Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Archiwum => Archiwum wiadomości => Problemy [archiwum] => Wątek zaczęty przez: Michał w Marzec 24, 2008, 19:28:29 pm

Tytuł: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Marzec 24, 2008, 19:28:29 pm
Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?

Są dwie możliwości:
1. Moduł Rozliczenia --> Rejestracje --> Dane zbiorcze o świadczeniach udzielonych w POZ
Za pomocą F2 Dodaj dodajemy informację o ilości świadczeń w danym miesiącu. Niestety dla każdego typu świadczenia musimy wybierać umowę i miesiąc (jest to trochę denerwujące).
Następnie przechodzimy do raportów wciskamy F2 Dodaj i wybieramy Raport zbiorczy świadczeń udzielonych w ramach POZ. Zaznaczamy stworzony raport i wciskamy CF6 Wyślij. Wygenerowany plik przesyłamy na SZOI.

2. W module POZ stworzono możliwość wprowadzania świadczeń, których ilość sprawozdajemy w załączniku nr5 (są to świadczenie pisane małymi literami). Świadczenia te nie będą wysyłane w raporcie rozliczeniowym (.swx), ale na ich podstawie można automatycznie wygenerować załącznik nr5. Jeżeli wpisywaliśmy te świadczenia w module POZ to wchodzimy w Moduł Rozliczenia --> Rejestracje --> Dane zbiorcze o świadczeniach udzielonych w POZ wybieramy umowę i miesiąc, za który chcemy stworzyć raport. Wciskamy F9 Uzupełnij co spowoduje wypełnienie informacji o ilości świadczeń wpisanych module POZ. Następnie przechodzimy do raportów wciskamy F2 Dodaj i wybieramy Raport zbiorczy świadczeń udzielonych w ramach POZ. Zaznaczamy stworzony raport i wciskamy CF6 Wyślij. Wygenerowany plik przesyłamy na SZOI.

Uwaga!
Dotyczy pierwszego sposobu. Jeżeli jakiegoś typu świadczenia nie wykonywaliśmy w ogóle to nie uwzględniamy go w raporcie (nie należy go wpisywać? z wartością 0 bo inaczej raport zostanie odrzucony)

Dotyczy drugiego sposobu. Ponieważ świadczenia z załącznika nr5 wpisywane w module POZ nie są przesyłane w raporcie rozliczeniowym (.swx) konieczne jest podwójne wprowadzanie usług, np. pielęgniarka POZ powinna wprowadzić raz usługę zgodnie z katalogiem (duże litery) np. POMIAR PODSTAWOWYCH FUNKCJI .... i drugi raz wizytę w gabinecie pielęgniarki.

Na podstawie posta Consul.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Andrzej w Marzec 28, 2008, 19:34:03 pm
co do punktu 1 mo??na trochÄ? przyspieszyÄ? wprowadzanie element??w przez ustawienie numeru umowy, roku i okresu refundacyjnego w g??rnej czÄ???ci okna - niby filtr, ale automatycznie dane z tego filtru sÄ? pobierane do formatki dodawania pozycji (przycisk F2), co mo??e usprawniÄ? wpisywanie danych.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Ekert w Marzec 31, 2008, 23:17:26 pm
Nie wiem jak w innych OW NFZ, ale...
W wielkopolskim ju?? drugi raz przypominajÄ?, ??e w Raporcie ze ??wiadcze?? POZ muszÄ? byÄ? wszystkie pozycje, tak??e te zerowe. Ci, kt??rzy wys??ali ju?? wcze??niej raporty z pominiÄ?ciem pozycji zerowych majÄ? przes??aÄ? te pliki na nowo - z zerowymi pozycjami.
U??ytkownicy KS-SWD 2008 dostali za darmo opcjÄ? wpisywania stan??w zerowych (wersja 2008.17.0.8). W KS-PPS, za pieniÄ?dze, zera wpisaÄ? siÄ? nie da (ciekawe, komu to zero przeszkadza - pisa??em do Kamsoftu o tym ju?? dwa razy).

Na razie zainstalowa??em sobie dodatkowo KS-SWD, wpisa??em tylko dane ??wiadczeniodawcy, wgra??em plik rejestracyjny SVR i plik UMX umowy POZ i czekam na dzia??anie Kamsoftu.
Raport zbiorczy POZ nie musi byÄ? generowany z wpisanych ??wiadcze?? - mo??e byÄ? edytowany wprost.
Korzystam z tej mo??liwo??ci.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: SERWERKA w Kwiecień 01, 2008, 12:45:11 pm
A MOZESZ MI PODPOWIEDZIEC JAK ZROBIC TEN RAPORT W KSSWD   :'( TEZ ZAMIERZAM SIE NIM POSILKOWAC POKI KAMSOFT NIE ZROBI NOWEJ WERSJI  :-[
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Ekert w Kwiecień 01, 2008, 13:35:01 pm
Witam!
Dzisiaj od rana korespondowa??em z Kamsoftem w tej sprawie, a?? siÄ? opar??o o dyrekcjÄ?.

Pierwsza odpowied?? z dzia??u KSPPS.
Cytuj
Je??eli NFZ udostÄ?pni nam format do tworzenia tego typu raport??w, zostanie taka funkcjonalno??c wprowadzona do programu.

Napisa??em wiÄ?c maila do Wydzia??u Informatyzacji S??u??by Zdrowia w Kamsofcie, a w nim m.in.:
Cytuj
Nie mogÄ? siÄ? z tym zgodziÄ?, poniewa?? format jest znany i dostÄ?pny wszystkim firmom. Chodzi tylko i wy??Ä?cznie o to, aby konkretny program pozwala?? na wprowadzenie liczby zero, tak jak pozwala na wpisywanie wszystkich innych liczb.
NFZ  na razie tylko ma op????nienie co do formatu wydruku tego sprawozdania, ale format elektroniczny jest prawid??owy i udostÄ?pniony.
Najlepszy dow??d, ??e Kamsoft doda?? tÄ? funcjonalno??Ä? do KSSWD.

W odpowiedzi otrzyma??em maila od kierownika dzia??u KSPPS, ??e:
Cytuj
Dzisiaj wyjdzie poprawka umo??liwiajÄ?ca wprowadzanie warto??ci zerowych do raportu zbiorczego.

Gdyby jednak siÄ? okaza??o, ??e poprawka nie wyjdzie... Musisz zainstalowaÄ? KSSWD wersjÄ? 2008 i zaktualizowaÄ? go do wersji 2008.17.0.8. NastÄ?pnie wpisujesz do niego dane ??wiadczeniodawcy. Z SZOI trzeba pobraÄ? sw??j plik rejestracyjny SWR oraz plik umowy POZ. Pliki te importujesz do KSSWD - najpierw SWR, ??eby zarejestrowaÄ? ??wiadczeniodawcÄ? (inaczej m??wiÄ?c, ??eby potem importowany plik umowy "zobaczy??", ??e jest importowany do w??a??ciwego ??wiadczeniodawcy). Po tym ju?? mo??esz wej??Ä? w zak??adkÄ? Raporty / Raporty danych zbiorczych o ??wiadczeniach POZ - Dodaj. NastÄ?pnie wybierasz umowÄ?, miesiÄ?c i wchodzisz w zak??adkÄ? Dodatkowe pozycje sprawozdawcze NFZ. Potem klikasz Dodaj pozycjÄ? i dodajesz kolejno pozycje z kodami od 100101 do 100108. Zatwierdzasz, generujesz plik i gotowe.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: rybek_M w Kwiecień 07, 2008, 13:32:36 pm
witam. a ja mam pytanie takiej tra??ci:) W zwiÄ?zku z tym ??e na programie kspps pracujÄ? od niedawna to mam problem z wygenerowaniem za??acznika numer 5 a dok??adnie jak przypisac odpowiednie warto??ci do tego za??Ä?cznika. Chodzi o to ??e od pielÄ?gniarki za stycze?? dosta??em stary uzupelniony za??acznik numer 4 i na podstawie danych w nim zawartych musze stworzyÄ? za??. 5. Tylko np ??w. piel. ??rodow. takie jak Liczba wykonanych ??wiadcze?? diagnostycznych - i do jakich ??wiadcze?? to przypisaÄ? w kspps? Mam nadziejÄ? ??e kto?? zrozumie o co chodzi:) chocia?? nie??le skomplikowa??em swojÄ? wypowied??
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Kwiecień 07, 2008, 16:05:14 pm
Ja wpisujÄ? nastÄ?pujÄ?ce informacjÄ?:

Cytuj
L.p.   Kod ??wiadczenia wg NFZ2   Kod ??wiadczenia wg rozporzÄ?dzenia MZ3   Nazwa jednostki sprawozdawanej
1      Lekarz poz
1.9   100101   2.5   liczba porad patrona??owych u dzieci do 6 tyg. ??ycia udzielonych w miejscu udzielania ??wiadcze??
1.10   100102   8.5   liczba porad patrona??owych u dzieci do 6 tyg. ??ycia udzielonych w domu pacjenta
1.11   100103   2.17   liczba wykonanych bada?? bilansowych 2 latk??w
1.12   100104   2.17   liczba wykonanych bada?? bilansowych 4 latk??w
1.13   100105   2.17   liczba wykonanych bada?? bilansowych 6 latk??w
1.14   100106   2.17   liczba wykonanych pozosta??ych bada?? bilansowych u dzieci i m??odzie??y

1.15   100107   46.19   liczba obowiÄ?zkowych szczepie?? ochronnych5  wykonanych w ramach profilaktycznej opieki nad dzieÄ?mi w wieku od 0 do 6 lat
1.16   100108   46.19   liczba obowiÄ?zkowych szczepie?? ochronnych5 wykonanych w ramach profilaktycznej opieki nad dzieÄ?mi i m??odzie??Ä? w wieku od 7 do 19 lat   
2      PielÄ?gniarka poz   
2.2   100201   8.7   liczba wizyt patrona??owych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
2.3   100202   8.6   liczba pozosta??ych wizyt domowych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
2.4   100203   8.6   liczba wizyt zrealizowanych w okresie rozliczeniowym w gabinecie pielÄ?gniarki poz
3      Po??o??na poz
3.1   100301   7.7   liczba zrealizowanych wizyt patrona??owych u pacjent??w zadeklarowanych
3.2   100302   7.6   liczba pozosta??ych wizyt domowych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
3.3   100303   7.6   liczba wizyt zrealizowanych w okresie rozliczeniowym w gabinecie polo??nej poz
3.4   100304   x   liczba ??wiadcze?? profilaktycznych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
3.5   100305   x   liczba ??wiadcze?? diagnostycznych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
3.6   100306   x   liczba ??wiadcze?? pielÄ?gnacyjnych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
3.7   100307   x   liczba ??wiadcze?? leczniczych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
3.8   100308   x   liczba ??wiadcze?? rehabilitacyjnych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
4         PielÄ?gniarka szkolna   
4.1   100401   45.17   liczba wykonanych bilans??w zdrowia
4.2   100402   45.20   liczba wykonanych bada?? przesiewowych w pozosta??ych rocznikach
4.3   100403   45.21   liczba wykonanych i udokumentowanych innych ??wiadcze?? profilaktycznych
4.4   100404   45.11   liczba udzielonych uczniom ??wiadcze?? pomocy dora??nej
4.5   100501   45.21   liczba uczni??w klas I-VI objÄ?tych grupowÄ? profilaktykÄ? fluorkowÄ? w okresie sprawozdawczym

Nie jestem pielÄ?gniarkÄ? :) i nie wiem jakie ??wiadczenia powinny byÄ? zliczane w do poszczeg??lnych pozycji. Niech pielÄ?gniarka, kt??ra przygotowa??a sprawozdanie wg wzoru za??Ä?cznika nr 4 przerobi go wg nowego wzoru czyli za??Ä?cznika nr 5.
Mo??e kto?? z was wie jakie konkretnie ??wiadczenia sÄ? zaliczane do poszczeg??lnych typ??w ??wiadcze?? w za??Ä?czniku nr 5?
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Norbert w Kwiecień 08, 2008, 10:47:58 am
ja te?? robiÄ? go w tej formie i jet OK
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: SERWERKA w Kwiecień 09, 2008, 09:31:09 am
PIELÄ?GNIARKA POWINNA POPRAWIC STARY ZA?.4 I PODZIELIC SWIADCZENIA NA TE WYKONANE W GABINECIE (100203   8.6) I TE KTORE WYKONYWALA W DOMU PACJENTA (100202   8.6 ). JESLI CHODZI O WIZYTY PATRONAZOWE (100201   8.7) TO JA WPISUJE TU WIZYTY U DZIECI.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Kwiecień 23, 2008, 10:02:01 am
W mazowieckim Fundusz wys??a?? pisma do ??wiadczeniodawc??w o pilne przes??anie sprawozdania w wersji elektronicznej i papierowej. Wersje elektroniczne to  nie ma problemu, ale jak wydrukowaÄ? mo??na raport zbiorczy? Jest taka mo??liwo??Ä??
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Norbert w Kwiecień 23, 2008, 12:28:52 pm
Wersja elektroniczna to jedno - i spos??b zapewne znasz - natomiast wersje papierowÄ?....
Drukuje siÄ? druk go??y - i wstawia cyferki - stempel, podpis i via Warszawa
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: anluk w Kwiecień 23, 2008, 13:07:55 pm
W mazowieckim Fundusz wys??a?? pisma do ??wiadczeniodawc??w o pilne przes??anie sprawozdania w wersji elektronicznej i papierowej. Wersje elektroniczne to  nie ma problemu, ale jak wydrukowaÄ? mo??na raport zbiorczy? Jest taka mo??liwo??Ä??
Prezio sp??odzi?? nowe ZarzÄ?dzenie Nr 22/2008/DSOZ z dnia 7 kwietnia w kt??rym uroczy??cie oznajmi??: "za??Ä?cznik nr 5 do umowy POZ, stanowiÄ?cej za??Ä?cznik Nr 19 do zarzÄ?dzenia, otrzymuje brzmienie okre??lone w za??Ä?czniku nr 1 do niniejszego zarzÄ?dzenia;".
MinÄ???a 1/3 roku, a prezio nie jest wstanie wypracowaÄ? za??Ä?cznika nr 5.
Pani Agnieszko proponujÄ? wype??niÄ? za?? nr 1, kt??ry stanowi za??Ä?cznik nr 19 do zarzÄ?dzenia, a kt??ry jest za??Ä?cznikiem nr 5 do umowy :D Serdeczne pozdrowienia. Andrzej.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Kwiecień 23, 2008, 13:36:32 pm
Serdeczne DziÄ?ki, trochÄ? to skomplikowane  :) ale znalaz??am. Zaraz zabieram siÄ? do roboty :)

Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Kwiecień 24, 2008, 14:10:30 pm
od 1 maja u nas teraz zaczynamy wpisywaÄ? porady i tworzyÄ? raporty z tego. Jednak ja chyba siÄ? trochÄ? pogubi??am, poniewa?? nie bardzo wiem z czego powinny siÄ? sk??adaÄ?. Mam dw??ch ??wiadczeniodawc??w, Jeden to praktyka pielÄ?gniarek i po??o??nych, kt??re w gabinecie nie przyjmujÄ? pacjent??w tylko chodzÄ? do nich (pielÄ?gniarki ??rodowiskowe), a drugi to przychodnia poz. Czy u pielÄ?gniarek powinny siÄ? znale??Ä? w takie ??wiadczenia jak np. golenie zarostu, gimnastyka oddechowa, podawanie insuliny... i takie tam? Czy powinno siÄ? te?? znale??Ä? w nim wszystko co jest w za??Ä?czniku nr 5?
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Kwiecień 24, 2008, 14:55:47 pm
W jednym z moich wcze??niejszych post??w masz podane co powinien zawieraÄ? za??Ä?cznik w przypadku rozliczania wg stawki kapitacyjnej. Je??eli pielÄ?gniarki rozliczajÄ? siÄ? wg stawki kapitacyjnej to wystarczÄ? trzy pozycje. Je??eli za?? rozliczajÄ? siÄ? punktowo to niestety trzeba wszystkie ??wiadczenia wpisywaÄ? wg odpowiedniego katalogu.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Kwiecień 24, 2008, 20:46:48 pm
Raczej mi chodzi??o o raporty swx. Jak to wyglÄ?da, czy pielÄ?gniarki te?? wpisujÄ? tzw porady. Ja rozumiem, ??e lekarz wprowadza porady w miejscu udzielania ??wiadcze??, w domu pacjenta... Natomiast nie do ko??ca wiem czy powinny siÄ? tam znale??Ä? r??wnie?? np. szczepienia. I nie mam pojÄ?cia czy pielÄ?gniarki udzielajÄ?ce ??wiadcze?? w "terenie" te?? powinny taki raport .swx tworzyÄ?. RozliczajÄ? siÄ? wg stawki kapitacyjnej.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Kwiecień 24, 2008, 22:09:00 pm
Je??eli rozliczajÄ? siÄ? wg stawki kapitacyjnej to nie muszÄ? wpisywaÄ? ka??dej porady. Wystarczy pod koniec miesiÄ?ca wpisaÄ? liczbÄ? wymaganych za??Ä?cznikiem nr5 pozycji o czym pisa??em wcze??niej. Nie musisz dla nich tworzyÄ? .swx. Ja tak robiÄ? i nikt jeszcze tego nie zanegowa??.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Kwiecień 25, 2008, 09:15:13 am
DziÄ?ki serdeczne na to liczy??am  ;D
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Październik 03, 2008, 11:14:05 am
Odrzucili mi w NFZ za??Ä?cznik nr 5 wydrukowany z PPSa. Podobno mam sobie poszukaÄ? w internecie nowego wzoru do sprawozdania w POZ. Fak jest faktem, ??e wpisujÄ? do programu ??wiadczenia wymagane rozporzÄ?dzeniem 51/2008 dla pielÄ?gniarek czyli: typ ??wiadczenia 8.11 i dla po??o??nej 7.11 ale nie drukujÄ? siÄ? te dane. Czy sÄ? jakie?? czary na to w PPSie?
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Październik 03, 2008, 11:26:41 am
ja akurat nie mam zakontraktowanej pielegniarki w POZ ale dla reszty POZ robie zalaczniki nr 5
i faktycznie zmienil sie wzor ale w PPSie jest mozliwosc wydrukowania jego nowej wersji (a przynajmniej dla mojego zakresu)
juz tlumacze jak to znalesc

modul Rozliczenia -> Raporty
szukamy raportu zbiorzego POZ ktory nas interesuje
dajemy na nim Przeglad
z menu na dole wybieramy Drukuj -> zalacznik nr 5
i w okienku ktore sie pojawi (w gornej czesci opcje wyboru drukarki itp)
w polowie okna jest Wybor szablonu wydruku i zamiast wybranego domyslnie
"Zalacznik 5 POZ" wybieramy "Zalacznik 5 POZ - nowy"

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Październik 03, 2008, 12:32:36 pm
Jej Piotr dziÄ?ki. Dzia??a to, wszystkie kody sÄ? na wydruku :). NaprawdÄ? serdeczne dziÄ?ki na pomoc.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: maria w Październik 08, 2008, 12:57:58 pm
Witam wszystkich!
Mam pytanie, mo??e trochÄ? pokrÄ?tne :) dotyczÄ?ce za??Ä?cznika nr 5:
czy da siÄ? w KS-PPS (wersja 2008.04.0.4.1) wprowadziÄ? "rÄ?cznie" ilo??ci porad lekarza POZ,
z podzia??em na te z powodu cukrzycy i CHUK oraz pozosta??e?
Mam na my??li spos??b pierwszy wprowadzania danych, kt??re majÄ? znale??Ä? siÄ?
na raporcie zbiorczym POZ, opisany przez Micha??a w marcu br. (pierwszy post w wÄ?tku)?

By??oby mi duuu??o wygodniej wprowadziÄ? ju?? wyliczone ilo??ci
ni?? wprowadzaÄ? do PPSa wszystkie porady i robiÄ? raport automatycznie, na ich podstawie.
Tym bardziej, ??e u nas - WOW NFZ - robimy to dopiero w tym miesiÄ?cu po raz pierwszy i jeszcze
mamy wykonaÄ? za sierpie?? :). Nowy aneks do umowy zaimportowa??am.

Pr??buje to robiÄ? poprzez Modu?? Rozliczenia --> Rejestracje --> Dane zbiorcze o ??wiadczeniach udzielonych w POZ,
ale tam nie mam mo??liwo??ci wyboru kodu 501000000075/76/77/78 w ramach np. porady lekarskiej diagnostyczno-terapeutycznej... (2.4)

Pytanie moje w zasadzie brzmi: czy jest taka techniczna mo??liwo??Ä? w programie, a je??li tak, to co robiÄ? ??le?  ;)

Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Październik 08, 2008, 13:50:14 pm
nie ma takiej mo??liwo??ci poniewa?? te porady nie powinny znajdowaÄ? siÄ? w tym raporcie tylko i??Ä? w raporcie statystycznym (.swx). Dlatego te?? trzeba wpisywaÄ? ka??dÄ? poradÄ?. Jak zajrzysz w odpowiednie zarzÄ?dzenie to zobaczysz, ??e przy tych pozycjach jest (chyba) n.d. czyli niedotyczy a gdzie?? obok, ??e idÄ? sprawozdaniem jak porady ambulatoryjne.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: maria w Październik 08, 2008, 14:12:28 pm
DziÄ?ki wielkie!
W??a??nie widzÄ?, ??e mam jakie?? dwie wersje tej ustawy - w jednej wiersze 1.3. i 1.4 nie majÄ? n.d. (nie dotyczy),
a w drugiej majÄ? i pewnie to mnie wprowadzi??o w b??Ä?d i kompletnie zmyli??o trop.

Powoli rozumiem, ??e opr??cz za??Ä?cznika nr 5 muszÄ? przygotowaÄ? tak??e raport statystyczny ...
i wcale mnie to nie cieszy :-(

Pozdrawiam,
Marysia
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 03, 2009, 18:12:11 pm
Mam problem. Nie zgadzajÄ? mi siÄ? kody ??wiadcze?? ministerialnych przy tworzeniu raportu zbiorczego za stycze?? 2009. U mnie wpisywany sÄ? w tym raporcie ??wiadczenia widocznie poni??ej. Na czerwono i w nawiasie zaznaczy??em jakie kody ministerialne muszÄ? wpisaÄ? w PPS w aktualnej wersji (2009.00.2.2) aby m??c wybraÄ? poprawne kody ??wiadcze?? wg NFZ


L.p.    Kod ??wiadczenia wg NFZ2      Kod ??wiadczenia wg rozporzÄ?dzenia MZ3   Nazwa jednostki sprawozdawanej    Liczba ??wiadcze??
w okresie
1      Lekarz poz   
1.12   100101   2.5   liczba porad patrona??owych u dzieci do 6 tyg. ??ycia udzielonych w miejscu udzielania ??wiadcze??   
1.13   100102   8.5   liczba porad patrona??owych u dzieci do 6 tyg. ??ycia udzielonych w domu pacjenta   
1.14   100103   2.17   liczba wykonanych bada?? bilansowych 2 latk??w   
1.15   100104   2.17   liczba wykonanych bada?? bilansowych 4 latk??w   
1.16   100105   2.17   liczba wykonanych bada?? bilansowych 6 latk??w   
1.17   100106   2.17   liczba wykonanych pozosta??ych bada?? bilansowych u dzieci i m??odzie??y
   
1.18   100107   45.19    (46.19) liczba obowiÄ?zkowych szczepie?? ochronnych4 wykonanych w ramach profilaktycznej opieki nad dzieÄ?mi w wieku od 0 do 6 lat   
1.19   100108   45.19 (46.19) liczba obowiÄ?zkowych szczepie?? ochronnych4 wykonanych w ramach profilaktycznej opieki nad dzieÄ?mi i m??odzie??Ä? w wieku od 7 do 19 lat   
2a      PielÄ?gniarka poz – kapitacyjna forma finansowania   
2a.1   100201   8.7   liczba wizyt patrona??owych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym    
2a.2   100202   8.6   liczba pozosta??ych wizyt domowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym   
2a.3   100203   7.6 (8.6)   liczba wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie pielÄ?gniarki poz   
2a.4   100204   8.11   liczba ??wiadcze?? profilaktycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym   
2a.5   100205   8.11   liczba ??wiadcze?? diagnostycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym   
2a.6   100206   8.11   liczba ??wiadcze?? pielÄ?gnacyjnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym   
2a.7   100207   8.11   liczba ??wiadcze?? leczniczych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym   
2a.8   100208   8.11   liczba ??wiadcze?? rehabilitacyjnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym   
2a.9   100209   8.11   liczba pacjent??w objÄ?ta w okresie sprawozdawczym indywidualnym planem opieki w ramach ,,pielÄ?gniarskiej opieki ??rodowiskowej”   
3      Po??o??na poz   
3.2   100302   8.6 (7.6)   liczba pozosta??ych wizyt domowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym   
3.3   100303   7.6   liczba pozosta??ych wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie po??o??nej poz   
4         PielÄ?gniarka szkolna   
4.1   100401   45.17   liczba wykonanych bilans??w zdrowia    
4.2   100402   45.20   liczba wykonanych bada?? przesiewowych w pozosta??ych rocznikach   
4.3   100403   45.21   liczba wykonanych i udokumentowanych innych ??wiadcze?? profilaktycznych    
4.4   100404   45.11   liczba udzielonych uczniom ??wiadcze?? pomocy dora??nej   
4.5   100501   45.21   liczba uczni??w klas I-VI objÄ?tych grupowÄ? profilaktykÄ? fluorkowÄ? w okresie sprawozdawczym   

Czy te?? tak macie? Do tego wszystkiego w podglÄ?dzie wydruku widzÄ?, ??e nie uwzglÄ?dnia mi wszystkich wpisanych warto??ci. No i czy nale??y robiÄ? dwa raporty zwrotne (jeden do ka??dej umowy)?

Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Luty 03, 2009, 19:54:52 pm
To samo dzisiaj mia??em, wys??a??em emaila do Kamsoftu o uaktualnienie raportu zbiorczego, wydruku i mo??liwo??ci wprowadzenia w module POZ ??wiadcze?? po??o??nej. 
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 03, 2009, 22:36:10 pm
w takim razie poczekam, a?? co?? z tym zrobiÄ?. My??lÄ?, ??e tak jak na forum, w kamsofcie masz niez??Ä? reputacjÄ? i szybko siÄ? za to wezmÄ?:>
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: miszol w Luty 04, 2009, 08:17:17 am
ja pojecha??em na starych numerach - zobaczymy co mi zrobiÄ? ;)
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Luty 04, 2009, 16:27:09 pm
Ju?? powinny byÄ? od wersji 2009.00.2.4 kody ministerialne zgodne z zarzÄ?dzeniem 105/2008. Wydruk raportu w p????niejszej aktualizacji.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Daro w Luty 04, 2009, 20:50:22 pm
ja odno??nie tego raportu zbiorczego, czego?? tu nie kumam
w 2008 r. jak wprowadza??em (Dane zbiorcze o ??wiadczeniach) nastÄ?pnie F2,
po wyborze roku i miesiÄ?ca w TYP ?šWIADCZE?? by??o ??adnie opisane ??wiadczenie np. 8.11
i wybiera??em podtyp i ilo??Ä? i by??o OK, :) ;D
 :-[
natomiast w tym roku jest kod w 2 powiedzmy wersjach  (1 i 2) np. 8.6 - 1 i 8.6 - 2
podtyp siÄ? zgadza,
co mam wybraÄ? 1 czy 2, (brak opisu, co to znaczy 1 i czo znaczy 2)
czy to ju?? jest ostateczna wersja tego za??Ä?cznika, w materiach do POZ (za??Ä?cznikach) ten za??Ä?cznik raczej siÄ? nie zmieni??
jak to zrobiÄ? w KSPPS by by??o dobrze,
Pozdrawiam,
Daro ::)
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Luty 04, 2009, 22:08:26 pm
1 - inaczej znane jako !
2 - inaczej znane jako @

Jest to wersja kodu ministerialnego. Aktualnie obowiÄ?zujÄ?cÄ? jest 2.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Daro w Luty 04, 2009, 22:21:58 pm
czyli wprowadzam z  2,
ale mam jeszcze jedno pytanie
jak wprowadzam dane odno??nie lekarza i po??o??nej to widzÄ? wszystko co wprowadzi??em na wydruku (Drukuj ----ZA? 5.)
Ale po zmianie umowy nie widzÄ? danych na wydruku odno??nie pielÄ?gniarki,

co to mo??e byÄ?,
Daro :)
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Luty 05, 2009, 00:32:24 am
pielegniarka jest w drugiej umowie

wiÄ?c chyba musisz drugi raport zrobiÄ?
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: miszol w Luty 05, 2009, 08:05:16 am
1 - inaczej znane jako !
2 - inaczej znane jako @

Jest to wersja kodu ministerialnego. Aktualnie obowiÄ?zujÄ?cÄ? jest 2.
wysz??o jakie?? rozporzÄ?dzenie/kominukat ??e wersjÄ? obowiÄ?zujÄ?cÄ? jest 2?
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Luty 05, 2009, 08:09:11 am
Kamsoft w ko??cu wie najlepiej :P Je??eli nie by??oby takiego, to z pewno??ciÄ? pojawi siÄ? z mocÄ? obowiÄ?zywania od 1 stycznia :D

A tak naprawdÄ? to chodzi o RozporzÄ?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m2&ms=416&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=0&ma=010980
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: miszol w Luty 05, 2009, 08:55:55 am
Kamsoft w ko??cu wie najlepiej :P Je??eli nie by??oby takiego, to z pewno??ciÄ? pojawi siÄ? z mocÄ? obowiÄ?zywania od 1 stycznia :D

A tak naprawdÄ? to chodzi o RozporzÄ?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m2&ms=416&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=0&ma=010980
no to sprawa jasna ;)

ja wys??a??em na wersji z 2008 i na dodatek w wersji 1 - je??eli fundusz mi co?? zrobi to napewno o tym poinformujÄ? - je??eli wszystko bÄ?dzie ok to znaczy ??e nie ma siÄ? czym przejmowaÄ? :)
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Daro w Luty 05, 2009, 18:25:38 pm
to trzeba czekaÄ? na nowÄ? wersjÄ??
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Luty 05, 2009, 18:33:45 pm
to trzeba czekaÄ? na nowÄ? wersjÄ??

???
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: miszol w Luty 05, 2009, 18:40:28 pm
szukamy...
i mamy nowÄ? wersjÄ?: http://forumpps.pl/index.php?topic=845.0 (http://forumpps.pl/index.php?topic=845.0)
- Rozliczenia
Umo??liwiono wygenerowanie raportu zbiorczego ??wiadcze?? wykonanych w ramach POZ na nowych kodach ministerialnych opublikowanych w za??Ä?cznikach do um??w POZ na rok 2009. Nowy format wydruku za??Ä?cznik??w bÄ?dzie udostÄ?pnione w kolejnych wersjach systemu
?šcie??ka: Rejestracje->Dane zbiorcze o ??wiadczeniach udzielonych w ramach POZ 
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Luty 24, 2009, 00:34:57 am
ZarzÄ?dzeniu Nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniajÄ?ce zarzÄ?dzenie w sprawie okre??lenia warunk??w zawierania i realizacji um??w o udzielanie ??wiadcze?? opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie pielÄ?gniarki POZ forma zadaniowa i kawitacyjna wprowadza nowe pozycje do za??Ä?cznika nr 4: liczba iniekcji i zabieg??w zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

100210 8.11 liczba iniekcji i zabieg??w zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 

Zmiany obowiÄ?zujÄ? oczywi??cie od 1 lutego 2009r. Chocia?? w umowie jest taki nic nie znaczÄ?cy zapis, ale kto tam by siÄ? w NFZ przejmowa??:

Cytuj
6.   W przypadku zmian w formacie wymiany danych, o kt??rym mowa w ust. 5 lub zmian w zakresie danych wymagalnych, w??a??ciwy Oddzia?? Funduszu powiadomi ??wiadczeniodawc??w z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu sprawozdawczego.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Zbysiek w Marzec 02, 2009, 10:20:46 am
Ktos moze wie jak w KS-PPS ewidencjonowac badania diagnostyczne (usg, morfologia itd) wymagane w tym roku do sprawozdawczosci w ZBPOZ (2 razy w roku) ?
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Marzec 02, 2009, 10:42:21 am
Wydaje mi siÄ? ??e nie ma mo??liwo??ci ewidencjonowania bada?? diagnostycznych w PPS. Teoretycznie program m??g??by zliczaÄ? takie badania diagnostyczne z wizyt po kodach icd9 (nie sÄ? wymagane w sprawozdawczo??ci w POZ) okre??lonych w za??Ä?czniku 6 do rozporzÄ?dzenia w sprawie zakresu niezbÄ?dnych informacji gromadzonych przez ??wiadczeniodawc??w, szczeg????owego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiÄ?zanym do finansowania ??wiadcze?? ze ??rodk??w publicznych. Tylko tutaj mo??e pojawiÄ? siÄ? problem z kodami icd9 mogÄ? wystÄ?piÄ? r????nice miÄ?dzy s??ownikami MZ a NFZ.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Kwiecień 22, 2009, 19:18:38 pm
Tworzenie raportu ZBPOZ na podstawie szablonu*


Import szablon??w:


Poni??sze czynno??ci wykonujemy tylko raz:
1.   Zapisujemy pliki z za??Ä?cznika na komputerze
2.     Rozpakowujemy pliki
3.   Przechodzimy do programu PPS w module rozliczenia -> rejestracje -> ??wiadczenia udzielone w ramach POZ -> definiowanie szablon??w -> import -> wskazujemy plik z pkt. 1 -> otwiera siÄ? okno: UsunÄ?Ä? plik ??r??d??owy? -> Nie -> otwiera siÄ? kolejne okno: wskazujemy umowÄ?, np. dla importowanego pliku LEKARZ POZ.exp wybieramy umowÄ? lekarza POZ -> OK

UWAGA! W szablonie ZA?Ä?CZNIK NR 5 DO UMOWY POZ – BADANIA DIAGNOSTYCZNE.exp brakuje badania diagnostycznego: Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku, poniewa?? brakuje w s??owniku kod??w w programie kodu 20.9 (skrypty rozwiÄ?zujÄ?ce problem na stronie 5 wÄ?tku)

Edycje szablon??w dokonujemy w rejestracje -> ??wiadczenia udzielone w ramach POZ -> definiowanie szablon??w

Tworzenie raportu zbiorczego z ??wiadcze?? POZ na podstawie szablonu:

1.   W programie PPS w module rozliczenia -> raporty do OWNFZ -> dodaj (F2) -> Raport zbiorczy ??wiadcze?? udzielonych w ramach POZ -> uzupe??niony na podstawie szablonu
2.   Wybieramy szablon oraz miesiÄ?c, dane wprowadzamy klikajÄ?c dwukrotnie w polu ilo??Ä? przy odpowiedniej pozycji raportu.

* funkcja dostÄ?pna od aktualizacji 2009.01.8.0 z dnia 2009-04-22
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Manioo w Kwiecień 22, 2009, 20:42:11 pm
Ktos moze wie jak w KS-PPS ewidencjonowac badania diagnostyczne (usg, morfologia itd) wymagane w tym roku do sprawozdawczosci w ZBPOZ (2 razy w roku) ?

OdnoszÄ? jakie?? wra??enie, ??e raport z wykonanych ??wiadcze?? diagnostycznych nale??y robiÄ? na podstawie poniesionych i udokumentowanych koszt??w. Nie jest to raport skierowa??.

Ja do tej pory zlicza??em badania z wykaz??w od podwykonawc??w, kt??re by??y wraz z fakturami i wprowadza??em do excela - teraz po prostu nale??y wprowadziÄ? to samo do PPS-a.
Chyba ,??e kto?? sam robi ca??Ä? diagnostykÄ?, to mo??e wprowadzaÄ? sobie wszystko na bie??Ä?co.

Bartosz: - dziÄ?ki za szablony, mi??e u??atwienie pracy  :)
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: decerios w Maj 02, 2009, 18:31:25 pm
PostÄ?pi??em zgodnie z instrukcjÄ?, wygenerowa??em raporty zbiorcze dla lekarza/po??o??nej i pielÄ?gniarki. Wybra??em odpowiednie numery umowy itp. Niestety przy pr??bie wys??ania do SZOI pojawia sie komunikat:
B??Ä?d operacji importu (Raporty zbiorcze)
(E)B001 – Brak pliku z raportem lub nierozpoznany format.

cvc-enumeration-valid: Value '3' is not facet-valid with respect to enumeration '[2]'. It must be a value from the enumeration.


Mo??e kto?? z Pa??stwa mia?? podobny problem i wie jak go rozwiÄ?zaÄ? ?
Ten sam komunikat pojawia siÄ? przy raporcie i lekarza/po??o??nej i pielÄ?gniarki.
U??ywam KS-PPS 2009.01.8.2

Pozdrawiam,
Tomasz
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Maj 02, 2009, 19:42:31 pm
Wydaje mi siÄ? ??e problem le??y w wersji raportu, kt??ry wysy??asz z KSPPS w wersji 3.1.2, a SZOI akceptuje 2.1.2. Ostatnio jakie?? zamieszanie jest z wersjÄ? raportem ZBPOZ. Proponuje rozpakowaÄ? plik z raportem (np. WinZip, 7-zip), a nastÄ?pnie zmieniÄ? w pliku z raportem (do edycji pliku z raportem polecam program Notepad++) wersjÄ? 3 na 2:

typ="ZBPOZ" wersja="3" nfz:wersja="1.2" na typ="ZBPOZ" wersja="2" nfz:wersja="1.2"

NastÄ?pnie spakowaÄ? plik i zmieniÄ? rozszerzenie pliku z *.zip na *.pzx. I wys??aÄ? taki plik na SZOI.

Wysy??a??em wczoraj raport ZBPOZ w wersji 3.1.2 na SZOI, kt??re jest w wersji 2009.04.2.194.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: decerios w Maj 03, 2009, 09:23:03 am
Wydaje mi siÄ? ??e problem le??y w wersji raportu, kt??ry wysy??asz z KSPPS w wersji 3.1.2, a SZOI akceptuje 2.1.2.
Dok??adnie tak. Postapi??em nieco inaczej (jeszcze przed pojawieniem siÄ? odpowiedzi na moje pytanie) - zarejestrowa??em ??wiadczenia w spos??b opisany w 1 po??cie - rejestracja itd. Wygenerowany raport by?? w wersji 2, a nie 3 co problem rozwiÄ?za??o.

DziekujÄ?.

Pozdrawiam,
Tomasz
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Maj 04, 2009, 12:01:07 pm
Wysy??a??em wczoraj raport ZBPOZ w wersji 3.1.2 na SZOI, kt??re jest w wersji 2009.04.2.194.

Ja dzisiaj niestety nie by??em w stanie wys??aÄ? takiego komunikatu dok??adnie na tÄ? samÄ? wersjÄ? SZOI. Pojawia?? siÄ? komunikat:

Cytuj
B??Ä?d operacji importu (Raporty zbiorcze)
(E)B001 – Brak pliku z raportem lub nierozpoznany format.

cvc-enumeration-valid: Value '3' is not facet-valid with respect to enumeration '[2]'. It must be a value from the enumeration.

Po rÄ?cznej zmianie wersji z 3 na 2. Raporty zbiorcze przesz??y.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Maj 04, 2009, 20:29:56 pm
Raport ZBPOZ utworzony na podstawie szablonu jest generowany w wersji: wersja="3" nfz:wersja="1.2"
Raport ZBPOZ utworzony rÄ?cznie jest generowany w wersji: wersja="2" nfz:wersja="1.2"

 ;D

Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Stan13a w Maj 06, 2009, 17:50:00 pm
Gdzie mo??na znale??Ä? gotowy szablon do ZBPOZ ?
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Maj 06, 2009, 21:09:26 pm
a czyta??e?? w og??le ten wÄ?tek albo korzysta??e?? z wyszukiwarki? kolejne takie pytanie a bÄ?dzie ban.

PS.
na 3 stronie tego wÄ?tku Bartosz do??Ä?czy?? odpowiednie pliki.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Stan13a w Maj 06, 2009, 22:04:11 pm
Czyta??em, szuka??em i otrzyma??em odpowiedz, ale nadal nie wiem jak zrobiÄ?: wersjÄ? elektronicznÄ? roportu zbiorczego w POZ za miesiÄ?c????
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Maj 07, 2009, 07:52:42 am
Gdzie mo??na znale??Ä? gotowy szablon do ZBPOZ ?

Tak brzmia??o twoje pytanie i udzieli??em ci na nie odpowiedzi. Wszytko masz napisane. Czego dok??adnie nie rozumiesz?
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Maj 07, 2009, 08:08:56 am
Wszystkie problemy z wersjÄ? raportu ZBPOZ rozwiÄ?zuje aktualizacja 2009.01.8.3 z dnia 2009-05-06 (http://forumpps.pl/index.php?topic=1283.msg5885#new). Je??li kto?? ma jeszcze problem z raportem to przekazuje skrypt w za??Ä?czniku o kt??rym mowa w informacji o aktualizacji.

Skrypt nale??y oczywi??cie wykonaÄ? w module serwis -> wykonywanie polece?? SQL.

Czyta??em, szuka??em i otrzyma??em odpowiedz, ale nadal nie wiem jak zrobiÄ?: wersjÄ? elektronicznÄ? roportu zbiorczego w POZ za miesiÄ?c????

Do generacji plik??w z raportem s??u??y przycisk "wy??lij".
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Stan13a w Maj 08, 2009, 10:34:08 am
Nie wiem czemu na ekranie nie mia??em plik??w z za??acznikami? Wczoraj siÄ? pojawi??y i je zciÄ?gno??Ä?m. W w/w nie ma porady w zwiÄ?zku z leczeniem cukrzycy? Przepraszam za zamieszanie !!! Ale dlaczego tak by??o nie wiem?? DziÄ?kujÄ? za odpowiedz i jeszcze raz przepraszam za zamieszanie !!!!!!
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Maj 08, 2009, 16:54:00 pm
By??o tak zapewne bo sprawdzajÄ?c ten post nie by??e?? zalogowany. SprawdzajÄ?c wczoraj by??e?? zalogowany, wiÄ?c mia??e?? dostÄ?p do za??Ä?cznik??w. Zgadza siÄ??
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Maj 08, 2009, 17:13:49 pm
W w/w nie ma porady w zwiÄ?zku z leczeniem cukrzycy?

W za??Ä?cznikach nie ma porady lekarskiej diagnostyczno-terapeutycznej udzielonej w miejscu udzielania ??wiadcze?? pacjentowi w zwiÄ?zku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby uk??adu krÄ???enia poniewa?? te porady sÄ? przekazywane komunikatem ??wiadcze?? ambulatoryjnych i szpitalnych. OdnoszÄ? wra??enie ??e nie czyta??e?? za??Ä?cznika nr 4 do umowy.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Jarasz w Czerwiec 16, 2009, 10:04:32 am
Zanim napiszÄ? do Kamsoft'u w tej sprawie wolÄ? siÄ? upewniÄ? czy u Was jest tak jak u mnie. I czy je??li jest tak jak u mnie (niezgodnie z za??Ä?cznikiem) to czy co?? w tym kierunku robicie czy puszczacie tak jak jest? Ot???? chodzi o uzupe??nienie danych do zbiorczego raportu i jego wydruk.

We wzorze za??Ä?cznika dla pielÄ?gniarki w formie kapitacyjnej jest m.in.:
100203   7.6  liczba wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie pielÄ?gniarki poz
100210  8.11 Iniekcje i zabiegi wykonane na podstawie zlecenia lekarza
a dla po??o??nej sÄ? tylko takie dwie pozycje:
100302  8.6  liczba pozosta??ych wizyt domowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100303  7.6  liczba pozosta??ych wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie po??o??nej poz

Natomiast po wydruku z PPS'a (najnowsza dostÄ?pna wersja 2009.02.3.0) zbiorczego raportu wed??ug szablonu "za??Ä?cznik 5 poz - nowy" mam takie pozycje:
dla pielÄ?gniarki w formie kapitacyjnej jest m.in.:
100203  8.6  liczba wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie pielÄ?gniarki poz zamiast kodu 7.6 na wydruku jest kod 8.6
100210  8.11 Iniekcje i zabiegi wykonane na podstawie zlecenia lekarza brak jest tej pozycji na wydurku

a dla po??o??nej opr??cz tych dw??ch pozycji:
100302  7.6  liczba pozosta??ych wizyt domowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym zamiast kodu 8.6 na wydruku jest kod 7.6
100303  7.6  liczba pozosta??ych wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie po??o??nej poz (poprawnie)

mam jeszcze takie kt??re nie wystÄ?pujÄ? we wzorze:
100301 7.7 liczba zrealizowanych wizyt patrona??owych u pacjent??w zadeklarowanych
100304 7.11 liczba ??wiadcze?? profilaktycznych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
100305 7.11 liczba ??wiadcze?? diagnostycznych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
100306 7.11 liczba ??wiadcze?? pielÄ?gnacyjnych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
100307 7.11 liczba ??wiadcze?? leczniczych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
100308 7.11 liczba ??wiadcze?? rehabilitacyjnych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

oraz takie kt??re wystÄ?pujÄ? we wzorze a nie wystÄ?pujÄ? na wydruku (dla danych zbiorczych jest, ??e nie dotyczy, ale na wydruku powinny siÄ? znale??Ä? z takÄ? adnotacjÄ?):
5.01.00.0000089   8.7   wizyta patrona??owa
5.01.00.0000090   41.6   wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w ciÄ???y
5.01.00.0000091   8.6   wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych


Mo??e trochÄ? niezgrabnie opisa??em sytuacjÄ? wystÄ?pujÄ?cÄ? u mnie, ale mam nadziejÄ?, ??e osoby kt??re wiedzÄ? o co chodzi nie bÄ?dÄ? mia??y problemu ze zrozumieniem i interpretacjÄ?.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Czerwiec 16, 2009, 11:10:21 am

ale wersji papierowej do Zbiorczego nie trzeba sk??adaÄ?.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Czerwiec 16, 2009, 11:19:57 am
hej

a czy przypadkiem nie ma dostepnego jeszcze jednego szablonu wydruku z oznaczeniem 2009 ? bo cos mi sie tak kojarzy!

to co opisales dotyczy chyba tylko wydruku (i wlasnie szablonu) a w pliku do NFZ idzie to co ma isc (mam nadzieje ;-)

pozdrawiam
Piotr
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Jarasz w Czerwiec 16, 2009, 11:28:56 am
skoczyp:
Tutaj nie wiedzia??em i dziÄ?kujÄ? za tÄ? informacjÄ?.

PiotrSz:
No rzeczywi??cie zgadza siÄ?. Jest szablon "za??Ä?cznik poz 4 - rok 2009" i po jego wybraniu informacje drukowane sÄ? poprawnie.

DziÄ?kujÄ? za odpowiedzi i wyja??nienie
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Czerwiec 16, 2009, 11:52:30 am
Tak jak napisa?? PiotrSZ jest dostÄ?pny szablon wydruku na 2009 jednak ja osobi??cie nie drukujÄ? tych raport??w i wysy??am je tylko na szoi w formie elektronicznej. Szablon tych wydruk??w jest dla mnie i tak ??le zrobiony gdy?? zawiera r??wnie?? zbÄ?dne pozycje, np. wszystkie pozycje pielÄ?gniarki zadaniowej pomimo tego, ??e my mamy tylko pielÄ?gniarki w formie kapitacyjnej, pr??cz tego z racji tego ??e tworzÄ? dwa raporty (jeden do umowy na lekarza, po??o??nÄ? i pielÄ?gniarki szkolne a drugi dla pielÄ?gniarek ??rodowiskowych) - po jednym dla ka??dej umowy - nie widzÄ? sensu aby w wydruku raportu dla pielÄ?gniarki drukowa??y mi siÄ? pozycje dla lekarza, po??o??nej i pielÄ?gniarki szkolnej z warto??ciami 0 gdy?? sÄ? one uwzglÄ?dnione w drugi raporcie do odpowiedniej umowy.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Czerwiec 16, 2009, 12:11:38 pm
Micha?? ale to juz chyba wymyslu NFZ bo o ile pamietam to wlasnie na ich wzorach to wszystko bylo a dawniej jak w Malopolskim OW NFZ wypelnialismy zbiorczy POZ na formularzach w ISI to tez to wszystko bylo mimo ze nie mamy wogole zakontraktowanej pielegniarki ani poloznej POZ a wymagane bylo podanie 0 dla tych pozycji !
Ten ostatni szablon na 2009 w PPSie jest o ile pamietam w miare zgodny z szablonami prezentowanymi przez NFZ

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Czerwiec 16, 2009, 17:30:00 pm
ByÄ? mo??e jest to zgodne z jakimi?? wzorami NFZ, ale dla mnie jest nie logiczne ??eby umieszczaÄ? w sprawozdaniu produkty niezakontraktowane w danej umowie.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Czerwiec 30, 2009, 13:26:11 pm
Sprawozdanie POZ z diagnostyki wykonanej w I p????roczu 2009

Szanowni Pa??stwo
ZOW NFZ przypomina o konieczno??ci sporzÄ?dzenia sprawozdania z wykonanych w okresie stycze?? - czerwiec 2009 r. bada?? diagnostycznych, zgodnie § 10 umowy o udzielanie ??wiadcze?? zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna.

 
Sprawozdanie nale??y dostarczyÄ? do ZOW NFZ do 25 lipca 2009 r.:

    * w wersji elektronicznej na adres alicja.nickel@nfz-szczecin.pl.
    * w wersji papierowej na adres ZOW NFZ, ul. Arko??ska 45, 71-470 Szczecin, Sekcja Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szczeg????owych informacji udziela Alicja Nickel, tel. 091 425 10 60.


Niedostarczenie przez ??wiadczeniodawcÄ? sprawozdania jest jednoznaczne z niewywiÄ?zywaniem siÄ? z obowiÄ?zk??w wynikajÄ?cych z umowy zawartej z ZOW NFZ, co mo??e skutkowaÄ? zastosowaniem przewidzianych w umowie sankcji.
Prosimy o niezmienianie wzoru sprawozdania.


W za??Ä?czeniu:

    * wz??r formularza „P????roczne sprawozdanie z wykonanych bada??" (http://www.nfz-szczecin.pl/files/2009_06_30_sprawozdanie_poz.xlsx)

UWAGA!!!
Szablon sprawozdania i instrukcjÄ? importu znajdujÄ? siÄ? na trzeciej stronie tego wÄ?tku -> http://forumpps.pl/index.php?topic=11.30 . Nie wiem czy szablon wydruk sprawozdania jest zgodny z za??Ä?cznikiem do umowy. Nie sprawdza??em, je??li jest nie zgodny bÄ?dzie trzeba to zg??osiÄ? do Kamsoftu.
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: miszol w Czerwiec 30, 2009, 14:11:00 pm
poprawny link http://www.nfz-szczecin.pl/files/2009_06_30_sprawozdanie_poz.xls
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Lipiec 06, 2009, 22:29:16 pm
W programie KSPPS nie mo??na dodaÄ? badania elektrokardiograficznego (EKG) w spoczynku - 1001700001 zgodnie z w za??Ä?cznikiem nr 5 do umowy stanowiÄ?cej za??Ä?cznik nr 2a do Warunk??w zawarcia um??w, mimo obietnic dodania badania w kolejnych aktualizacjach przez producenta programu. W za??Ä?czniku przesy??am pliki dodajÄ?cÄ? badanie elektrokardiograficznego (EKG) i jednocze??nie dajÄ?ce mo??liwo??Ä? sporzÄ?dzenia sprawozdania z wykonanych bada?? diagnostycznych w okresie stycze?? - czerwiec 2009 r z brakujÄ?cym badaniem.

Mimo sprawdzenia skrypt??w, nale??y przed u??yciem skrypt??w wykonaÄ? kopie bezpiecze??stwa z modu??u serwis.

Skrypty nale??y wykonaÄ? w odpowiedniej kolejno??ci w module serwis -> wykonanie polecenia sql -> [F9]Wykonaj:
1. EKGwPOZ1 -> Zamknij
2. EKGwPOZ3 -> Zamknij

EDIT: doda??em szablon zawierajÄ?cy wszystkie (61 pozycji) r??wnie?? badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Manioo w Lipiec 07, 2009, 00:17:52 am
dzia??a  :D
serdeczne dziÄ?ki
aczkolwiek ZOW wymaga i tak po swojemu - xls
Tytuł: Odp: Jak stworzyÄ? raport zbiorczy POZ (za??Ä?cznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Kozak_K w Lipiec 23, 2009, 13:59:43 pm
Witam. Pobra??em za??Ä?cznik nr 5, wczyta??em i uzupe??ni??em. Przy przeglÄ?daniu widzÄ? wszystko tak jak powinno byÄ?. Natomiast jak wydrukujÄ? ten za??Ä?cznik to wszystkie wpisane warto??ci wychodzÄ? dok??adnie podwojone. Czyli je??eli wpisa??em 1500 morfologii to na wydruku mam 3000. Pytanie czy wszyscy tak majÄ? czy tylko ja?
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 01, 2010, 11:50:04 am
czy w tym roku, w przypadku pielęgniarki pozycje które w ubiegłym roku miały kod 8.11 mają 7.11?
Czy może przeoczyłem jakieś roporządzenie zmieniające?

Jeśli jednak jest 7.11 to brakuje tego w PPS, oraz pozostałych szczepień w lekarzu.
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 01, 2010, 12:24:27 pm
wg mnie dla pielęgniarki wygląda to tak:
100201   8.7   liczba wizyt patronażowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100202   8.6   liczba pozostałych wizyt domowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100203   7.6   liczba wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie pielęgniarki poz
100204   7.11   liczba świadczeń profilaktycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100205   7.11   liczba świadczeń diagnostycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100206   7.11   liczba świadczeń pielęgnacyjnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100207   7.11   liczba świadczeń leczniczych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100208   7.11   liczba świadczeń rehabilitacyjnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100211   7.20   liczba świadczeniobiorców, u których w okresie sprawozdawczym wykonane zostały testy przesiewowe
100210   7.11   liczba iniekcji i zabiegów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

dla lekarza tak:
100101   2.5   liczba porad patronażowych u dzieci do 6 tyg. życia udzielonych w miejscu udzielania świadczeń
100102   8.5   liczba porad patronażowych u dzieci do 6 tyg. życia udzielonych w domu pacjenta
100103   2.17   liczba wykonanych badań bilansowych 2 latków
100104   2.17   liczba wykonanych badań bilansowych 4 latków
100105   2.17   liczba wykonanych badań bilansowych 6 latków
100106   2.17   liczba wykonanych pozostałych badań bilansowych u dzieci i młodzieży
100107   46.19   liczba obowiązkowych szczepień ochronnych4 wykonanych w ramach profilaktycznej opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 6 lat
100108   46.19   liczba obowiązkowych szczepień ochronnych4 wykonanych w ramach profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku od 7 do 19 lat
100109   46.19   Liczba szczepień ochronnych zalecanych wykonanych u świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza poz

dla położnej:
100302   8.6   liczba pozostałych wizyt domowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
100303   7.6   liczba pozostałych wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie położnej poz

a dla pielęgniarki szkolnej tak:
100401   45.20   liczba uczniów w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia, u których wykonane zostały testy przesiewowe
100402   45.20   liczba uczniów w pozostałych rocznikach , u których wykonane zostały testy przesiewowe
100403   45.21   liczba wykonanych i udokumentowanych innych świadczeń profilaktycznych
100404   45.11   liczba udzielonych uczniom świadczeń pomocy doraźnej
100501   45.21   liczba uczniów klas I-VI objętych grupową profilaktyką fluorkową w okresie sprawozdawczym

Nie sprawdzałem jeszcze czy wszystkie pozycje są w PPS.
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: NZOZ_SM w Luty 01, 2010, 12:33:29 pm
Czy może przeoczyłem jakieś roporządzenie zmieniające?

Zobacz tu http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3970&b=1 (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3970&b=1)
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 01, 2010, 15:01:22 pm
Zobacz tu http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3970&b=1 (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3970&b=1)

tu jest podany załącznik dla zadaniowej pielęgniarki. Mi chodzi o kapitacyjną.

Michał a skąd wziąłeś 7.20 w pozycji z testami przesiewowymi?
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 01, 2010, 15:39:50 pm
Właśnie tam jest właściwy wykaz (dotyczący formy kapitacyjnej). Sprawdź załącznik nr 3 do tego zarządzenia.
Skąd wziąłem 7.20? Wziąłem ją z wspomnianego już załącznika. Jeżeli natomiast pytasz się skąd wziąłem liczbę pacjentów to dostałem ją od pielęgniarki.
Na początku roku dostały ode mnie wydrukowane wszystkie informacje jakich będę potrzebował co miesiąc (czyli takie wewnętrzne sprawozdania miesięczne) stworzone na podstawie aktualnego rozporządzenia, więc mogły na bieżąco to zliczać. Ja to tylko przeklepuje do PPS'a

PS.
Faktycznie brakuje pozycji 7.11 i szczepień dla lekarza.
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 01, 2010, 17:22:38 pm
chodziło mi o kod 7.20 nie o liczbę pacjentów  :D.

Fakt - przepraszam bo zapędziłem się za daleko i przeglądałem w katalogu zal_nr_6_umowa a tam jest załącznik dla pielęgniarki zadaniowej.

Ale i tak to nie zmienia faktu że przy takich kodach nie można w chwili obecnej utowrzyć sprawozdania w PPS.

Aha i jeszcze jedno: do tej pory był kod 8.11 - "świadczenia w domu pacjenta". W przypadku np. świadczeń leczniczych do tej pory kazałem liczyć tylko te wykonane w domu. Czy w związku ze zmianą kodu zmienił się zakres przedstawianych informacji? 7.11 to "pozostała opieka ambulatoryjna"
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 01, 2010, 18:42:59 pm
Aha i jeszcze jedno: do tej pory był kod 8.11 - "świadczenia w domu pacjenta". W przypadku np. świadczeń leczniczych do tej pory kazałem liczyć tylko te wykonane w domu. Czy w związku ze zmianą kodu zmienił się zakres przedstawianych informacji? 7.11 to "pozostała opieka ambulatoryjna"
Nie mam pojęcia.
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 02, 2010, 10:24:11 am
Dostałem odpowiedź od kamsoftu odnośnie brakujących kodów:
Cytuj
Kody zostaną uzupełnione i opublikowane w aktualizacji.
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: mregis w Luty 10, 2010, 11:46:53 am
Czy coś wiadomo o tej aktualizacji? Są już te brakujące kody?
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: anna852 w Luty 10, 2010, 11:53:52 am
Z tego co wiem to nowe kody już są. Ale niestety nie importują się na szoi. Wysłałam raport zbiorczy i mam taki komunikat: Brak w słowniku kodów pozycji kodu: 100211 oraz Brak w słowniku kodów pozycji kodu: 100109. Oczywiście w moim raporcie te pozycje są. Spotkał się ktoś z Was z takim problemem??
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Luty 10, 2010, 12:02:36 pm
witam

wyslalem dzisiaj ZBPOZ z nowym kodem 100109 i ISI (Malopolski OW) przyjelo go bez ostrzezenia

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: mpi w Luty 10, 2010, 12:51:01 pm
W Kujawsko-Pomorskim brakuje tych 2 nowych kodów i podczas wysyłania na SZOI pokazuje błąd importu.
Ma to zostać wkrótce poprawione a błędne raporty będą ponownie importowane.
Ja powysyłałem wszystkie z błędem
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: NZOZ_SM w Luty 18, 2010, 10:45:19 am
18 luty, a w Wlkp. OW nadal: "Błąd systemowy: Brak w słowniku kodów pozycji..." 
W rankingu na aktualność systemów (pod kątem kodów) kolejność jest chyba taka:
1. Somed
2. PPS
....
....
długo, długo nic
....
....
SZOI
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: neelix w Luty 18, 2010, 11:30:20 am
Jeśli ktoś nie próbował to w mazowieckim tez jeszcze nie poprawili.
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: maciek777 w Luty 19, 2010, 18:47:20 pm
Jeśli ktoś nie próbował to w mazowieckim tez jeszcze nie poprawili.

Próbował, próbował ;)
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: zibi w Luty 19, 2010, 21:52:01 pm
18 luty, a w Wlkp. OW nadal: "Błąd systemowy: Brak w słowniku kodów pozycji..." 
W rankingu na aktualność systemów (pod kątem kodów) kolejność jest chyba taka:
1. Somed
2. PPS
....
....
długo, długo nic
....
....
SZOI

tu na koniec listy wpisałbym
dr eryk
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: maciek777 w Luty 25, 2010, 21:59:04 pm
Jeśli ktoś nie próbował to w mazowieckim tez jeszcze nie poprawili.

W Mazowieckim już zasysa ;)
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Krzysiu w Kwiecień 28, 2010, 18:34:29 pm
W Kujawsko-Pomorskim pozycje zerowe też muszą się pojawić w przesyłanym na serwer załączniku5 !
Inaczej SZOI nie przyjmuje :P

Pozdrawiam ;)
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: miszol w Kwiecień 28, 2010, 20:53:26 pm
W Kujawsko-Pomorskim pozycje zerowe też muszą się pojawić w przesyłanym na serwer załączniku5 !
Inaczej SZOI nie przyjmuje :P

Pozdrawiam ;)

a tak nie było przypadkiem od początku?
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: wojtekb w Lipiec 23, 2010, 09:40:36 am
Czy ktoś może udostępnić szablony do raportów zbiorczych obowiązujące w 2010 roku?
Tytuł: Odp: Jak stworzyć raport zbiorczy POZ (załącznik nr5)?
Wiadomość wysłana przez: Manioo w Lipiec 23, 2010, 10:26:09 am
mozna edytować zeszłoroczne