ? o wskaz??wki
Pozdrawiam
Adam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Styczeń 06, 2009, 21:43:52 pm
a deklaracje wpisywali??cie rÄ?cznie czy poprzez import ?

i je??eli to jest to zadaniowa forma to czy sÄ? zaznaczone ??e nie sÄ? podstawÄ? p??atno??ci ?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: basicx122 w Styczeń 06, 2009, 21:56:15 pm
a deklaracje wpisywali??cie rÄ?cznie czy poprzez import ?

i je??eli to jest to zadaniowa forma to czy sÄ? zaznaczone ??e nie sÄ? podstawÄ? p??atno??ci ?
DeklaracjÄ? zosta??y rÄ?cznie wpisane, nie mam zaznaczone, ??e nie sÄ? podstawowÄ? p??atno??ciÄ? - musi byÄ? znaczone?
Jak zaznaczy??em, nadal nie widzi mi w akt wszys. umowy aby aktywowaÄ? deklaracje.
Co mam zrobiÄ??
Pozdrawiam
Adam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Styczeń 06, 2009, 22:11:49 pm
Od czasu do czasu pomagam pielÄ?gniarkom, kt??re majÄ? formÄ? zadaniowÄ?, ale one aktywujÄ? deklaracje do nastÄ?pujÄ?cy produkt??w z wagÄ? punktowÄ? zero i majÄ? na ka??dej deklaracji zaznaczony ptaszek na karcie deklaracji i?? "deklaracja nie jest podstawÄ? p??atno??ci":
5.01.00.0000026   ?šWIADCZENIA PIELÄ?GNIARKI POZ-UBEZPIECZENI 7-65 R??   
5.01.00.0000027   ?šWIADCZENIA PIELÄ?GNIARKI POZ-UBEZPIECZENI POWY??EJ 65 R??   
5.01.00.0000064   ?šWIADCZENIA PIELÄ?GNIARKI POZ - UBEZPIECZENI 0-6 R.??   

Zastanawia mnie dlaczego masz w pakiecie us??ug szczeg????owych lekarza POZ (chyba ??e r??wnie?? ??wiadczysz us??ugi lekarza POZ), powinna byÄ? pielÄ?gniarka POZ z wagÄ? punktowÄ? 0 (kapitacyjna ma przy tych produktach punkty). Moim zdaniem powiniene?? skontaktowaÄ? siÄ? z dzia??em um??w twojego funduszu bo chyba zasz??a pomy??ka w pliku umowy.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Styczeń 06, 2009, 22:23:10 pm
przy zadaniowej powinna ta opcja byÄ? w??Ä?czona - lista jest tylko informacjÄ? o pacjentach - kasÄ? dostaniesz za wykonane ??wiadczenia z raportu SWX

zobacz mo??e czy mo??esz ??wiadczenia wpisywaÄ?, je??eli nie to by oznacza??o ??e co?? jest nie tak z umowÄ? lub programem


a w tym okienku aktywuj na g??rze masz wybrany tylko rok czy r??wnie?? odzia?? ?? - sugerowa??bym wyb??r tylko roku

i faktycznie Bartosz s??usznie zauwa??y?? ??e ci lekarze to tutaj nie pasujÄ? je??eli umowa jest tylko dla pielÄ?gniarek

zobacz jakie masz us??ugi w pakiecie szczeg????owym
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: basicx122 w Styczeń 07, 2009, 07:56:47 am
przy zadaniowej powinna ta opcja byÄ? w??Ä?czona - lista jest tylko informacjÄ? o pacjentach - kasÄ? dostaniesz za wykonane ??wiadczenia z raportu SWX

zobacz mo??e czy mo??esz ??wiadczenia wpisywaÄ?, je??eli nie to by oznacza??o ??e co?? jest nie tak z umowÄ? lub programem


a w tym okienku aktywuj na g??rze masz wybrany tylko rok czy r??wnie?? odzia?? ?? - sugerowa??bym wyb??r tylko roku

i faktycznie Bartosz s??usznie zauwa??y?? ??e ci lekarze to tutaj nie pasujÄ? je??eli umowa jest tylko dla pielÄ?gniarek

zobacz jakie masz us??ugi w pakiecie szczeg????owym

?šwiadczenia mogÄ? wpisywaÄ?.
W tym okienku aktywuj mam do wyboru rok i mogÄ? wybraÄ? r??wnie?? oddzia?? - wybieram tylko rok a umowa mi siÄ? nie pojawia :(
 
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Styczeń 07, 2009, 09:03:31 am

 mo??e zr??b nowÄ? instalacjÄ? w nowym katalogu i zobacz czy bÄ?dzie tak samo

 
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: basicx122 w Styczeń 07, 2009, 13:28:25 pm
Witam

Uda??o siÄ?, zrobi??em nastÄ?pujÄ?co: wpisa??em datÄ? 2008-12-01 w polu wiek pacjenta (rozliczenia->deklaracje). Na karcie wyboru zakontraktowanej us??ugi z pakietu wpisa??em datÄ? 2008. Aktywowa??em jednÄ? deklaracjÄ? przez Aktywuj a nastÄ?pnie pozosta??e przez Aktywuj wszytskie
DziÄ?kuje za porady, serdecznie pozdrawiam
Adam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Malutka33 w Styczeń 07, 2009, 13:47:18 pm
witam!Jak rozliczac deklaracje za styczen 2009 przy braku nowej umowy !!!!
Dzis natknÄ???am siÄ? na niusa na str kamsoftu,wiÄ?c szybciutko przesy??amhttp://www.kamsoft.pl/app/news/viewer/images/zip.gif
Tworzenie listy POZ za stycze?? 2009 na umowie 2008
Za??Ä?czniki:       
     deklaracje2009.skr (232 B) – Skrypt przed??u??ajÄ?cy umowÄ? POZ na stycze?? 2009
Tre??Ä?:       

W zwiÄ?zku z informacjami o aneksowaniu um??w POZ na styczen 2009, przed wprowadzeniem um??w na rok 2009 publikujemy rozwiÄ?zanie tego problemu dla systemu KS-PPS (kt??ry nie pozwala na utworzenie raportu do nieobowiÄ?zujÄ?cej umowy). Je??eli Oddzia?? NFZ nie jest w stanie wystawiÄ? pliku umowy do takiego aneksu, mo??na wykorzystaÄ? za??Ä?czony do komunikatu skrypt. Skrypt przed??u??a obowiÄ?zywanie um??w POZ podpisanych do ko??ca 2008 roku na stycze?? 2009, co w rezultacie umo??liwia utworzenie listy POZ za stycze?? 2009 do umowy 2008. Skrypt nale??y pobraÄ? na dysk twardy (niekt??re przeglÄ?darki internetowe potrafiÄ? zmieniÄ? rozszerzenie pliku na zip, w takim przypadku nale??y po zapisaniu pliku zmieniÄ? jego rozszerzenie na skr), uruchomiÄ? modu?? Serwis, funkcja Wykonanie polecenia SQL, przycisk [F9] Wykonaj i wybraÄ? zapisany plik. Po potwierdzeniu wykonania skryptu mo??na przej??Ä? do modu??u rozliczenia i utworzyÄ? raport listy POZ.
pozdr
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: miszol w Styczeń 07, 2009, 14:03:31 pm
ju?? wiemy o tym skrypcie :)
http://forumpps.pl/index.php?topic=693.0 (http://forumpps.pl/index.php?topic=693.0)
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Zbysiek w Luty 15, 2009, 18:24:18 pm
Pzreczytalem "Mini poradnik" - pozyteczne choc juz nieaktualne. Mam prosbe do starych wyjadaczy POZ KS-PPS o podpowiedz odnosnie sprawozdawczosci POZ 2009 dla poczatkujacego POZ'towca (znjacego dobrze KS-PPS od strony AOS i LZ)..
Jak wprowadzac porady POZ ? W module POZ mam tylko 4 pozycje z waga "0" od 5.01.0000075 - 078 z umowy. Nie wiem gdzie wprowadzac te platne porady dla obcego (spoza wojewodztwa) - Jak probuje w rozliczeniach to mi wywala, ze powinienem w module POZ - a tam nie mam :)
Gdzie wprowadzac produkt 5.01.0000086 ?
A swoja droga przydal by sie taki mini poradnik na rok 2009 dla "dziewiczych"POZ'towcow :)

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Luty 15, 2009, 19:29:16 pm
Gdzie wprowadzaÄ? produkt 5.01.0000086 ?  - Nigdzie, to jest pozycja tylko do rachunku, kt??rÄ? dostaniesz z Funduszu

Nie wiem gdzie wprowadzaÄ? te p??atne porady dla obcego (spoza wojewodztwa) - wprowadzasz tak jak AOS w ??wiadczeniach - nie zmieniaj RODZAJU ?šWIADCZE??, zostaw Lecznictwo ambulatoryjne

Porady lekarza mo??esz wpisywaÄ? w POZ
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Luty 16, 2009, 09:44:14 am
dodam tylko ze dla wszystkich obcych (gmina, wojewodztwo, kraj) "Tryb przyjecia" powinien byc "Nagly"
reszte danych wypelniamy jak AOS

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Zbysiek w Luty 16, 2009, 21:47:13 pm
DziÄ?ki za "wyprostowanie" :)
Pogrzebalem troche i juz nie jestem taki zielony. Ale........
Albo cos tu jest spierdzielone, albo jednak ciagle jestem zielony..
Nie problemow jesli chodzi o SWIAD, lecz z ZBPOZ moim zdaniem jest cos nie tak:
Powprowadzalem na probe dla lekarza kilka porad w module POZ od 100101 - 100106 i probowalem dodac raport zbiorczy, a tu niespodzianka "Brak porad dla danego Platnika" - bede wdzieczny za wskazowki :)
A juz zupelny cyrk jest dla Poloznej, wprowadzajac w POZ 100302 100303 wogole nie racza pokazywac sie na liscie w tym samym module.
Jeszcze 2 pytanka kontrolne dla "Starych wyjadaczy":
1. Zalcznik nr 4 POZ lepiej policzyc i wpisywac z lapki, bo autouzupelnienie jest do bani ? (zauwazylem, ze tylko deklaracje mi autouzupelnia i chyba nie calkiem dobrze)
2. Czy jest mozliwosc w module wizyta trybu przyjecia (naglego np.) zgodnie z sugestiami Piotra, czy raczej nie bawic sie w ten modul i jechac wszystko w Rozliczeniach ?

Jeszcze raz dziekuje za powyzsze wskazowki :)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 17, 2009, 10:55:47 am
Po??o??nÄ? robisz w module rozliczenia bo modu?? POZ nie jest jeszcze dostosowany.
Zbiorczy osobi??cie wprowadzam rÄ?cznie bo to autouzupe??nianie jako?? nigdy mnie nie przekona??o.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: jedrek w Luty 17, 2009, 12:28:21 pm
Zbiorczy osobi??cie wprowadzam rÄ?cznie bo to autouzupe??nianie jako?? nigdy mnie nie przekona??o.
A mi uzupe??nia bardzo ??adnie. U??ywam tej opcji odkÄ?d siÄ? pojawi??a :)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Zbysiek w Luty 17, 2009, 12:59:31 pm
Powprowadzalem na probe dla lekarza kilka porad w module POZ od 100101 - 100106 i probowalem dodac raport zbiorczy, a tu niespodzianka "Brak porad dla danego Platnika" - bede wdzieczny za wskazowki :)

A co z tym ?
Rozumiem , ze zalacznik nr 4 recznie lub jezeli ktos ma szczescie zawierzyc autouzupelnianiu :)
Ale dlaczego nie chce mi generowac zalacznika 5 ? .... moze to niedorobka wersji 2.4 ?

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: jedrek w Luty 17, 2009, 15:09:19 pm
Cytuj
Rozumiem , ze zalacznik nr 4 recznie
To za??Ä?cznik nr4 siÄ? jeszcze w og??le wysy??a?

Cytuj
moze to niedorobka wersji 2.4 ?
Zaktualizuj do 3.0 to siÄ? dowiesz.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 18, 2009, 19:08:42 pm
Poniewa?? filtry wiekowe w PPS wg mnie nie dzia??ajÄ? prawid??owo nie ruszamy ich.

Dlaczego tak uwa??asz? WykonujÄ?c aktywacjÄ? z wykorzystaniem filtr??w wiekowych a nastÄ?pnie ponowne wciskajÄ?c kontrolÄ? nie ujzymy komunikatu o b??Ä?dnie zaaktywowanych deklaracjach...
ZresztÄ? do kt??rego przedzia??u wiekowego podepniemy deklaracjÄ? jest niewa??ne. Fundusz robi to samodzielnie, ponadto przypisuje deklaracje do punktu umowy zwiÄ?zanego z cukrzycÄ? i chorobami uk??Ä?du krÄ???enia...
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 18, 2009, 19:49:14 pm
Poniewa?? filtry wiekowe w PPS wg mnie nie dzia??ajÄ? prawid??owo nie ruszamy ich.

Dlaczego tak uwa??asz? WykonujÄ?c aktywacjÄ? z wykorzystaniem filtr??w wiekowych a nastÄ?pnie ponowne wciskajÄ?c kontrolÄ? nie ujzymy komunikatu o b??Ä?dnie zaaktywowanych deklaracjach...
ZresztÄ? do kt??rego przedzia??u wiekowego podepniemy deklaracjÄ? jest niewa??ne. Fundusz robi to samodzielnie, ponadto przypisuje deklaracje do punktu umowy zwiÄ?zanego z cukrzycÄ? i chorobami uk??Ä?du krÄ???enia...

a czy zwr??ci??e?? uwagÄ? na datÄ? stworzenia poradnika? Wtedy wspomniane filtry nie dzia??a??y prawid??owo. Je??eli zaznaczy??e?? jaki?? filtr wiekowy a nastÄ?pnie pr??bowa??e?? aktywowaÄ? deklaracje do tego samego zakresu wiekowego czÄ???Ä? deklaracji nie by??a aktywowana (pokazywa?? siÄ? wspomniany komunikat o wieku niezgodnym z zakresem w umowie). Jak jest teraz nie wiem bo siÄ? ju?? przyzwyczai??em do takiego dzia??ania.

Twierdzisz, ??e nieistotne jest do kt??rego zakresu wiekowego podepniemy deklaracjÄ?, ale przecie?? PPS nie da nam szansy aktywacji do z??ego zakresu wiekowego (wyskoczy wspomniany komunikat).

Z cukrzycÄ? i CHUK to jest inna bajka bo fundusz robi to na podstawie nades??anych przez nas raport??w statystycznych.

UWAGA: Niech nikomu nie przyjdzie do g??owy aktywacja pacjent??w do punktu umowy zwiÄ?zanego cukrzycÄ? bo wtedy nie dostanie za nich pieniÄ?dzy!
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 18, 2009, 20:13:35 pm
zwr??ci??em uwagÄ? na datÄ?, ja w PPS "wszed??em" jako?? na poczÄ?tku 2007 roku i zawsze u??ywa??em filtr??w wiekowych bez najmniejszych problem??w

jeszcze raz twierdzÄ? ??e to co zaaktywujemy (chodzi mi o przedzia??y wiekowe) nie ma znaczenia.

po pierwsze: mo??na podejrzeÄ? plik pdx zawierajÄ?cy listÄ? POZ - brak informacji do jakiego punktu umowy deklaracja POZ jest przyporzÄ?dkowana

po drugie: je??li pobierasz wszystkie zwrotne raporty (dwa sÄ? z datÄ? weryfikacji list POZ i jeden z wcze??niejszÄ?) to po zaimportowaniu tego z datÄ? wcze??niejszÄ? (potwierdzenie deklaracji) przeaktywujÄ? Ci siÄ? wszystkie deklaracje w taki spos??b jak przyporzÄ?dkowa?? sobie fundusz. je??li NFZ podepnie sobie jakie?? deklaracje do punktu zwiÄ?zanego z cukrzycÄ? to po wczytaniu tego raportu w PPS zrobi siÄ? dok??adnie to samo.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 18, 2009, 21:58:06 pm
My??lÄ?, ??e ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu. Mo??emy siÄ? licytowaÄ?: pracujÄ? na PPS od ko??ca 2006 roku, filtry nie dzia??a??y (dosta??em potwierdzenie od kamsoftu, ale nie chce mi siÄ? szukaÄ? maila - by??y to czasy kiedy ciÄ?gle co?? nie dzia??a??o i jednÄ? aktualizacjÄ? naprawiali jednÄ? rzecz a psuli innÄ? wcze??niej dzia??ajÄ?cÄ?). Je??eli twierdzisz, ??e filtry dzia??a??y prawid??owo "jako?? na poczÄ?tku 2007 roku" i teraz te?? dzia??ajÄ? to ??wietnie. Nie sprawdza??em.

jeszcze raz twierdzÄ? ??e to co zaaktywujemy (chodzi mi o przedzia??y wiekowe) nie ma znaczenia.

Czy ja gdzie?? napisa??em, ??e ma znaczenie, do kt??rego zakresu wiekowego aktywujemy deklaracjÄ? i ??e jest to wysy??ane do NFZ? TwierdzÄ? tylko, ??e PPS nie pozwoli aktywowaÄ? deklaracji do z??ego zakresu wiekowego.

po drugie: je??li pobierasz wszystkie zwrotne raporty (dwa sÄ? z datÄ? weryfikacji list POZ i jeden z wcze??niejszÄ?) to po zaimportowaniu tego z datÄ? wcze??niejszÄ? (potwierdzenie deklaracji) przeaktywujÄ? Ci siÄ? wszystkie deklaracje w taki spos??b jak przyporzÄ?dkowa?? sobie fundusz. je??li NFZ podepnie sobie jakie?? deklaracje do punktu zwiÄ?zanego z cukrzycÄ? to po wczytaniu tego raportu w PPS zrobi siÄ? dok??adnie to samo.

Dziwi mnie to. Pobieram wszystkie raporty zwrotne i importuje je do PPS'a i nigdy nie mia??em deklaracji aktywowanych do punktu umowy zwiÄ?zanego z cukrzycÄ? i CHUK.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 18, 2009, 22:30:21 pm
nigdy nie mia??e?? czego?? takiego jak w za??Ä?czniku? ja z tego powodu ca??y poczÄ?tek grudnia przesiedzia??em na telefonie po tym jak do jednego PPSa zaimportowano w??a??nie ten zwrotny kt??ry zmienia aktywacjÄ? deklaracji.

a wracajÄ?c do znaczenia przedzia????w wiekowych chodzi mi o comiesiÄ?cznÄ? kontrolÄ? deklaracji kt??ra jest obecnie praktycznie niepotrzebna. w deklaracjach xml wysy??ana jest tylko umowa do kt??rej przyporzÄ?dkowane sÄ? deklaracje.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 18, 2009, 23:02:22 pm
Pewnie, ??e mia??em co?? takiego, ale nigdy z tym problem??w nie by??o.
Teraz jeszcze raz testowo zaimportowa??em i widzÄ?, ??e faktycznie zmienia siÄ? punkt umowy, do kt??rego aktywowane sÄ? deklaracje.
Jak widaÄ? nieufno??Ä? wobec automat??w wbudowanych w PPS'a czasami pop??aca. Je??eli kto?? postÄ?powa?? zgodnie z poradnikiem to tak jak ja uniknÄ??? tych problem??w bo co miesiÄ?c aktywowa?? wszystkie deklaracje tylko do zakres??w wiekowych (pomimo, ??e wcze??niej zaczytany raport zwrotny przeni??s?? cze??Ä? deklaracji do cukrzycy i CHUK).
Mo??na te?? zwyczajnie nie importowaÄ? tego raportu bo on nie jest do niczego potrzebny.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 18, 2009, 23:13:57 pm
Mo??na nie importowaÄ? i ja tak robiÄ? ale u jednego ??wiadczeniodawcy niestety mnie to spotka??o.

W sumie to nie "niestety" bo nic siÄ? nie sta??o - "cukrzyca" (m??wiÄ?c w skr??cie) to nic innego jak punkt umowy taki sam jak przedzia??y wiekowe i dok??adnie tak samo jest traktowany (poza przelicznikiem).
Ja zdeaktywowa??em wtedy te deklaracje i przepiÄ???em je do przedzia????w, jednak p????niej zorientowa??em siÄ? i potwierdzi??em w Kamsofcie, ??e gdybym nawet nie zdeaktywowa?? nic by siÄ? nie sta??o.

Druga sprawa, ??e kontrola czego?? takiego nie wychwyci. Ja to zauwa??y??emtylko dlatego, ??e chcia??em druknÄ?Ä? podsumowanie listy.

Na koniec dodam, ??e to wcale nie jest takie g??upie - z raport??w zwrotonych z szablonami mamy info ile deklaracji jest w poszczeg??lnych przedzia??ach ale nie wiemy kt??re to deklaracje. Po wczytaniu tego raportu jak kto?? lubi wnikaÄ? i analizowaÄ? mo??e wiedzieÄ? kto jest w jakim punkcie umowy uznawany w NFZ w danym miesiÄ?cu.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 18, 2009, 23:23:38 pm
W sumie to nie "niestety" bo nic siÄ? nie sta??o - "cukrzyca" (m??wiÄ?c w skr??cie) to nic innego jak punkt umowy taki sam jak przedzia??y wiekowe i dok??adnie tak samo jest traktowany (poza przelicznikiem).
Ja zdeaktywowa??em wtedy te deklaracje i przepiÄ???em je do przedzia????w, jednak p????niej zorientowa??em siÄ? i potwierdzi??em w Kamsofcie, ??e gdybym nawet nie zdeaktywowa?? nic by siÄ? nie sta??o.

Kiedy?? rozmawia??em z Bartoszem, ??e mia?? przypadek lekarza, kt??ry aktywowa?? deklaracje w??a??nie do cukrzycy i CHUK i w raporcie zwrotnym p????niej nie by??o ??adnej deklaracji aktywowanej do tego punktu a og??lna liczba deklaracji by??a mniejsza o liczbÄ? b??Ä?dnie aktywowanych deklaracji. ByÄ? mo??e mia??y na to wp??yw jakie?? inne czynniki, ale nie znam sprawy dok??adnie.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Luty 18, 2009, 23:50:24 pm
Tak mia??em przypadek gdzie lekarz nie mia?? uznanych ??wiadcze?? CHUCK/cukrzyca i aktywowa?? pacjent??w z raportu zwrotnego deklaracji do produkt 86 z umowy. Ale je??li siÄ? zastanowiÄ? to nie powinno mieÄ? to znaczenia poniewa?? jak ju?? pisali??cie deklaracje sÄ? aktywowane sÄ? do umowy, a NFZ po otrzymaniu raportu sam aktywuje do poszczeg??lnych grup. Je??li to nie ma znaczenia to co? Mo??e pps nie zalicza do raportu deklaracji aktywowanych do produktu 86? Zaimportowanie raportu zwrotnego powoduje deaktywacjÄ? deklaracji je??li by??a zaliczona do CHUK/cukrzyca? Mo??e raporty statystyczne nie by??y wys??ane lub by??y wys??ane po terminie? Mo??e co?? po stronie NFZ? Nie drÄ???y??em dalej tematu. Ustali??em z naczelnikiem ??e przy weryfikacji og??lnopolskiej deklaracji za stycze?? po prostu zweryfikujÄ? jeszcze raz.

W sumie NFZ powinien generowaÄ? umowy tak jak dla po??o??nej POZ gdzie jest jeden produkt - ??wiadczenia po??o??nej POZ. A dla ciekawostki to w programie mMedice takie co?? jak aktywacja deklaracji nie istniej, to wymys?? Kamsoftu.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 19, 2009, 00:10:50 am
teraz bÄ?dzie druga weryfikacja za stycze?? dla "potrzebujÄ?cych" :)

z tego co zrozumia??em to problem dotyczy stycznia a wiÄ?c zmiany umowy.

byÄ? mo??e podczas przepinania kto?? wybiera?? filtr "rodzaj deklaracji" i "przedzia?? wiekowy" i te deklaracje przeaktywowa?? a niestety punkt 86 pozosta?? w starej umowie?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Luty 19, 2009, 10:34:09 am
... W sumie NFZ powinien generowaÄ? umowy tak jak dla po??o??nej POZ gdzie jest jeden produkt - ??wiadczenia po??o??nej POZ. A dla ciekawostki to w programie mMedice takie co?? jak aktywacja deklaracji nie istniej, to wymys?? Kamsoftu. ...

ale grupy wiekowe majÄ? r????ne ceny - jakby by??a jedna us??uga to problem z rachunkiem
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Luty 19, 2009, 13:03:10 pm
I tutaj znowu wychodzi stara prawda ze co ksiestwo NFZtowe to jest inaczej ..

U mnie w MOW zarowno w 2008 jak i teraz w 2009 aktywuje wszystkie deklaracje dla lekarza POZ tylko i wylacznie do umowy !
Zreszta jak wchodze w okno wyboru do czego moge aktywowac deklaracje to do wyboru mam tylko umowe POZ/07 (lekarz) i tylko jeden produkt kontraktowy "?šwiadczenia lekarza POZ" a reszta produktow kontraktowych z tej umowy nie jest w tym miejscu widoczna. Nie widac takze stopnia nizej czyli zadnego z produktow jednostkowych chocby pod produktem "?šwiadczenia lekarza POZ"

pozdrawiam