collapse

Reklama


Autor Wątek: Nowości w KS-SOMED  (Przeczytany 37888 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Nowości w KS-SOMED
« dnia: Luty 16, 2009, 16:51:22 pm »
Najnowsze aktualizacje programu oraz instrukcje obs??ugi systemu KS-SOMED


Aktualizacja 2009.00.0.08 z dnia 2009-02-16:

-Terminarz
Okno Rejestracja Internetowa ? mo??liwo??Ä? wyszukiwania po pacjencie. R??wnie?? za pomocÄ? kart z kodem
kreskowym (OSOZ inna kara pacjenta).

-Zlecenia

Kontrola limit??w NFZ. Funkcja dla Klient??w przesy??ajÄ?cych statystyki. Informacja o pozosta??ym limicie
pojawia siÄ? podczas zatwierdzania zlecenia. Limit mo??na modyfikowaÄ? rÄ?cznie w punkt??w umowy, ale r??wnie?? kontrolowaÄ? limit na poszczeg??lnych lekarzy.

-Deklaracje
Poprawiono wydruk deklaracji. Pomimo w??Ä?czenia opcji Wydruk wed??ug wzorca obowiÄ?zujÄ?cego od lipca 2007 deklaracje drukowa??y siÄ? wed??ug wzorca sprzed tej daty.

-Kartoteki
Poprawiono wczytywanie puli recept dla Dolno??lÄ?skiego OW NFZ w przypadku, gdy ten sam lekarz jest
zapisany jako pracownik wewnÄ?trzny oraz zewnÄ?trzny.

-Rozliczenia
Podczas importu umowy wykorzystujÄ?cej algorytmy POZ oraz podczas ustawiania wybranego algorytmu na
karcie umowy, uaktualniane sÄ? nazwy i kody us??ug i us??ug refundowanych wg wybranego algorytmu POZ.

Problem z numeracjÄ? rachunk??w do NFZ. Nowa wersja rachunk??w korzysta??a z opcji modu??u Kasa zamiast z opcji modu??u Rozliczenia.

Nie mo??na by??o wystawiÄ? rachunku dla NFZ, gdy numeracja dokument??w finansowych by??a na poziomie
stanowiska kasowego.

Poprawa b??Ä?du: W nowej wersji rachunk??w refundacyjnych wydruk rachunku POZ za us??ugi wykonane na
podstawie przepis??w o koordynacji nie zawiera?? danych pacjenta.

Poprawa b??Ä?du: W KS-SOMED z integracjÄ? podczas konwersji rachunk??w refundacyjnych pojawia?? siÄ? b??Ä?d:
B??Ä?d przy zapisywaniu identyfikatora GUID do bazy.

Nieprawid??owo by??y drukowane kody kreskowe w korektach rachunk??w.

Nie mo??na by??o zmieniÄ? roku i miesiÄ?ca dokumentu korygujÄ?cego w korekcie rachunku refundacyjnego, je??li
by??a ona tworzona na podstawie szablonu.

Wygenerowany rachunek z umowy POZ dla pacjenta UE na podstawie szablonu by?? odrzucany przez oddzia?? NFZ -opis b??Ä?du Brak ID pacjenta UE/EOG.  

Us??uga 01.0000.141.01 NOCNA I ?šWIÄ?TECZNA OPIEKA MEDYCZNA W POZ ma byÄ? wykazywana w
rachunku refundacyjnym z pozycjami szczeg????owymi, ale w umowie nie ma takiej informacji. W zwiÄ?zku z
tym zostanie wykonane zadanie ustawiajÄ?ce tej us??udze w umowie znacznik rodzaj raportu=Lista POZ.

-Inne
Tester bazy danych: zmieniono spos??b rekompilacji w przypadku bazy Oracle. Nie powoduje to ju?? usuwanie praw (GRANT) do obiekt??w dla innych ni?? GABINET schemat??w.

Import z KS-PPS: Je??li importowane by??y dane o opiece stacjonarnej pojawia?? siÄ? b??Ä?d Field ?E_NINS? not
found.

Import z KS-SWD XML ? podczas importu nie rozr????niano identyfikatora instalacji dla epizodu. Przyjmowa
by?? identyfikator instalacji taki jak dla produktu. B??Ä?d ten m??g?? pojawiÄ? siÄ? tylko w bardzo rzadkich
przypadkach i to tylko pod warunkiem, ??e baza KS-SWD XML zawiera??a kilka r????nych identyfikator??w
instalacji.

Program g????wny ? dok??adniejsza informacja o dacie asysty.  

Program g????wny ? Nowy widok OSOZ ? modu?? 84 - grupujÄ?cy funkcje zwiÄ?zane z systemem OSOZ. W tej
chwili trafi??y tam funkcje pod??Ä?czenia systemu KS-SOMED do OSOZ oraz instalacja Rejestracji OSOZ ? ON
LINE.

Zmiany w aktualizacja 2009.00.0.08.pdf
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2009, 16:58:03 pm wysłana przez Bartosz »
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2009, 12:07:40 pm »
Aktualizacja 2009.00.0.09 z dnia 2009-02-20:

-Zlecenia
1.  Poprawka w funkcji informujÄ?cej o konieczno??ci okazania przez pacjenta skierowania dla us??ug w umowie wymagajÄ?cych skierowania 
2.  Poprawka w funkcji informujÄ?cej o konieczno??ci okazania przez pacjenta skierowania dla wykona?? przez poradnie, do kt??rych skierowanie jest wymagane, je??li rejestrowana jest us??uga rozliczana przez NFZ.

-Kartoteki
1.  Funkcja u??atwiajÄ?ca aktualizacjÄ? kod??w ICD9 w wersji NFZ w bazie us??ug.
2.  S??ownik dodatkowych pozycji sprawozdawczych: dodana informacja o kategorii.

-Rozliczenia
1.  Modyfikacja importu aneksu do umowy, w kt??rym zmieni??a siÄ? tylko cena jednostkowa. Zlecenia, w kt??rych zosta??a zmieniona tylko cena jednostkowa zostajÄ? dopisane do listy zlece?? oczekujÄ?cych na synchronizacjÄ?.
2.  Podczas importu aneksu do umowy, nie by??y kopiowane limity ustalone przez u??ytkownika. 
3.  Poprawa b??Ä?du. Nie mo??na by??o wczytaÄ? raport??w zwrotnych POZ ??ciÄ?gniÄ?tych automatycznie e-mailem.
4.  Poprawa komunikatu zbiorczego POZ:
a.  Nie by??o widaÄ? pola Ilo??Ä? w oknie z pozycjÄ? ankiety lub ??wiadczenia gdy w systemie operacyjnym
by??y ustawione DPI na "du??y rozmiar  (120 dpi)".
b.  Poprawa usuwania pozycji badania diagnostycznego.
c.  Poprawa wy??wietlania nazw pozycji sprawozdania (dla badan diagnostycznych  i dla  ankiet).
d.  W kolejkach oczekujÄ?cych aktywno??Ä? miejsc wykonywania us??ug sprawdzana jest wg daty ko??ca
okresu rozliczeniowego. Je??li jest w systemie umowa obowiÄ?zujÄ?ca od po??owy stycznia to
wcze??niejsza wersja kolejek oczekujÄ?cych nie widzia??a aktywnych miejsc z tej umowy w miesiÄ?cu
styczniu. Aktualnie miejsca wykonywania us??ug dla tej umowy, w miesiÄ?cu stycznia bÄ?dÄ? widoczne
jako aktywne w kolejce za stycze??.
5.  W oknie z listÄ? miejsc wykonywania us??ug dodana opcja pozwalajÄ?ca na przeglÄ?danie miejsc aktywnych wg ko??ca wybranego miesiÄ?ca aktywno??ci.
6.  Zestawienie ??wiadcze?? rozliczanych na podstawie przepis??w o koordynacji: je??li w szablonie by??y ??wiadczenia dla kilku pacjent??w, na wydruku mog??y znale??Ä? siÄ? ??wiadczenia dla pacjenta, kt??ry nie mia?? wykonanych ??wiadcze?? na podstawie przepis??w o koordynacji.

-Inne
1.  Plansza g????wna programu. Po ostatniej aktualizacji, je??li do ko??ca asysty pozostawa??o mniej ni?? 30 dni, w niekt??rych sytuacjach pojawia?? siÄ? komunikat Error: xx, gdzie xx to liczba dni do ko??ca daty asysty. Zosta??o to poprawione i komunikat ten ju?? siÄ? nie pojawia, pojawia siÄ? natomiast stosowny komunikat informujÄ?cy o zbli??ajÄ?cym siÄ? ko??cu daty asysty, wed??ug za??o??e?? opisanych w poprzednim raporcie.
2.  Import danych z programu KS-PPS. Testowanie danych dla importu zlece?? nie uwzglÄ?dnia??o produkt??w, kt??re w systemie PPS sÄ? potwierdzone z ostrze??eniami.

Plik z szczeg????owym opisem aktualizacji: http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/plik/Raport20090220.pdf?nr=613
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 02, 2009, 16:30:03 pm »
Aktualizacja 2009.00.0.10 z dnia 2009-02-27:

-Terminarz
1.  Nowa funkcja Kontrola jednoczesnego umawiania, umo??liwiajÄ?ca ustawienie blokady w przypadku gdy z innego stanowiska trwa ju?? umawianie w podanym terminie. Zapobiega to jednoczesnemu um??wieniu dw??ch pacjent??w na jeden termin w przypadku pracy kilku rejestracji jednocze??nie.

-Zlecenia
1.  Obs??uga s??ownika kod??w ??wiadcze?? w wersji 2.
2.  Modyfikacja funkcji ustawiajÄ?cej kody ??wiadcze?? po zmianie us??ugi. Kody sÄ? aktualizowane r??wnie?? w??wczas, gdy pole z kodem ??wiadczenia jest ju?? wype??nione.
3.  Funkcja pozwalajÄ?ca na aktualizacjÄ? kod??w ??wiadcze?? w zleceniach na podstawie kodu z karty us??ugi.
4.  Wydruk zlece??/formularzy - wzorce wydruku formularz. W przypadku numeracji kartotek zale??nej od poradni/podmiotu, numer kartoteki pacjenta by?? drukowany nie dla poradni/podmiotu ze zlecenia kt??rego dotyczy??, tylko z aktualnie ustawionej poradni/podmiotu, co by??o sytuacjÄ? b??Ä?dnÄ?.

-Medycyna pracy
1.  Dodanie mo??liwo??ci drukowania wk??adek do karty badania profilaktycznego.
2.  Wydruk czynnik??w szkodliwych na obieg??wce.

-Stomatolog
1.  Funkcja do??Ä?czanie zlece?? dodanych w innych modu??ach na Firebird ko??czy??a siÄ? b??Ä?dem o niemo??liwo??ci u??ycia indeksu.

-Umowy

1.  Karta umowy - dodana mo??liwo??Ä? zapisania listy pacjent??w, kt??rym nadano nr abonamentu.

-Kartoteki
1.  Modyfikacja karty us??ugi, nowa zak??adka Kody.
2.  Obs??uga kod??w ??wiadcze?? w wersji 2 s??ownika.
3.  Wyb??r pacjenta - w??Ä?czenie wyszukiwania po podciÄ?gach mog??o powodowaÄ? b??Ä?d o nieprawid??owym indeksie w zapytaniu.

-Rozliczenia
1.  Obs??uga kod??w ??wiadcze?? w wersji 2 s??ownika.
2.  Poprawa komunikatu deklaracji xml. Mog??o sie zdarzyÄ?, ??e w komunikacie deklaracji by??y wykazywane wszystkie deklaracje, nawet te, kt??re sÄ? rozliczne wg innej umowy, ni?? ta wybrana w generowanym komunikacie. 
3.  Deklaracje rozliczane wg innej umowy wykazywane by??y z ostrze??eniem, o nie znalezieniu pozycji umowy przez kt??rÄ? ma byÄ? rozliczona deklaracja.
4.  Poprawa drukowania ilo??ci dla pielÄ?gniarki w komunikacie zbiorczym ??wiadcze?? POZ. W zale??no??ci czy mamy zadaniowÄ? czy finansowÄ? formÄ? p??atno??ci drukowane sÄ? odpowiednio ilo??ci w za??Ä?czniku nr 4 POZ. Wcze??niej w obu pozycjach by??y drukowane te same ilo??ci.
5.  W zestawieniu: Stan realizacji umowy podpina?? siÄ? wydruk ze starej wersji tego zestawienia. 
6.  Dodanie mo??liwo??ci synchronizacji zlece?? widocznych w oknie przeglÄ?dania listy zlece?? uwzglÄ?dnionych w rejestrze ??wiadcze??.
7.  W oknie przeglÄ?dania rejestru ??wiadcze?? dodana zosta??a zak??adka Dodatkowe, w kt??rej znajduje siÄ? opcja: Poka?? pozycje: wszystkie, 'na plus' lub 'na minus'.
8.  Przywr??cona mo??liwo??Ä? generowania kolejnych przes??a?? raport??w ZPOSP za rok 2008. Niekt??re oddzia??y NFZ nie przyjmujÄ? korekt i ??wiadczeniodawcy muszÄ? generowaÄ? kolejne przes??ania raportu. Przed wygenerowaniem raportu do umowy za rok 2008 oraz przed zapisaniem raportu do pliku pojawi siÄ? okno wyboru wersji, w jakiej ma zostaÄ? wygenerowany raport. Je??li nr przes??ania danego raportu jest wiÄ?kszy ni?? 1, to raport jest generowany tylko w wersji 1 1.3.
9.  Podczas synchronizacji rejestru ??wiadcze?? dodano sprawdzanie, czy identyfikator zestawu ??wiadcze?? i identyfikator ??wiadczenia sÄ? wiÄ?ksze od zera.
10.  Poprawa b??Ä?du. Podczas wczytywania aneksu do umowy lub od??wie??ania istniejÄ?cej dotyczÄ?cej zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. i ??rodki pomocnicze lub aneksu zawierajÄ?cego punkt umowy o kodzie 02.9999.001.03 (WZROST KOSZT??W ?šWIADCZE?? ZDROWOTNYCH...) pojawia?? siÄ? b??Ä?d:  B??Ä?d: WystÄ?pi?? b??Ä?d podczas wczytywania listy zlece?? do aktualizacji Access violation... in module 'KSPLRef.dll'...

-Kasa
1.  W przypadku wystawiania faktur zaliczkowych na us??ugi mog??o siÄ? zdarzyÄ?, ??e program proponowa?? datÄ? sprzeda??y na fakturze wiÄ?kszÄ? ni?? datÄ? wystawienia faktury.
2.  Pobieranie op??at – optymalizacja zapytania.

-Instrukcje
1.  Aktualizacje instrukcji do modu????w:
a.  Deklaracje
b.  Gabinet
c.  Inne
d.  Kartoteki
e.  Okulista
f.  OSOZ
g.  Rozliczenia
h.  Zlecenia
2.  Oraz aktualizacja instrukcji opisujÄ?cych:
a.  Komponenty

-Inne
1.  PZU ??ycie: pole kod schemat??w rozlicze?? zwiÄ?kszone do 6 znak??w.
2.  Zmiana komponent??w do zapisu daty i godziny. Komponenty te zmieni??y nieco sw??j wyglÄ?d, dzia??ajÄ? troszkÄ? lepiej, w szczeg??lno??ci, gdy konieczna jest edycja daty lub godziny. W przypadku komponentu z godzinÄ? dostÄ?pny jest „zegarek” pozwalajÄ?cy na wprowadzenie warto??ci samÄ? myszkÄ?. Polecamy lekturÄ? instrukcji do komponent??w w kt??rych opisano wszystkie zmiany oraz podano listÄ? klawiszy wywo??ujÄ?cych odpowiednie funkcje (np. ustawienie czasu lub daty bie??Ä?cej, zwiÄ?kszenie lub zmniejszenie warto??ci przechowywanej w komponencie). Uwaga, nowe komponenty sÄ? wprowadzane sukcesywnie wiÄ?c nie wszystkie formatki posiadajÄ? ju?? nowe wersje kontrolek dla dat i godzin. Mo??na zapoznaÄ? siÄ? z nimi chocia??by w module Zlecenia.
 
WiÄ?cej o zmianach w tej wersji programu:  Raport20090227.pdf (279.7 kB) – Aktualizacja 2009.00.0.10
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2009, 23:06:46 pm »
Aktualizacja 2009.00.0.11 z dnia 2009-03-20:

UWAGA!
Bie??Ä?ca aktualizacja zawiera ca??kowicie zmieniony spos??b archiwizacji rekord??w. PoczÄ?wszy od tej wersji ka??da modyfikacja jakiegokolwiek rekordu bazy danych powinna pozostawiÄ? ??lad w tabelach archiwizacyjnych, nie wa??ne jakim programem wykonano aktualizacjÄ? i czy czasem nie u??yto w tym celu po prostu zapytania SQL. Ca??y mechanizm tworzenia rekord??w archiwizacyjnych zosta?? zrzucony na barki serwera bazy danych a nie programu, bezpo??rednio u??ywanego przez Klienta.  RozwiÄ?zanie to po pierwsze usprawnia sam proces archiwizacji – zamiast przerzucania sporych ilo??ci danych pomiÄ?dzy serwerem a stacjÄ? roboczÄ?, pozostaje wykonanie odpowiednich zapyta?? na samym serwerze. DrugÄ?, du??o wa??niejszÄ? korzy??ciÄ?, jest uszczelnienie procesu archiwizacji i wiÄ?ksza wiarygodno??Ä? zarchiwizowanych danych.
W zwiÄ?zku jednak z tÄ? modyfikacjÄ? konieczna jest spora przebudowa struktury bazy danych. Dlatego te?? bie??Ä?ca aktualizacja bazy danych mo??e zajÄ?Ä? du??o wiÄ?cej czasu, ni?? dotychczasowe aktualizacje. W pewnych sytuacjach niecierpliwy u??ytkownik mo??e doj??Ä? do wniosku, ??e system siÄ? zawiesi??. Nic z tych rzeczy, program ca??y czas pracuje, musi jednak wykonaÄ? du??o wiÄ?cej pracy, ni?? dotychczas.
Kolejne aktualizacje bÄ?dÄ? du??o szybsze, jednak??e z uwagi na konieczno??Ä? utrzymywania poprawnych i we w??a??ciwej wersji obiekt??w bazy danych aktualizacje te mogÄ? byÄ? wolniejsze ni?? do tej pory. Nie powinno to jednak drastycznie zwiÄ?kszyÄ? czasu przeznaczanego na aktualizacjÄ? struktury bazy danych.  RekompensatÄ? powinno byÄ? natomiast sprawniejsze zatwierdzanie edycji (pacjenta, us??ugi itp. itd.) wynikajÄ?ce z opisywanego przed chwilÄ? scedowania pracy podczas archiwizacji na serwer bazy danych.

-Terminarz
1.  Pr??ba wej??cia do okna wydruku terminarza ko??czy??a siÄ? b??Ä?dem.
2.  Karta alarmu - usuniÄ?cie problem??w z dodaniem alarmu oraz z wprowadzeniem daty i czasu alarmu.
3.  Dodano obs??ugÄ? czytnik??w kod??w kreskowych oraz kart chipowych w oknie terminarza (program wyszukuje najbli??sze wizyty pacjenta).
4.  Nowa opcja Przy przeciÄ?ganiu zlece?? przeskaluj je do siatki powodujÄ?ca dopasowanie zlece?? do siatki w terminarzu.
5.  Wydruk terminarza - mo??liwo??Ä? wydruku bez pustych kolumn (dni w kt??rych nie ma wizyt/godzin pracy).
6.  Karta rezerwacji pacjenta:
a.  Zak??adki poprzednie wizyty, um??wione wizyty, skierowania - dodanie kolumny z uwagami.
b.  UwzglÄ?dnianie opcji us??ugi Poka?? uwagi podczas rejestracji (w momencie umieszczenia us??ugi w terminarzu program poka??e uwagi je??li sÄ? obecne).
7.  Wyszukiwanie wolnych termin??w:
a.  Czasem program m??g?? niepoprawnie wybieraÄ? minimalny przedzia?? czasu (z ustawie?? globalnych, a nie dla konkretnego pracownika/gabinetu) przez co nie wszystkie wolne terminy mog??y byÄ? widoczne.
b.  Mo??liwo??Ä? zmienienia minimalnego przedzia??u czasu z jakim program poszukuje wolnych termin??w.

-Zlecenia
1.  Poprawa dodawania podzlece??. W wersji 2009.00.0.10 pojawi?? siÄ? b??Ä?d powodujÄ?cy, ??e je??li poradnia mia??a ustawionÄ? domy??lna grupÄ? us??ug, to grupa ta stawa??a siÄ? filtrem podczas wyboru us??ugi r??wnie?? dla podzlece??. Mo??na by??o oczywi??cie wybraÄ? us??ugÄ? spoza tej grupy, lecz wymaga??o to usuniÄ?cia warto??ci z filtru.
2.  Poprawiono b??Ä?d zwiÄ?zany z wykonywaniem zlece?? z kierunkiem wykonane u podwykonawcy. W niekt??rych przypadkach takie zlecenie nie dawa??y siÄ? zatwierdziÄ?.
3.  Wyeliminowano niepotrzebny komunikat o r????nej wersji kod??w ??wiadcze?? je??li w edytowanym zleceniu kod ??wiadczenia nie by?? w og??le wype??niony.
4.  Poprawiono b??Ä?d polegajÄ?cy na tym, ??e je??li podczas dodawania nowego zlecenia wpisywa??a siÄ? automatycznie us??uga (np. us??uga domy??lna) to nie aktualizowa?? siÄ? kod ??wiadczenia. Konieczne by??o rÄ?czne od??wie??enie us??ugi – czyli wybranie jej ponownie.
5.  Modyfikacja algorytmu us??ug POZ. Zamiast zakres I00-I19 algorytm uwzglÄ?dnia rozpoznania z zakresu I00-I99.

-Medycyna pracy
1.  Wydruk orzecze??: dodana opcja umo??liwiajÄ?ca wydruk nazwa jednostki na orzeczeniu.
2.  Wydruk orzecze??: dodana opcja umo??liwiajÄ?ca wydruk pola: ORYGINA?/DUPLIKAT/KOPIA.

-Deklaracje
1.  Poprawka w automatycznym tworzeniu deklaracji pielÄ?gniarki/po??o??nej na podstawie deklaracji lekarza - ustawiany by?? domy??lny podmiot, zamiast tego, kt??ry by?? ustawiony na deklaracji lekarza POZ.
2.  Poprawione wy??wietlanie danych archiwalnych deklaracji.

Gabinet
1.  Mo??liwo??Ä? rÄ?cznego ustawienia znacznika Psychotrop podczas wystawienia recepty. Funkcjonalno??Ä? ta przeznaczona jest dla klient??w, kt??rzy nie zakupiÄ? bazy BLOZ1 (baza odp??atno??ci BLOZ).
2.  Leki za??ywane - nie mo??na by??o dodaÄ? nowego leku.

-Zestawienia
1.  Dodane zestawienia dla wybranych klient??w: 
a.  Zestawienie ilo??ci porad.
b.  Zestawienie ??wiadcze?? ASDK.
c.  Zestawienie ??wiadcze?? KAOS.
2.  Poprawa zestawienia Szczeg????owe wykorzystanie umowy. Je??li informacja o numerze zÄ?ba przekracza??a 40 znak??w to nie mo??na by??o wygenerowaÄ? zestawienia.

-Kartoteki
1.  Poprawiono b??Ä?d wyszukiwania pacjenta za pomocÄ? karty chipowej (??lÄ?ski OW NFZ).  M??g?? byÄ? wyszukany inny pacjent, ni?? w??a??ciciel karty, je??li posiada?? to samo imiÄ? i nazwisko. 
2.  Dla ??lÄ?skiego OW NFZ mo??liwo??Ä? obs??ugi kupon??w bez ich drukowania. Kupony takie mogÄ? byÄ? wiÄ?zane z rezerwacjÄ?. PojawiajÄ? siÄ? te?? na wydruku historii zdrowia i choroby pacjenta.
3.  Karta pacjenta
a.  Po wpisaniu ca??ego numeru PESEL w oknie przeglÄ?dania pacjent??w i wci??niÄ?ciu przycisku Dodaj (pacjent nie zosta?? odnaleziony) nastÄ?puje weryfikacja poprawno??ci wpisanego numeru PESEL. Je??li numer nie jest poprawny pojawi siÄ? informacja i mo??liwo??Ä? przerwania procesu dodawania pacjenta. ByÄ? mo??e bowiem pacjent nie zosta?? odnaleziony, bo nastÄ?pi??a pomy??ka we wprowadzaniu numeru w oknie wyszukiwania. Je??li jednak operator zdecyduje siÄ? na kontynuowanie procesu dodawania b??Ä?dny PESEL nie jest wpisywany do pola PESEL. Po co, skoro jest i tak niepoprawny.
b.  Po wyj??ciu z kontrolki wprowadzania numery PESEL nastÄ?puje jego walidacja i sprawdzenie, czy jest ju?? pacjent z takim numerem. Walidacja ko??cowa oczywi??cie zosta??a zachowana. Modyfikacja ta ma wyeliminowaÄ? sytuacjÄ?, gdy operator wpisuje nowego pacjenta, bo nie odnalaz?? go na li??cie pacjent??w i po wprowadzeniu wszystkich danych okazuje siÄ?, ??e pacjent z takim numerem PESEL jednak w bazie wystÄ?puje.
c.  UsuniÄ?cie trudno??ci z wpisaniem znaki @ do pola adresu email.
4.  Poprawka w s??owniku kod??w ??wiadcze?? - nie mo??na by??o dodaÄ? kodu w wersji 2.
5.  Cennik us??ug - w przypadku gdy data obowiÄ?zywania cennika przypada??a na dzie??, w kt??rym program nie by?? uruchamiany i aktualizacja cen (zadanie) uruchomione zosta??o w terminie p????niejszym, cenny us??ug nie by??y aktualizowane.   

-Rozliczenia
1.  Dodanie mo??liwo??ci sprawdzenia, kt??re zlecenia mogÄ? spowodowaÄ? korektÄ? zanim zostanie wykonana synchronizacja zlece??. W oknie rejestru ??wiadcze?? dodany zosta?? przycisk SF5 Spr.korekty, kt??ry uruchamia funkcjÄ? sprawdzenia zlece??. Po klikniÄ?ciu przycisku pojawi siÄ? okno wyboru rodzaju sprawdzenia, w kt??rym mo??na wybraÄ?:
a.  Sprawdzenie zlece?? z listy zlece?? oczekujÄ?cych na synchronizacjÄ?.
b.  Sprawdzenie zlece?? widocznych w oknie.
2.  Na fakturach do dolno??lÄ?skiego OW NFZ rozliczanych w oparciu o szablony pojawia siÄ? dodatkowy napis: Za ??wiadczenia zdrowotne wykonane na podstawie umowy …. (numer umowy) w miesiÄ?cu …(nazwa miesiÄ?ca) 2009 r. wg za??Ä?czonej specyfikacji.
3.  Dodana opcja modu??u Refundacje zale??na od OW NFZ : Spos??b tworzenia rachunk??w POZ :- Z pozycjami szczeg????owymi:
a.  Z pozycjami szczeg????owymi.
b.  Bez pozycji szczeg????owych.
4.  Poprawa wydruku korekt w nowej wersji rachunk??w refundacyjnych. W niekt??rych przypadkach korekta zawiera??a pozycje szczeg????owe, kt??rych nie powinna zawieraÄ? (np. w bazie danych by??y zapisane us??ugi szczeg????owe z odwo??aniami do rekordu zerowego pozycji rachunku).
5.  Podczas importu umowy z NFZ, nowe us??ugi automatycznie otrzymujÄ? stawkÄ? VAT zw.
6.  Podczas synchronizacji rejestru ??wiadcze?? dodano sprawdzanie, czy kod ICD10 zawiera od 3 do 5 znak??w.
7.  Modyfikacja funkcji generujÄ?cej identyfikator instalacji. Dla oddzia????w NFZ obs??ugiwanych przez Global Services identyfikator instalacji nie jest uzupe??niany automatycznie, tylko pojawia siÄ? okno z informacjÄ? i otwiera siÄ? karta danych ??wiadczeniodawcy, w kt??rej u??ytkownik powinien uzupe??niÄ? identyfikatory instalacji otrzymane z oddzia??u NFZ.
8.  Poprawa b??Ä?du: Podczas eksportu do Excela w raporcie zwrotnym wynik??w weryfikacji deklaracji POZ pojawia?? siÄ? b??Ä?d: qBledy: Field 'OPIS' not found.
9.  Podczas tworzenia lub poprawy rachunku/korekty nie by??a zapamiÄ?tywana data wystawienia, je??li zosta??a wybrana przy pomocy kalendarza.
10.  Potwierdzony przez NFZ raport zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze nie wy??wietla?? pozycji zawierajÄ?cych ostrze??enia. Zawiera?? tylko pozycje poprawne, z informacjÄ? oraz b??Ä?dne.
11.  Poprawa synchronizacji zlece?? na ??rodki pomocnicze. Po zmianie nr PESEL nie generowa??a siÄ? korekta.
12.  Nie uzupe??nia??a siÄ? automatycznie korekta rachunku ZPO przy tworzeniu korekty na podstawie szablonu.
13.  Po wczytaniu drugi raz tego samego raportu rozliczenia zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze podwaja??y siÄ? warto??ci we wczytanym szablonie.
14.  Dodany zapis informacji o kolejkach w raporcie statystycznym SWX.
15.  Je??li rachunek pierwotny zawiera?? dwie pozycje, nastÄ?pnie pierwsza korekta korygowa??a tylko pierwszÄ? pozycjÄ? (nie zawiera??a drugiej pozycji), a druga korekta mia??a korygowaÄ? tylko drugÄ? pozycjÄ?, to w polu Ilo??Ä? przed pojawia??a siÄ?  warto??Ä? 0.
16.  W raporcie statystycznym rok i miesiÄ?c okresu sprawozdawczego, wg kt??rego ustalane sÄ? warunki rozliczenia, sÄ? ustawiane na podstawie daty ko??ca zestawu ??wiadcze??, ??wiadczenia lub pozycji rozliczeniowej wg parametru Schemat wyznaczania miesiÄ?ca sprawozdawczego ustalanego przez NFZ (parametr ten jest widoczny na karcie specyfikacji punktu umowy).
17.  Zablokowana mo??liwo??Ä? rÄ?cznego potwierdzania raport??w zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze. Do ka??dego raportu powinien zostaÄ? wczytany raport zwrotny.
18.  Poprawa b??Ä?du: Podczas importu rachunku korygujÄ?cego POZ na SZOI pojawia?? siÄ? komunikat:  B??Ä?d systemowy: WKRK<>0 w rachunku… 
19.  W  zestawieniu Stan realizacji umowy dodane kolumny z ilo??ciÄ? punkt??w i kwotÄ? dla szablon??w na "+" i na "-".
20.  Aktualizacja s??ownika kod??w ankiet. Dodana pozycja 100210 - LICZBA INIEKCJI I ZABIEG??W ZREALIZOWANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NA PODSTAWIE ZLECENIA LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.
21.  Dodanie importu dodatkowego wyja??nienia z raportu weryfikacji deklaracji i wy??wietlania go w raporcie
zwrotnym weryfikacji.
22.  Zmiana odczytu kodu ??wiadczenia ze zlece?? do wyznaczania JGP. Odczytywane by??o 1.2!1 zamiast 1.2.

-Kasa
1.  Ulepszono widoki i pakiet wykorzystywany do komunikacji z systemem KS-FKW.
2.  Dodanie blokady na jednoczesne generowanie raportu kasowego z kilku stanowisk komputerowych dla tego samego stanowiska kasowego.
3.  Opcja Nie wypisuj kwot 0.00 z?? na raporcie nie dzia??a??a poprawnie (czy??ci??a ca??Ä? kolumnÄ? Rozch??d).
4.  Operacje kasowe nie mogÄ? byÄ? wykonywane z datÄ? wcze??niejszÄ? ni?? data generacji ostatniego raportu kasowego.
5.  Domy??lnie w??Ä?czona jest pe??na kontrola operacji kasowych (opcja) - oznacza to mo??liwo??Ä? wykonywania operacji kasowych tylko z datÄ? dzisiejszÄ?.
6.  Nowa opcja Sugeruj konieczno??Ä? wystawienia faktury w przypadku wp??acania niepe??nej kwoty.
7.  Fakturowanie um??w - w przypadku opcji ustawienia wa??no??ci abonamentu na ostatni dzie?? miesiÄ?ca na fakturze pojawia?? siÄ? b??Ä?dny opis zakresu dat obowiÄ?zywania abonamentu.

-Administrator
1.  Poprawiono b??Ä?d polegajÄ?cy na tym, ??e  w przypadku wysokich poziom??w bezpiecze??stwa minimalna d??ugo??Ä? has??a nie mog??a byÄ? zwiÄ?kszona.
2.  Minimalna d??ugo??Ä? has??a zwiÄ?kszona zosta??a do o??miu znak??w. Administrator systemu mo??e jÄ? zwiÄ?kszyÄ?, ale nie mo??e zmniejszyÄ?  tej warto??ci. Wielko??Ä?  ta wynika z odpowiednich rozporzÄ?dze??.

-Instrukcje

1.  Aktualizacja instrukcji do modu
a.  Kasa.
b.  Medycyna Pracy.
c.  Terminarz.
d.  Rozliczenia.
e.  Zlecenia

-Inne
1.  Nowy spos??b archiwizacji
2.  W przypadku bazy FireBird przyspieszono proces rekompilacji procedur.
3.  Import z KS-SWD XML - uaktualniony wzorzec.
4.  PrzeglÄ?darka QTrcView - poprawione wyszukiwanie.

WiÄ?cej o zmianach w tej wersji programu: Raport20090320.pdf (176.9 kB) – Aktualizacja 2009.00.0.11
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2009, 23:08:41 pm wysłana przez Bartosz »
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2009, 23:04:35 pm »
Aktualizacja 2009.01.0.00 z dnia 2009-04-03:

-Terminarz:
1.  Mo??liwo??Ä? definiowania ilo??ci typ??w godzin pracy – mo??e wiÄ?c w systemie istnieÄ? wiÄ?cej ni?? dwadzie??cia typ??w godzin pracy.
2.  Kopiowanie, przenoszenie wizyt mechanizmem kopiuj/wklej - program umo??liwia?? przekopiowanie/przeniesienie wizyty na terminy minione.
3.  UsuniÄ?cie b??Ä?du, kt??ry powodowa??, ??e po zmianie opcji godzin widocznych w terminarzu, zmiana ta nie by??a zapamiÄ?tywana.

-Zlecenia:
1.  Poprawiono kopiowanie zlece??. Je??li podczas logowania do modu??y 12 Zlecenia nie korzystano z rozszerzonego logowania – czyli nie pojawia??o siÄ? okienko z lekarzem, gabinetem, poradniÄ? i podmiotem, podczas kopiowania zlece?? mog??a byÄ? kasowana informacja o wykonujÄ?cym zlecenie.
2.  Podczas kopiowania zlecenia mo??na zdecydowaÄ?, czy wykonawcÄ? tak skopiowanego zlecenia ma zostaÄ? zalogowany lekarz.
3.  Okno przeglÄ?dania zlece??. Zmodyfikowano wizualizacjÄ? panelu dolnego z przyciskami. W przypadku gdy wszystkie przyciski nie mieszczÄ? siÄ? dla danej szeroko??ci okna, panel jest zwiÄ?kszany do dw??ch linii przycisk??w.
4.  Poprawa b??Ä?du przy odrzucaniu zlece?? z poziomu okna przeglÄ?dania zlece??. W przypadku odrzucenia kilku zlece?? nie kasowa??a siÄ? informacja o wybranych do odrzucenia zleceniach. U??ytkownik otrzymywa?? nieprawdziwÄ? informacjÄ? o liczbie zaznaczonych zlece?? do odrzucenia, pojawia?? siÄ? r??wnie?? komunikat o niemo??no??ci odrzucenia zlece??, gdy?? zosta??y ju?? wcze??niej odrzucone.

-Gabinet:
1.  PodglÄ?d wyniku badania - zak??adka wyniki bada?? na karcie wizyty - nie by?? od??wie??any po zmianie aktywnego rekordu.
2.  Wydruk historii wizyt – optymalizacja zapytania. Wydruk m??g?? generowaÄ? siÄ? bardzo d??ugo.
3.  Podczas wystawiania recepty przej??cie z bazy lokalnej do bazy BLOZ, aby dodaÄ? nowe, leki powodowa??o odznaczenie wcze??niej wybranych lek??w.
4.  Poprawiona edycja recepty - pojawia?? siÄ? b??Ä?d uniemo??liwiajÄ?cy zatwierdzenie zmian.
5.  W niekt??rych przypadkach (numerowanie recept, numeracja recept podczas wydruku, brak wybranego wzorca wydruku, r????ne liczby ilo??ci lek??w mo??liwych do wydrukowania na recepcie dla kliku wzorc??w) podczas wydruku recepty leki by??y ??Ä?czone na jednÄ? receptÄ? (prawid??owo) jednak by??y nastÄ?pnie rozdzielane na kilka recept w samym wydruku. W efekcie mog??y pojawiÄ? siÄ? dwie r????ne recepty o tym samym numerze. 

-Rehabilitacja:
1.  Blokada element??w zak??adana na czas planowania by??a zdejmowana dopiero po wydruku podsumowania po zaplanowaniu element??w. Obecnie jest ona zdejmowana zaraz po sko??czeniu etapu umawiania.

-Pogotowie:
1.  Poprawiona szeroko??Ä? kontrolek czasu - dodatkowe przyciski przykrywa??y minuty.

-Umowy:
1.  W przypadku umowy z r????nymi cenami us??ug wyszukiwanie po kodzie us??ugi ko??czy??o siÄ? b??Ä?dem zapytania SQL.

-Kartoteki:
1.  S??ownik instytucji w??a??ciwych:
a.  Mo??na ju?? dodawaÄ? w??asne instytucje w??a??ciwe jak i poprawiaÄ? ca??Ä? definicjÄ? ju?? istniejÄ?cych.
b.  Zmiana kluczowych p??l (nazwa + kody) jest monitorowana i wymaga potwierdzenia.
c.  Dodane uprawnienia do dodawania i poprawy.
d.  WiÄ?ksza ilo??Ä? filtr??w do przeszukiwania s??ownika instytucji w??a??ciwych: nazwa - teraz tak??e
dowolny fragment, adres (miasto + ulica).
2.  Obs??uga kupon??w RUM:
a.  Poprawione ustawianie typu drukowanych kupon??w: wolny pacjenta/przychodni.
b.  Poprawione drukowanie - ustawia ju?? poprawnie wybranÄ? wcze??niej drukarkÄ?.
c.  Podany panel z informacj  o drukarce dla wydruk??w tekstowych w oknie drukowania.

-Rozliczenia:
1.  Dodano mo??liwo??Ä? importu raportu zwrotnego z poziomu przeglÄ?dania szablon??w rachunk??w.
2.  Na karcie przeglÄ?dania szablonu rachunku dodane kolumny cena jednostkowa oraz kwota refundacji.
3.  W oknie przeglÄ?dania rejestru ??wiadcze??:
a.  Zamiana nazwy zak??adki 3. Pacjent na 3. Dodatkowe.
b.  Dodanie filtr??w: Poradnia wykonujÄ?ca i Pracownik wykonujÄ?cy.
c.  Przeniesienie filtru Poka?? pozycje na nowÄ? zak??adkÄ? 3. Dodatkowe.
d.  UsuniÄ?cie starej zak??adki 5. Dodatkowe.
4.  Synchronizacja rejestru ??wiadcze?? pobiera ilo??Ä? z pola ilo??Ä? rozliczeniowa na karcie zlecenia bez wzglÄ?du na to,czy jest wybrany kod specjalnego rozliczenia czy nie.
5.  Je??li synchronizacja rejestru ??wiadcze?? zostanie przerwana w nietypowy spos??b  (np. rÄ?czne zamkniÄ?cie procesu), to przed ponownym uruchomieniem synchronizacji na tym samym stanowisku, pojawi siÄ? komunikat:
UWAGA!
Nie mo??na wykonaÄ? synchronizacji rejestru ??wiadcze??, poniewa?? jest ona aktualnie wykonywana na stanowisku
nr...
Czy zako??czyÄ? wykonywanie synchronizacji na tym stanowisku?
Po klikniÄ?ciu tak i potwierdzeniu drugiego ostrze??enia bÄ?dzie mo??na wykonaÄ? synchronizacjÄ?.
Je??li ponowne uruchomienie synchronizacji zostanie wykonane na innym stanowisku, to pojawi siÄ? komunikat:
PL-A2483; Nie mo??na wykonaÄ? synchronizacji rejestru ??wiadcze??, poniewa?? jest ona aktualnie wykonywana na
innym stanowisku.
W??wczas nie bÄ?dzie mo??na kontynuowaÄ? synchronizacji.
6.  Poprawa b??Ä?du: podczas wystawiania rachunku/faktury POZ nie wy??wietla??a siÄ? kwota do zap??aty je??li wydruk
by?? wykonywany z karty przeglÄ?dania rachunku, a nie z okna przeglÄ?dania listy rachunk??w.
7.  Nowa wersji grupera 5.6.13 obowiÄ?zujÄ?cÄ? od stycznia do marca 2009 i 5.7.14 obowiÄ?zujÄ?cÄ? od kwietnia do grudnia 2009.
8.  Poprawa zestawienia dla komunikatu deklaracji POZ. Je??li nie by??o raport??w zwrotnych to wygenerowanie zestawienia mog??o ko??czyÄ? siÄ? b??Ä?dem braku pola WKDPR .
9.  W komunikacie zbiorczym ??wiadcze?? POZ dodane kolumny z nazwa: podtypu ??wiadczenia i ankiety. 
10.  Zmiana wydruku MZ11 dzia?? 4 wg nowego wzoru (dosz??a kolumna 65 i wiÄ?cej).

-Administrator:
1.  Pr??ba wydruku uprawnie?? efektywnych ko??czy??a siÄ? b??Ä?dem.
2.  Poprawa uprawnie?? efektywnych mog??a zako??czyÄ? siÄ? b??Ä?dem archiwizacji.
3.  Poprawa przynale??no??ci do roli mog??a zako??czyÄ? siÄ? b??Ä?dem archiwizacji.

-Serwis:
1.  Generowanie us??ug na podstawie s??ownika ICD9-PL.

-Instrukcje:
2.  Zaktualizowane instrukcje do modu????w:
a.  Terminarz,
b.  Zlecenia,
c.  Medycyna Pracy,
d.  Deklaracje,
e.  Kartoteki,
f.  Rozliczenia,
g.  Serwis,
h.  Gabinet.
3.  Nowe pozycje w serwisie prawnym.

-Inne:
1.  Aktualizacja s??ownika kom??rek organizacyjnych.
2.  QTrcView - poprawione otwieranie plik??w z w??Ä?czonÄ? opcjÄ?: Analizuj ostatnie.
3.  Import bazy BLOZ, dodane usuwanie lek??w – obs??uga pliku blozusun.dbf.
4.  Plansza g????wna – usuniÄ?to problem pojawiajÄ?cy siÄ? w przypadku wej??cia do modu??u Serwis, powrocie do planszy g????wnej i pr??by uruchomienia innego modu??u. W przypadku wykonania niekt??rych funkcji modu??u serwis – serwer bazy FireBird – podczas logowania siÄ? do innego modu??u pojawia?? siÄ? komunikat b??Ä?du.
5.  Poprawiony kodu jednej z us??ug w algorytmie POZ.

-OSOZ:
1.  W  przypadku konieczno??ci przeprowadzenia aktualizacji bazy danych podczas konfiguracji OSOZ, konfigurator sam uruchamia aktualizacjÄ? z odpowiednim profilem.

Raport20090403.pdf (63.9 kB) - Zmiany w wersja 2009.01.0.00 - plik w formacie *.pdf
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 14, 2009, 13:18:52 pm »
Aktualizacja 2009.01.0.01 z dnia 2009-04-08:

-Zlecenia:
1.  Podczas rejestracji zlecenia nie jest ju?? wymagane wskazanie dokumentu uprawniajÄ?cego do ??wiadcze?? w przypadku uprawnienia wynikajcego z art.2 ust.1 pkt 3.

-Gabinet:
1.  W niekt??rych przypadkach niepoprawnie ??Ä?czone by??y leki na jednej recepcie, np. leki psychotropowe z innymi lekami.

-Medycyna pracy:
1.  Przy wydruku orzecze?? pojawia?? siÄ? b??Ä?d typy Access…

-Kartoteki
1.  S??ownik kod??w ??wiadcze??. Nie mo??na by??o dodaÄ? rÄ?cznie kodu w wersji drugiej s??ownika, je??li taki kod by?? w wersji pierwszej.
2.  Poprawiono dodawanie instytucji w??a??ciwej UE.

-Rozliczenia
1.  Poprawa b??Ä?du: Podczas zapisu raportu statystycznego SWX do pliku, je??li zawiera?? on ??wiadczenia bez pozycji rozliczeniowych, to pojawia?? siÄ? b??Ä?d: WystÄ?pi?? b??Ä?d podczas wysy??ania komunikatu XML.Access violation at address 0805DF06 in module 'GDR2007.dll'. Write of address 00000000.

-Inne
1.  W pewnych sytuacjach m??g?? pojawiaÄ? siÄ? b??Ä?d w archiwizacji rekord??w. Program archiwizowa?? prawid??owo, niepotrzebnie tylko pojawia??o siÄ? okienko z b??Ä?dem.

Raport20090408.pdf (50.9 kB) – Aktualizacja 2009.01.0.01 - plik w formacie *.pdf

??r??d??o: www.kamsoft.pl
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 08, 2009, 18:11:57 pm »
Aktualizacja 2009.01.0.02 z dnia 2009-05-08:

-Terminarz
1. Poprawka. Zaraz po dodaniu w opcjach nowych typ??w godzin pracy program informowa?? o braku uprawnie?? do nowych typ??w, konieczne by??o wyj??cie z modu??u, aby uprawnienia dla nowych typ??w zosta??y wczytane.
2. Nowe typy godzin pracy (ponad 20) nie mog??y byÄ? usuniÄ?te z terminarza, program niepoprawnie sprawdza?? uprawnienia do nich.

-Zlecenia
1. Niekt??re opcje zlece?? mog??y nie byÄ? odczytywane w przypadku korzystania ze zlece?? w innych modu??ach (np. skierowania w stomatologu i spos??b wydruku formularzy).
2. Poprawka informacji o rozliczeniach zlecenia widocznych na karcie zlecenia. W niekt??rych przypadkach pokazywa??a siÄ? informacja o braku b??Ä?d??w pomimo tego, ??e w przeglÄ?daniu raportu zwrotnego widoczne by??y b??Ä?dy odnoszÄ?ce siÄ? do tego konkretnego zlecenia.
3. Poprawka. Nie mo??na by??o odrzuciÄ? zlecenia bez podani powodu odrzucenia.
4. Nowa zak??adka laboratorium. Jej wykorzystanie ma sens w przypadku wdro??enia Punktu pobra??. Na zak??adce tej zebrano elementy dotyczÄ?ce skierowania na badania laboratoryjne umieszczone dotychczas na innych zak??adkach (np. skierowanie – ale elementy te w starych miejscach nadal wystÄ?pujÄ?, nie potrzeba wiÄ?c na si??Ä? zak??adki w??Ä?czaÄ?) a tak??e nowe elementy zwiÄ?zane z miejscem dostarczenia wynik??w, rodzaju pobranego materia??u oraz pochodzenie materia??u.
5. Nowa zak??adka w opcjach modu??u zlecenia (Widoczno??Ä?, ustawienia formatki ->Zak??adki) zbierajÄ?ca opcje widoczno??ci zak??adek w jedno miejsce.

-Medycyna pracy
1. Karta stanowiska pracy, przy dodawaniu czynnik??w szkodliwych m??g?? pojawiaÄ? siÄ? b??Ä?d: Parametr aID konstruktora klasy TfrmWMPCZ.Create mo??e przyjmowaÄ? warto??ci 0..9999999999.

-Deklaracje
1. Wydruk deklaracji: dodana opcja czy ma byÄ? drukowany adres korespondencyjny i skÄ?d ma byÄ? pobierany.

-Gabinet
1. Dodanie mo??liwo??ci konfigurowania kolumn w zak??adkach wizyty. W tym celu nale??y kliknÄ?Ä? na tabelkÄ? (np. na listÄ? przepisanych lek??w lub listÄ? wywiad??w) prawym klawiszem myszki i z menu wybraÄ? pozycje ZarzÄ?dzanie kolumnami. W ten sam spos??b mo??na wywo??aÄ? istniejÄ?ce ju?? od d??ugiego czasu funkcje:
a. Dopasuj szeroko??Ä? – pozwalajÄ?ca na dopasowanie szeroko??ci kolumn do widocznych danych.
b. Kopiuj wiersz do schowka – pozwalajÄ?ca na skopiowane (teksty rozdzielone ??rednikiem) ca??ego zaznaczonego wiersza do schowka systemowego.
c. Kopiuj warto??Ä? do schowka – jak powy??sza, tyle ??e kopiowana jest aktualnie zaznaczona kom??rka.
2. Dodanie mo??liwo??ci dodania rozpoznania z szczeg????owymi informacjami o chorobie zaka??nej oraz wydruk??w
formularzy chor??b zaka??nych:
a. Zg??oszenie zgonu z powodu choroby zaka??nej (podejrzenia choroby zaka??nej).
b. Zg??oszenie zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zg??oszenie zaka??enia
(podejrzenia zaka??enia) HIV.
c. Zg??oszenie zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobÄ? przenoszonÄ? drogÄ? p??ciowÄ?.
d. Zg??oszenie zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gru??licÄ?.
e. Zg??oszenie zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobÄ? zaka??nÄ?.
3. Wydruk skierowa?? na badanie laboratoryjne .Dodanie wydruku daty urodzenia oraz adresu pacjenta, zgodnie z obowiÄ?zujÄ?cym rozporzÄ?dzeniem.
4. Wizyta - rozpoznania g????wne. UsuniÄ?cie problem??w z wprowadzeniem daty przy pomocy klawiatury.
5. Wydruk historii wizyt: dane pacjenta w formacie u??ytkownika mog??y nie byÄ? drukowane (drukowana by??a sama sekcja opisu, ale bez warto??ci).
6. Kalendarz szczepie?? na rok 2009.
7. Obs??uga program??w zdrowotnych:
a. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.
b. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
c. Program profilaktyki chor??b uk??adu krÄ???enia.
d. Program profilaktyki chor??b odtytoniowych - palenie jest uleczalne.
8. Poprawka w wyliczaniu cen refundacji pacjenta za leki w przypadku lek??w o rycza??towej odp??atno??ci.
9. Poprawka w ustawianiu uprawnie?? pacjenta na recepcie w przypadku wykorzystania opcji domy??lny typ nowych
recept = mzpom34.

-Stomatolog

1. Dodawanie skierowa??, program nie uwzglÄ?dnia?? opcji automatycznego wybierania formularza.
2. Wykonywanie zabieg??w przy ustawionej metodzie wyliczania ilo??ci na jeden zabieg x ilosÄ? rozp. oraz Jeden zabieg x ilo??Ä? zÄ?b??w mog??o zapisywaÄ? zlecenia z zani??onÄ? ilo??ciÄ?, pomimo, ??e modu?? stomatolog pokazywa?? warto??ci poprawne.

-Kasa
1. Okno zaleg??o??ci. W przypadku podania zakresu dat program niepoprawnie pokazywa?? zaleg??o??ci ze zlece?? przyjÄ?tych i zarezerwowanych z p??atno??ciami.

-Rozliczenia
1. Poprawa zestawienia stanu realizacji umowy widocznego w refundacjach - ??le wyliczana by??a kwota szablonuna plus i na minus je??li by?? wiÄ?cej ni?? jeden szablon danego typu w miesiÄ?cu.
2. W komunikacie PDX zosta??a dodana opcja, kt??ra pozwala zapisaÄ? imiÄ? i nazwisko do pliku z informacjami o deklaracjach, kt??re nie zosta??y powiÄ?zane z wybranÄ? umowÄ? a mogÄ? byÄ? rozliczane wg innej umowy. Dawniej zapisywane by??y id deklaracji, typ deklaracji i imiÄ? i nazwisko. Teraz, aby nazwisko i imiÄ? by??y zapisane, trzeba zaznaczyÄ? opcje Zapisy do logu/raportu z danymi osobowymi pacjenta.
3. W komunikacie deklaracji PDX zosta??a dodana funkcja sprawdzajÄ?ca czy na deklaracji typu pielÄ?gniarka podana jest poprawna warto??Ä? sposobu rozliczania deklaracji (kapitacyjna forma finansowania lub zadaniowa forma finansowania).
4. Zestawienia dla komunikatu PDX - dodanie sortowania po wybranych polach zestawienia.
5. Dodanie w imporcie komunikatu weryfikacji deklaracji sprawdzenia czy za dany okres do danej umowy (wg proces??w weryfikacji) sÄ? wygenerowane w systemie komunikaty PDX. Je??li tak, to dzia??a tak jak dawniej, jak nie to program informuje o tym i pyta czy ma importowaÄ? dalej.
6. Przyspieszenie generowania kolejki oczekujÄ?cej oraz usuwania b??Ä?dnych pozycji z kolejki.
7. Dodanie zerowej kolejki dla kodu kom??rki je??li nie ma do niej ??adnych wpis??w a sÄ? wpisy do tej poradni z procedura (wcze??niej program nie dodawa?? zerowej kolejki dla takiej poradni).
8. Poprawa b??Ä?du. Je??li np. rachunek wg szablonu zawiera?? 4 pozycje, pierwsza korekta rachunku wg szablonu korygowa??a pozycje 2 i 4, a druga korekta koryguje pozycje 1 i 2, to nie wczytywa?? siÄ? na SZOI z komunikatem b??Ä?du: E4000012 B??Ä?dna numeracja pozycji dokumentu.
9. Poprawa b??Ä?du: Je??li na karcie ??wiadczeniodawcy zosta?? zmieniony identyfikator instalacji, a nastÄ?pnie by??a wykonana korekta pozycji rozliczeniowych, to dla tych pozycji raport zwrotny do raportu rozliczeniowego zawiera?? b??Ä?dy typu BRAK W BAZIE DANYCH POZYCJI O PODANYM ID-INST, ID-POZYCJI.
10. W oknie przeglÄ?dania listy b??Ä?d??w rejestru ??wiadcze??, kody ??wiadcze?? wy??wietlane by??y ze ??rednikiem i wykrzyknikiem.
11. Podczas importu s??ownika produkt??w handlowych nie jest sprawdzana wersja, dziÄ?ki czemu mo??na zaimportowaÄ? s??ownik w najnowszej wersji 1.05.
12. Podczas importu korekty rachunku na SZOI w niekt??rych przypadkach pojawia?? siÄ? b??Ä?d systemowy: Nieprawid??owa wersja korekty: 0.
13. Podczas synchronizacji rejestru ??wiadcze?? dodane sprawdzanie, czy data wpisu do kolejki jest wcze??niejsza ni?? data wykonania ??wiadczenia.
14. Podczas synchronizacji rejestru ??wiadcze?? dla pozycji dotyczÄ?cej zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze dodano sprawdzanie, czy jest uzupe??niony kod miejsca udzielania ??wiadcze??.
15. Dodano mo??liwo??Ä? automatycznego generowania rachunk??w na podstawie kilku szablon??w r????nego typu dla
oddzia????w GS.
16. Je??li podzlecenie zosta??o dodane z kierunkiem na zewnÄ?trz bez podania daty realizacji, to synchronizacja rejestru ??wiadcze?? zg??asza??a b??Ä?d: Okres realizacji procedury nie zawiera siÄ? w okresie realizacji ??wiadczenia.
17. Synchronizacja zlece?? widocznych w oknie przeglÄ?dania rejestru ??wiadcze?? oraz wybranego zlecenia uwzglÄ?dnia r??wnie?? podzlecenia.

-Administrator

1. Mechanizm administracji funkcjÄ? Nie pokazuj tego wiÄ?cej.
2. Reorganizacja menu g????wnego.

-Serwis
1. Poprawione generowanie us??ug na podstawie ICD (zar??wno CM jak i PL) - przy ustalaniu kodu us??ugi nie by??y brane pod uwagÄ? us??ugi ukryte, co mog??o ko??czyÄ? siÄ? b??Ä?dem Key violation.
2. Poprawiony b??Ä?d wywo??ywania funkcji Testera Baz.

-Inne
1. Zaktualizowany s??ownik gmin.
2. ICD9-PL w wersji 5.5

-Instrukcje
3. Aktualizacja instrukcji do modu????w:
a. Kartoteki.
b. Administrator.
c. Deklaracje.
d. Zlecenia.
e. Inne.
f. Komponenty.
g. Stomatolog.
h. Kasa.
i. Umowy.
j. Terminarz.
k. Rozliczenia.
l. OSOZ.


WiÄ?cej w pliku: Raport132009.pdf (683.1 kB) – Aktualizacja 2009.01.0.02

??r??d??o: www.kamsoft.pl
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 23, 2009, 20:03:57 pm »
Aktualizacja 2009.01.0.03 z dnia 2009-05-13:

- Zlecenia
1. Poprawa zachowania siÄ? opcji sterujÄ?cej wy??wietlaniem zak??adki Podzlecenia.

- Medycyna pracy
1. Modyfikacja wydruku karty obiegowej

- Punkt pobra??
1. Od??wie??anie listy rodzaj materia??u oraz pochodzenie materia??u po wykonaniu zlecenia (do listy dodane zostanÄ? nowe warto??ci)

- Gabinet
1. UsuniÄ?cie opcji: Wy??wietlaj komunikat potwierdzajÄ?cy wystawiania recepty. Zamiast tej opcji dodana zosta??a mo??liwo??Ä? wy??Ä?czenia komunikatu za pomocÄ? funkcjonalno??ci Nie pokazuj wiÄ?cej. Zadanie przenoszÄ?ce ustawienie z opcji.
2. Wydruk na skierowaniu laboratoryjne. DostÄ?pne sÄ? pozycje rodzaj materia??u oraz pochodzenie materia??u. W przypadku funkcjonalno??ci Punkt Pobra?? dane te mo??na wpisaÄ? podczas pobierania materia??u. W innych przypadkach pozostaje puste miejsce na uzupe??nienie danych.
3. Poprawa zarzÄ?dzania kolumnami w wizycie na zak??adkach Leki za??ywane i Leki. Na zak??adce Leki za??ywane nie by??a widoczna kolumna do zaznaczania lek??w a na zak??adce Leki nie by??a widoczna kolumna z informacjami o wydruku.
4. Dodanie zarzÄ?dzania kolumnami w oknie z lista szczepie?? pacjenta.
5. Dodanie komunikatu informujÄ?cego o nieuzupe??nionych polach na karcie zgonu dotyczÄ?cych choroby zaka??nej oraz poprawa b??Ä?du gdy nie zosta?? wybrany pacjent na karcie zgonu.

- Rehabilitacja
1. Kart skierowania - mo??na ustawiÄ?, aby program umieszcza?? zabieg w kolejce oczekujÄ?cych, nawet gdy opcja umieszczania w kolejce (modu?? zlecenia) nie jest w??Ä?czona.

- Zestawienia

1. Zestawienie program??w zdrowotnych dla pacjent??w - poprawienie definicji tabeli tymczasowej dla Oracla.

- Kartoteki
1. Wyb??r miejscowo??ci. Gdy nie podano nazwy miejscowo??ci pr??bujÄ?c szukaÄ? np. po gminie program zg??asza?? b??Ä?d zapytania SQL.

- Rozliczenia
1. Dodanie w kolejkach oczekujÄ?cych bledu je??li rezerwacja nie ma uzupe??nionej poradni.
2. Dodanie w komunikacie PDX opcji UwzglÄ?dniaj opcjÄ? modu??u zlecenia "Spos??b wiÄ?zania podmiot??w z umowÄ?".

- Kasa
1. Lista zaleg??o??ci – zaleg??o??ciami nie sÄ? ju?? rezerwacje z p??atno??ciami. Je??li majÄ? siÄ? one pokazywaÄ?, bo pacjent jest zobowiÄ?zany do wcze??niejszej wp??aty, nale??y wystawiÄ? fakturÄ? zaliczkowÄ?.
2. Raport kasowy - informacja o pozosta??ej w kasie kwocie. Poprawienie zapytania - program m??g?? pokazywaÄ? niepoprawnÄ? warto??Ä?.
3. Lista raport??w kasowych - mo??liwo??Ä? filtrowania po stanowisku kasowym.

- Administrator
1. Administrator Nie pokazuj tego wiÄ?cej- dodanie mo??liwo??ci przekopiowania ustawie?? jednego pracownika na innych pracownik??w.
2. Logowanie do systemu:
a. Sz??sty poziom zabezpiecze?? (wymagana obecno??Ä? ma??ych i du??ych liter, cyfr lub znak??w
specjalnych w ha??le).
b. Poziomy 3, 4, 5, 6 zabezpiecze??:
i. zamiast wymaganych cyfr mo??na u??yÄ? znak??w specjalnych,
ii. program m??g?? nie sprawdzaÄ? poprawnie wystÄ?powanie imienia lub nazwiska w ha??le (zezwala?? na takie has??o).

- Inne
1. Import z KS-PPS – aktualizacja importu, dostosowanie do aktualnej wersji programu KS-PPS.
2. Aktualizacja bazy danych. Poprawiony b??Ä?d zarzÄ?dzania pakietami (Oracle) - nie radzi?? sobie z jednoczesnÄ? modyfikacjÄ? wiÄ?cej ni?? jednego pakietu - na li??cie zmian by?? zawsze tylko pierwszy.
3. KSPLCleanUp: W razie wystÄ?pienia b??Ä?du przy pobieraniu informacji o lokalizacji programu mo??na zobaczyÄ? co to za b??Ä?d naje??d??ajÄ?c myszÄ? na tekst z informacjÄ? o braku programu lub klikajÄ?c w ikonkÄ? b??Ä?du.

Raport142009.pdf (57.0 kB) – Aktualizacja 2009.01.0.03

www.kamsoft.pl
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 05, 2009, 20:38:16 pm »
Aktualizacja 2009.01.0.04 z dnia 2009-06-02:

- Terminarz
1.  Wydruki listy wizyt mog??y nie byÄ? drukowane na niekt??rych typach drukarek.
2.  Wydruk listy wizyt, wz??r XI - dodana mo??liwo??Ä? umieszczenia tekstu podsumowania do wydruku oraz dodane zosta??o nowe makro: lista godzin pracy.
3.  Wydruk siatki - w przypadku ustawienia 24 godzinnego trybu pracy, drukowa?? siÄ? pusty raport.
4.  Menu kolumn: mo??liwo??Ä? ukrywania/pokazywania sob??t i niedziel w widoku tygodniowym (na sta??e ustawia siÄ? ten parametr w opcjach).

- Zlecenia
1.  Poprawiono wyliczanie punkt??w w przypadku r????nicy pomiÄ?dzy ilo??ciÄ? rozliczeniowÄ? a ilo??ciÄ? ‘zwyk??Ä?”
2.  Wykonywanie zlece?? z listy. Zmiana poradni nie zawsze powodowa??a przeliczenie zlecenia. Teraz, je??li nastÄ?pi zmiana poradni i po tej zmianie powinna zostaÄ? zmieniona r??wnie?? umowa (punkt umowy) a pewne ustawienia na to nie pozwalajÄ?, pojawia siÄ? komunikat proponujÄ?cy przeliczenie umowy bez zachowania poprzednich ustawie??. W przypadku braku zgody operatora takie rozliczenie najprawdopodobniej bÄ?dzie rozliczeniem prywatnym, bo dla tych ustawie?? ten punkt umowy i ta umowa nie mo??e zostaÄ? wykorzystana.
3.  Pod oknem rozliczenia umowy, zamiast sumy przed rabatem pojawi siÄ? obecnie suma punkt??w. Szczeg??lnie u??yteczne w przypadku rejestracji poprzez pakiety.
4.  Poprawiono przenoszenie danych w przypadku wykonywania z listy z wykorzystaniem paczki zlece??.

- Medycyna pracy
1.  Orzeczenie dla kierowcy - nie drukowa??a siÄ? informacja o ograniczeniach w korzystaniu z uprawnie?? do kierowania pojazdami.

- Deklaracje
1.  Dodanie w deklaracjach na li??cie wszystkich deklaracji i li??cie deklaracji wybranego pacjenta przeglÄ?dania informacji o weryfikacji wg nowych raport??w zwrotnych weryfikacji. 
2.  Dodanie na li??cie deklaracji ikonki otwierajÄ?cej okno z zaznaczonymi deklaracjami. Ikonka znajduje siÄ? przy ikonach do zaznaczania.

- Gabinet
1.  Mo??liwo??Ä? wskazania formularza danego typu (wywiady, us??ugi, orzeczenia itp), kt??ry domy??lnie bÄ?dzie otwierany dla danego pracownika.. Opcja jest alternatywÄ? dla automatycznego wybierania pierwszego formularza. DziÄ?ki temu mo??liwe jest ustawienie dla ka??dego lekarza innego formularza wywiadu aktualnego (i nie tylko) i automatyczne otwarcie tego wywiadu bez konieczno??ci dodatkowych „klikniÄ?Ä?”.
2.  Dla funkcjonalno??ci wykonywania zlecenia z terminarza w ??rodku wizyty mo??na ustawiÄ? jak ma zachowaÄ? siÄ? system w przypadku zamykania wizyty bez wykonanego zlecenia. Dotychczas system raportowa?? b??Ä?d, co utrudnia??o anulowanie wizyty. Teraz mo??na ustawiÄ? w opcjach, by nie dopuszcza??a do zamkniÄ?cia wizyty (je??li zlecenie nie wykonane to blokuj), wy??wietla?? stosowny komunikat z pytaniem (je??li zlecenie nie wykonane to monituj) lub nic nie robi?? i pozwala?? normalnie zamknÄ?Ä? wizytÄ?.
3.  Poprawka w wyliczaniu ceny oraz refundacji i dop??aty pacjenta. W niekt??rych przypadkach pojawia??y siÄ? warto??ci ujemne.
4.  Rezygnacja ze „starego” sposobu zapamiÄ?tywania po??o??enia kolumn. ZapamiÄ?tywanie to dokonywa??o siÄ?  automatycznie po przesuniÄ?ciu kolumny myszkÄ?. W tej chwili do zarzÄ?dzania kolumnami wykorzystujemy mechanizm dostÄ?pny po wywo??aniu podrÄ?cznego menu na danej tabelce. ZarzÄ?dzanie kolumnami opr??cz zmiany pozycji kolumny pozwala r??wnie?? na ukrywanie i odkrywanie kolumn a tak??e zapamiÄ?tywanie szeroko??ci kolumn.
5.  W przypadku wsp????pracy z systemem OSOZ – mo??liwo??Ä? sprawdzania interakcji poprzez serwer OSOZ.

- Produkcja
1.  Karta konsultacja protetyczna - po wybraniu lekarza prowadzÄ?cego szpital uzupe??nia siÄ? automatycznie z zatrudnienia wybranego lekarza.
2.  Karta konsultacji protetycznej - usuniÄ?cie informacje o materia??ach przekazanych pacjentowi.
3.  Karta komponent - przy przeglÄ?daniu ju?? dodanych komponent??w numer katalogowy towaru nie by?? widoczny.

- Sanatorium
1.  Nowa forma p??atno??ci dostÄ?pna w module sanatorium – p??atno??Ä? kartÄ?

- Zestawienia
1.  Dodanie na wydruku zestawienia Zestawienie szczeg????owe wykorzystania umowy podsumowania, takiego samego jak w tym zestawieniu.

- Kartoteki
1.  Poprawiony wyglÄ?d kontrolek ustalania koloru kupon??w.
2.  Scalanie pacjent??w i pracownik??w dostÄ?pne z list wyboru. Scalanie jest zale??ne od uprawnie??. Scalanie nie jest dostÄ?pne w jednostkach posiadajÄ?cych modu?? Replikacje.
3.  Drukowanie kupon??w. Poprawione b??Ä?dy wyboru wzorca wydruku, p??atnika itp. (pojawia?? siÄ? Access Violation…).
4.  Dodane od??wie??anie okna wydruku kupon??w po wyj??ciu z ka??dej funkcji wy??wietlajÄ?cej jakiekolwiek okno – w miÄ?dzyczasie u??ytkownik m??g?? wyjÄ?Ä? kartÄ? chipowÄ?.
5.  Nowo??ci w bazie BLOZ:
a.  Poprawiono status Tylko zarejestrowane. Przy w??Ä?czonym filtrze nie pojawia siÄ? ju?? wiÄ?kszo??Ä? pozycji ewidentnie nie bÄ?dÄ?cych lekami. Przyk??adem sÄ? wszelkiego rodzaju ma??ci, ??rodki dietetyczne. TrwajÄ? jednak ca??y czas prace nad jeszcze lepszÄ? klasyfikacjÄ? artyku????w z bazy BLOZ.
Mo??e siÄ? wiÄ?c zdarzyÄ? przy kolejnych aktualizacjach bazy BLOZ, ??e liczba pozycji dostÄ?pna z filtrem Tylko zarejestrowane ulegnie zmniejszeniu. Prace te zmierzajÄ? ku temu, by mo??liwe by??o odfiltrowanie bazy i ukazanie tylko tych pozycji, kt??re rzeczywi??cie mogÄ? lekarzy interesowaÄ?.
b.  Nowa wizualizacja statusu leku. WiÄ?ksza liczba informacji opisujÄ?cych pe??en status leku (tylko dla licencji BLOZ1 – odp??atno??ci).
c.  Informacja o ??rednich cenach dostÄ?pna jest r??wnie?? na karcie BLOZ nie tylko na karcie leku z bazy lokalnej (tylko dla licencji na ??rednie ceny).
d.  Dodatkowa grup leku – na chorobÄ? przewlek??Ä?. W tej chwili lek mo??e nale??eÄ? do dw??ch grup: zwyk??ej, oraz do grupy P je??li mo??e byÄ? wydawany na chorobÄ? przewlek??a. Warto??Ä? grupy leku wp??ywa na jego odp??atno??Ä? (grupy zgodne sÄ? z wykazem ministerialnym). Grupa leku wp??ywa r??wnie?? na kolorowanie leku podczas przeglÄ?dania lub wyboru leku.
e.  Poprawiono funkcjonalno??Ä? kolorowania leku podczas przeglÄ?dania lub wyboru. Informacje o kolorach – co kt??ry kolor oznacza – dostÄ?pne sÄ? po klikniÄ?ciu na ikonkÄ? oznaczonÄ? literÄ? i. Pro oznacza kolorem leki (tylko na licencjÄ? BLOZ1):
i.  Refundowane – odcie?? koloru zielonego.
ii.  Refundowane oraz dostÄ?pne na chorobÄ? przewlekÄ?   - ja??niejszy odcie?? koloru
niebieskiego.
iii.  DostÄ?pne tylko na chorobÄ? przewlek??a – ciemniejszy odcie?? koloru niebieskiego.
iv.  DostÄ?pne na receptÄ? r????owÄ? – odcie?? koloru r????owego.
f. Podczas wyboru leku z bazy BLOZ lub bazy podrÄ?cznej, jak i podczas przeglÄ?dania tych??e baz dostÄ?pne sÄ? kolumny z warto??ciÄ? refundacji i dop??aty pacjenta ubezpieczonego oraz z warto??ciÄ? refundacji i dop??aty pacjenta w przypadku uprawnienia P (tylko na licencjÄ? BLOZ1). Mo??liwe jest sortowanie bazy po tych kolumnach. Wspomniana funkcjonalno??Ä? zwiÄ?zana jest z nastÄ?pujÄ?cymi ograniczeniami oraz ustaleniami:
i.  Refundacja i dop??ata pacjenta jest wyliczana tylko dla lek??w posiadajÄ?cych cenÄ?
urzÄ?dowÄ?.
ii.  Je??li u??ytkownik posiada licencjÄ? na ??rednie ceny refundacje i dop??aty mogÄ? byÄ?
dodatkowo wyliczone dla pozycji bez ceny urzÄ?dowej, o ile wystÄ?puje ona w bazie ??rednich cen.
iii.  Cena z bazy ??rednich cen brana jest z pozycji wojew??dztwa zgodnego z adresem Przychodni, je??li mamy do czynienia z licencjÄ? wielopodmiotowÄ?, z wojew??dztwa
jednego z podmiot??w. Je??li dane wojew??dztwo nie posiada informacji o ??redniej cenie,
wykorzystywana jest informacja o ??redniej cenie w kraju.
iv.  Je??li lek ma cenÄ? urzÄ?dowÄ? oraz cenÄ? z bazy ??rednich cen do oblicze?? wykorzystywana jest cena urzÄ?dowa. To, kt??ra cena zosta??a wykorzystana do oblicze?? pokazuje kolumna
Cena. Mo??na jÄ? por??wnaÄ? z kolumnÄ? Cena urzÄ?dowa.
v.  Wszystkie ceny, refundacje i dop??aty wyliczane sÄ? podczas importu bazy BLOZ lub bazy
??rednich cen. W zwiÄ?zku z tym nie mogÄ? one uwzglÄ?dniaÄ? uprawnie?? aktualnego (w momencie wystawiania recepty) pacjenta. Dok??adniejsze informacje pokazane sÄ? na karcie recepty. Najlepszym przyk??adem jest pacjent posiadajÄ?cy uprawnienia inwalidy wojennego. Refundacje pokazywane podczas wyboru leku nie jak majÄ? siÄ? w??wczas do rzeczywistej op??aty pacjenta.  Dopiero na karcie recepty system mo??e dokonaÄ? ponownego przeliczenia uwzglÄ?dniajÄ?c ??rednia cenÄ? z wojew??dztwa podmiotu, do kt??rego w danej chwili zalogowany jest lekarz oraz uwzglÄ?dniajÄ?c uprawnienia pacjenta a tak??e rodzaj wystawianej recepty.
6.  Wyb??r firmy - wyszukiwanie po podciÄ?gach mog??o zako??czyÄ? siÄ? b??Ä?dem odczytu z bazy danych.
7.  Wydruk formularza, zmienna PACJENT - LEKARZ PROWADZÄ?CY mog??a nie byÄ? uzupe??niana poprawnie.

- Rozliczenia
1.  Dodany nowy spos??b obliczania kwoty rachunku POZ (wg lubuskiego OW NFZ): Ilo??Ä? deklaracji * wska??nik korygujÄ?cy * cena jednostkowa. 
Wydruk rachunku/faktury zawiera : 
Cena jedn. - cena za 1 punkt wg umowy 
Ilo??Ä? - Ilo??Ä? deklaracji * wska??nik korygujÄ?cy (waga pkt.)
2.  Dodana mo??liwo??Ä? wysy??ania e-mailem komunikatu zbiorczego ??wiadcze?? POZ.
3.  Dodana mo??liwo??Ä? tworzenia tak zwanych "bilans??w otwarcia". Funkcja ta umo??liwia wprowadzenie warto??ci rozliczonych w poprzednich miesiÄ?cach, w kt??rych rozliczenia by??y dokonane w innym systemie ni?? KS-SOMED. Wprowadzone dane bÄ?dÄ? pobierane do wyliczania warto??ci narastajÄ?cych w sprawozdaniu finansowym. 
4.  Nowe zadanie: Aktualizacja rejestru ??wiadcze?? w du??ych bazach mo??e trwaÄ? d??ugo (nawet do kilku godzin). Wykonywanie tego zadania mo??na przerwaÄ? w dowolnym momencie i wznowiÄ? przy kolejnym uruchomieniu.
5.  W oknie przeglÄ?dania rejestru ??wiadcze?? dodany przycisk CF4 Popr.zest., kt??ry umo??liwia edycjÄ? zestawu ??wiadcze??. Na razie mo??na modyfikowaÄ? numer prawa wykonywania zawodu osoby realizujÄ?cej ??wiadczenie na karcie ??wiadczenia nale??Ä?cego do zestawu ??wiadcze??, kt??ry w ostatniej potwierdzonej przez NFZ wersji zawiera?? b??Ä?d: 3701011 - NIE PRZEKAZANO NUMERU PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU DLA LEKARZA...
6.  Dodany pasek postÄ?pu podczas wczytywania raportu zwrotnego dot. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. i ??rodki pomocnicze.
7.  Dodana opcja modu??u Refundacje: Sprawdzanie czy zestaw ??wiadcze?? zawiera informacje o skierowaniu.
8.  Nadanie tytu????w wydrukom rachunk??w i faktur NFZ.
9.  Dodanie w raporcie rozliczenia (II Faza) mo??liwo??ci ograniczenia wykazania pozycji w raporcie do podstawy ubezpieczenia.
10.  Poprawa importu komunikatu weryfikacji POZ. Mog??o siÄ? zdarzyÄ? ??e dodatkowy opis z b??Ä?dnej pozycji zapisywany by?? r??wnie?? poprawnym pozycjom.
11.  Dodanie wy??wietlania nazw miejsc wykonywania us??ug w przeglÄ?daniu kolejki oczekujÄ?cych po zaznaczeniu opcji Grupowanie po miejscach. Wcze??niej nie by??a podawana nazwa i kod resortowy miejsca tylko sam kod miejsca.
12.  Poprawa b??Ä?du. Je??li numer recepty zawiera?? 20 znak??w i pierwszy znak nie by?? cyfrÄ?, to podczas synchronizacji rejestru ??wiadcze?? – dotyczy to ??wiadcze?? z ??lÄ?skiego OW NFZ  - pojawia?? siÄ? b??Ä?d : PL-C2129; WystÄ?pi?? b??Ä?d podczas synchronizacji zlecenia o identyfikatorze ... a w szczeg????ach ...is not a valid integer value.

- Kasa
1.  Wsp????praca z drukarkÄ? fiskalnÄ? przy po??Ä?czeniu terminalowym (KSPLTunel) - w przypadku utraty po??Ä?czenia gdy paragon zostaje wydrukowany poprawnie, ale program nie dostaje o tym informacji zwrotnej, program uznawa??, ??e paragon wydrukowa?? siÄ? b??Ä?dnie. Aktualnie w takim przypadku program pyta u??ytkownika o potwierdzenie, co umo??liwia oznaczenie op??aty jako zafiskalizowanej.
2.  UsuniÄ?cie i konwersja nastÄ?pujÄ?cych opcji na komunikaty Nie pokazuj tego wiÄ?cej:
a.  Poka?? komunikat o wybraniu domy??lnego profilu.
b.  Poka?? komunikat o nadanym numerze dokumentu.
c.  Poka?? komunikat potwierdzajÄ?cy poprawno??Ä? danych na dokumencie.
3.  Lista Wp??ata za us??ugi i towary - dodanie sortowania wyniku w zale??no??ci od wybranego kryterium wyszukiwania.

- Administrator
1.  Uprawnienia do scalania – pacjenci i pracownicy.

- Inne
1.  Import z systemu KS-PPS. Poprawiony b??Ä?d: Key violation. attempt to store duplicate value (visible to active transactions) in unique index "U_GMIN_1".
2.  Zmodyfikowany import bazy BLOZ. Uwaga, niniejsza aktualizacja zawiera kilka ciekawych rozwiÄ?za?? zwiÄ?zanych z bazÄ? BLOZ. Aby jednak m??c z nich w pe??ni skorzystaÄ? nale??y po aktualizacji systemu zaktualizowaÄ? bazÄ? BLOZ. Nale??y jednak zaktualizowaÄ? bazÄ? korzystajÄ?c z pe??nego pliku bazy BLOZ (nie ze zmian dziennych lub tygodniowych) jednocze??nie zaznaczajÄ?c opcjÄ? Wymu?? pe??nÄ? aktualizacjÄ? bazy BLOZ!

- Instrukcje
3. Aktualizacja instrukcji do modu????w:
a.  Administrator.
b.  Deklaracje.
c.  Gabinet.
d.  Kartoteki.
e.  Kasa.
f.  Punkt Pobra??.
g.  Serwis.
h.  Rozliczenia.
i.  Terminarz.
j.  Zlecenia.
k.  Zestawienia.

Raport152009.pdf (86.9 kB)– Aktualizacja 2009.01.0.04

??r??d??o: www.kamsoft.pl
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 18, 2009, 22:01:16 pm »
Aktualizacja 2009.01.0.05 z dnia 2009-06-16:

- Terminarz
1.  Od??wie??anie terminarza mog??o ko??czyÄ? siÄ? b??Ä?dem typu access.

- Zlecenia
1.  Poprawka w mechanizmie obs??ugi algorytm??w POZ. Przy wyborze rozpoznania z kartoteki pacjenta nie nastÄ?powa??o przeliczenie umowy. Je??li ustawienie rozpoznania by??o ostatniÄ? czynno??ciÄ? podczas rejestracji zlecenia, program m??g?? dobraÄ? nieodpowiedni punkt umowy lub us??ugÄ? refundowanÄ?.
2.  Mechanizm algorytm??w POZ dzia??a r??wnie?? dla instalacji pos??ugujÄ?cych siÄ? czteroznakowÄ? bazÄ? ICD10.
3.  Zablokowano mo??liwo??Ä? zmiany us??ugi na pakiet podczas wykonywania z listy. Ustawienie pakietu w takim sposobie rejestracji powodowa??o problemy np. z kolejkami oczekujÄ?cych. Generalnie, opcji Pakiety mo??na u??yÄ? tylko podczas dodawania nowego zlecenia, a nie podczas poprawy lub wykonywania z listy.
4.  Je??li wykonywane zlecenie mia??o kierunek wykonanie ze skierowania wewnÄ?trznego oraz zmieniono p??atnika tego zlecenia program m??g?? niepoprawnie analizowaÄ? umowy z jednostkÄ? zewnÄ?trznÄ?.
5.  Poprawka w wykorzystywaniu um??w z jednostkÄ? wewnÄ?trznÄ? przy wskazanej w umowie poradni. Taka um??w mog??a byÄ? wykorzystana r??wnie?? dla innych poradni, je??li nie istnia??a umowa skojarzona z danÄ? poradniÄ?. Obecnie system zachowuje siÄ? w nastÄ?pujÄ?cy spos??b:
a.  Je??li istnieje umowa z jednostkÄ? wewnÄ?trznÄ? i danÄ? poradniÄ? jest ona wybierana.
b.  Je??li nie istnieje dla danej poradni umowa z poradnia skojarzona, wybierana jest umowa z tÄ? sama jednostkÄ?, ale taka, kt??ra nie ma wskazanej poradni.
c.  Wynik z punktu a lub b, czyli lista w??a??ciwych um??w, o ile jest, jest nastÄ?pnie testowana wzglÄ?dem kolejnych warunk??w, np. zgodno??ci grupy lekarzy, pacjent??w.

- Medycyna pracy
1.  Poprawka: karta Badanie, funkcja Wykonanie badania otwiera??o kartÄ? zlecenia w trybie przyjÄ?cia zamiast wykonania.

- Deklaracje
1.  Uzupe??nienie tytu??u wydruku deklaracji. Na niekt??rych drukarkach z powodu braku tytu??u deklaracje mog??y siÄ? nie drukowaÄ?.

- Gabinet
1.  Wydruk historii choroby, skondensowany - dla wykonanych us??ug drukowana jest ilo??Ä?, w przypadku gdy jest r????na ni?? 1.
2.  Poprawka dla funkcji wyb??r pacjenta z wykorzystaniem terminarza. Je??li zalogowany operator by?? innÄ? osobÄ? ni?? zalogowany lekarz, zamiast terminarza lekarza pojawia?? siÄ? terminarz operatora.

- Stomatolog
1.  Poprawienie przeliczania op??at przy zmianie parametr??w p??atno??ci.

- Produkcja
1.  Nowe zmienne  dla wzoru (formu??y) wyliczania ceny produktu:   
a.  C_MAT – warto??Ä? materia????w.
b.  C_KOMP – warto??Ä? komponent??w. 
c.  C_ROB – warto??Ä? robocizny.
d.  I_ROB – ilo??Ä? robocizny.
e.  S_ROB – stawka robocizny.

- Sanatorium
1.  Poprawki zwiÄ?zane z rozliczeniem turnusu.

- Umowy
1.  Mo??liwo??Ä? kopiowania cennik??w podwykonawc??w.
2.  Mo??liwo??Ä? przypisywanie podwykonawc??w do wielu um??w.

- Zestawienia

1.  Zestawienie zlece??, dodane grupowanie wg:
a.  pacjent, us??uga, suma punkt??w,
b.  pacjent, suma punkt??w,
c.  pracownik, suma punkt??w.

- Kartoteki
1.  Dodanie w oknie przeglÄ?darki bazy BLOZ i lek??w lokalnych pola z wyborem filtru wed??ug statusu. Filtr ten zastÄ?puje dotychczasowy prze??Ä?cznik: tylko zarejestrowane. Mo??liwe warto??ci filtru to:
•  Zarejestrowane leki – lista tych lek??w, kt??re majÄ? ustawiony status pozwalajÄ?cy na uznanie pozycji za lek (a nie np. za ??rodek dietetyczny) zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na terenie RP lub UE.
•  Zarejestrowane szczepionki – lista tych pozycji, kt??re majÄ? ustawiony znacznik szczepionka i dodatkowo sÄ? zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE.
•  Leki w obrocie – filtr ten zawÄ???a listÄ? uzyskanÄ? dziÄ?ki filtrowi zarejestrowane leki do tych pozycji, dla kt??rych odnotowano sprzeda?? w ostatnim czasie lub sÄ? nowo??ciami rynkowymi.
•  Szczepionki w obrocie – zawÄ???enie listy zarejestrowanych szczepionek do tych, dla kt??rych
odnotowano sprzeda?? w ostatnim czasie lub sÄ? nowo??ciami rynkowymi.
•  Wszystko – pe??na lista lek??w i asortymentu dostÄ?pnego w aptece, czyli pe??na baza BLOZ.
2.  Mo??liwo??Ä? ustawienia indywidualnych kolor??w dla grup lek??w.

- Rozliczenia
1.  Pominiecie w kolejce wpis??w oczekujÄ?cych z data rezerwacji mniejsza od dat ko??ca okresu rozliczeniowego dla czasu szacunkowego, oraz poczÄ?tku okresu rozliczeniowego dla czasu rzeczywistego. DziÄ?ki temu nie powinny wej??Ä? wpisy do kolejki z data rezerwacji 1800-01-01. Takie wpisy by??y wykazywane w kolejce z b??Ä?dem Planowana data przyjÄ?cia jest wcze??niejsza od daty wpisu do kolejki. M??g?? r??wnie?? wystÄ?piÄ? b??Ä?d generowania kolejki WystÄ?pi?? b??Ä?d podczas dodawania pozycji raportu SR_CZAS_OCZEK: warto??Ä? -39121 jest za du??a dla tego pola.
2.  Komunikat deklaracji POZ - dodane w metodzie uzupe??niajÄ?cej listÄ? pacjent??w, kt??rym wykonano us??ugi dla cukrzyk??w uwzglÄ?dnianie opcji  Spos??b wiÄ?zania podmiot??w z umowa. Wykorzystywane przy dopasowaniu deklaracji dla kapitacji dla cukrzyk??w.
3.  Podczas od??wie??ania wczytanej wcze??niej umowy nie mo??na by??o usunÄ?Ä? wybranego algorytmu (w menu podrÄ?cznym opcja Usu?? by??a nieaktywna).
4.  Poprawa dzia??ania przycisku ZAPAMIETAJ w oknach wyboru modu??u Rozliczenia. Przy wyczyszczonych ustawieniach, czyli przy pierwszym wej??ciu do okna z listÄ? komponent??w do zapamiÄ?tania i zamkniÄ?ciu tego okna przyciskiem Anuluj, wszystkie komponenty by??y automatycznie zaznaczone i zapamiÄ?tane. Aktualnie wszystkie komponenty bÄ?dÄ? domy??lnie odznaczone.

- Mened??er
1.  Spos??b wyliczania prowizji – sta??a kwota – nie jest ju?? uzale??niony od licencji na rejestrator czasu pracy.

- Kasa
1.  Fakturowanie um??w - lista um??w by??a niew??a??ciwie sortowana.

- Serwis
1.  Poprawione wywo??ywanie funkcji "Parametry techniczne bazy danych" (tylko Firebird) - pojawia?? siÄ? AV

- Inne
1.  Poprawiono wzorzec bazy danych. RozwiÄ?zuje to b??Ä?d wystÄ?pujÄ?cy pod Firebirde'm, przy ciÄ?g??ej aktualizacji baz: Invalid modify request. unsuccessful metadata update cannot delete PROCEDURE SYS_GET_NRSTAN there are 42 dependencies.
2.  Archiwizacja i od??wie??anie: poprawiony b??Ä?d: temporary file failure.
3.  Poprawione rozpoznawanie wersji serwera FB, na wersji 2.1 RC 1. Aktualizacja ko??czy??a siÄ? b??Ä?dem „" is not valid integer value.

- Instrukcje
1.  Aktualizacja instrukcji do modu????w:
a.  Deklaracje.
b.  Kartoteki.
c.  Kasa.
d.  Rozliczenia.
e.  Terminarz
f.  Zestawienia
g.  Zlecenia
h.  OSOZ

Raport162009.pdf (64.9 kB) – Aktualizacja 2009.01.0.05

??r??d??o: www.kamsoft.pl
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 06, 2009, 21:33:47 pm »
Aktualizacja 2009.02.0.00 z dnia 2009-06-30:

- Terminarz
1.  Nowa funkcja Wykonaj badanie pozwalajÄ?ca na dodanie wykonanych zlece?? (bez etapu rezerwacji, np. dodanie pakietu us??ug) bezpo??rednio z modu??u terminarz.
2.  W przypadku w??Ä?czenia opcji Domy??lnie wy??wietlaj terminarz dla gabinetu, w kt??rym pracuje operator program mimo wszystko wy??wietla?? terminarz pracownika.

- Zlecenia
1.  Poprawka w edycji podzlece??. 
a.  W przypadku ustawienia opcji weryfikacji numeru prawa wykonywania zawodu kierujÄ?cego nie je ju?? przeprowadzana weryfikacja w przypadku edycji podzlecenia – podzlecenie mo??e nie zawieraÄ? numeru prawa wykonywania zawodu osoby kierujÄ?cej.
b.  W przypadku ustawienia opcji weryfikacji kuponu, weryfikacja nie jest przeprowadzana w czasie edycji podzlece??. Podzlecenie mo??e nie mieÄ? powiÄ?zania z kuponem.
2.  Opcja pozwalajÄ?ca na rejestracjÄ? zlece?? w oparciu o umowÄ? z czerwca 2009. Jest to modyfikacja funkcjonalno??ci wykorzystywanej na poczÄ?tku bie??Ä?cego roku do rejestracji zlece?? w oparciu o zesz??orocznÄ? umowÄ?.

- Deklaracje
1.  Poprawa wydruku deklaracji z okna z deklaracjami pacjenta. Mog??o sie zdarzyÄ?, ??e program zamiast drukowaÄ? aktywne deklaracje drukowa?? ostatniÄ? deklaracje z tabelki, je??li deklaracja by??a niekatywna. Dodatkowo je??li by??y deklaracje aktywne z przed lipca 2007 to nie trafi??y do wydruku aktywnych deklaracji je??li pod??wietlona deklaracja by??a deklaracja za??o??ona po czerwcu 2007.
2.  Poprawa b??Ä?du Capability not supported, kt??ry m??g?? pojawiÄ? siÄ? przy wej??ciu do listy deklaracji.
3.  Poprawa dodawania deklaracji - m??g?? wystÄ?piÄ? b??Ä?d typu Access …

- Gabinet
1.  Dodanie zarzÄ?dzanie kolumnami w wizycie: w dolnej tabeli lek??w pacjenta, na g????wnym rozpoznaniu pacjenta (zak??adka G????wne) w tabelach na zak??adkach Inne i Wywiad, w dolnej tabeli lek??w za??ywanych.

- Stomatolog
1.  Po rÄ?cznej edycji op??at zabiegu wykonanego na kilku rozpoznaniach lub kilku zÄ?bach, op??aty za zabieg mog??y zapisywaÄ? siÄ? b??Ä?dnie (ilo??Ä? zabieg??w by??a niepoprawnie wyliczana).

- Produkcja

1.  Wydruk zestawienia: faktury pro forma.
2.  PrzeglÄ?danie listy przyjÄ?Ä?: kolumna z cenÄ? brutto za pojedyncze zlecenie, mo??liwo??Ä? filtrowania po nazwisku protetyka, mo??liwo??Ä? konfigurowania kolumn.
3.  Tworzenie produktu: mo??liwo??Ä? wielokrotnego dodanie komponentu do produktu, w przypadku dodania komponentu zwiÄ?zanego z wiÄ?kszÄ? liczbÄ? produkt??w magazynowych automatycznie otwiera siÄ? karta komponentu pozwalajÄ?c okre??liÄ? produkt magazynowy.
4.  Karta komponentu - mo??liwo??Ä? usuniÄ?cia wszystkich produkt??w magazynowych poza wskazanym.

- Umowy
1.  Zmodyfikowany import list beneficjent??w (na specjalnÄ? licencjÄ?) odpinajÄ?cy pacjenta z grupy bada?? wstÄ?pnych (grupa zadana opcjÄ?) i przeliczajÄ?cy zlecenia z um??w tego zak??adu pracy i wskazanej grupy pacjent??w.
2.  Zestawienie bada?? wstÄ?pnych (na specjalna licencjÄ?), kt??rych pacjenci nie zostali zaimportowani z ??adnej listy beneficjent??w zak??ad??w pracy.

- Zestawienia
1.  Umowa – analiza roczna. Zestawienie pozwalajÄ?ce na ocenÄ? ile beneficjent??w przypisanych by??o do danej umowy w poszczeg??lnych miesiÄ?cach danego roku. Zestawienie posiada mo??liwo??Ä? filtrowania um??w (np. tylko te z okre??lonym s??owem kluczowym w nazwie umowy). Zestawienie przydatne jest w ocenie rentowno??ci abonament??w.

- Kartoteki

1.  W przypadku pacjent??w z kartÄ? OSOZ edycja numeru PESEL by??a zablokowana. Od tej wersji mo??liwa jest ju?? edycja warto??ci tego pola, o ile oczywi??cie u??ytkownik ma odpowiednie uprawnienia.
2.  W przypadku wy??Ä?czenia opcji Pozw??l na rejestrowanie pacjent??w bez kodu PESEL system przyjmuje jako poprawne zapisy pacjent??w bez numeru PESEL ale ze znacznikiem Obcokrajowiec oraz pacjent??w do 6 miesiÄ?ca ??ycia. W zwiÄ?zku z tym wy??Ä?czono sprawdzenie czy jest PESEL wpisany czy te?? nie podczas wychodzenia z pola PESEL aby daÄ? czas u??ytkownikowi na uzupe??nienie daty urodzenia lub znacznika obcokrajowiec. Sprawdzenie, czy PESEL jest wpisany wykonuje siÄ? podczas zapisu karty pacjenta.
Pozostawiono natomiast sprawdzanie poprawno??ci numeru PESEL (np. d??ugo??Ä?, suma kontrolna) przy wychodzeniu z pola PESEL. Stosujemy zasadÄ?: je??li cokolwiek wpisano, to sprawdzajmy poprawno??Ä?, je??li nie wpisano, sprawdzimy na ko??cu, gdy dostÄ?pne sÄ? wszystkie informacje.
3.  Wydruk formularzy, ??wiadczenie:  mo??liwo??Ä? dodania informacji o numerze zÄ?ba.
4.  Dodanie zapamiÄ?tywania ustawienia w polu Lek\art (status leku) w przeglÄ?darce lokalnej lek??w i bazy BLOZ.
5.  Poprawa wy??wietlania informacji na karcie leku o tym, ??e lek jest w bazie lek??w refundowanych. Aktualnie informacja o li??cie lek??w refundowanych pojawia siÄ? dla lek??w z grupy zwyk??ej [2,3,5] lub grupy P [1,2,3,5].

- Rozliczenia

1.  Poprawa zadania: Aktualizacja rejestru ??wiadcze??. Je??li zadanie zostanie przerwane to wykonywany i tak jest COMMIT, aby zapisaÄ? to, co ju?? zosta??o zaktualizowane.
2.  Poprawa b??Ä?du. Problem z poprawnym wygenerowaniem rachunku dot. ??rodk??w pomocniczych do innego oddzia??u NFZ. Podczas wczytywania rachunku generowanego na podstawie szablonu na SZOI pojawia?? siÄ? b??Ä?d:  (E)R012 - B??Ä?dny identyfikator ??wiadczeniodawcy operatora systemu! Tylko w??asne raporty mogÄ? byÄ? wgrywane na serwer dostÄ?powy. Problem polega?? na tym, ??e program pobiera?? kod ??wiadczeniodawcy z umowy
zamiast z szablonu. 
3.  Dodanie mo??liwo??ci ukrywania wybranych zestaw??w ??wiadcze?? z generowanego raportu statystycznego oraz wyszukiwania zestaw??w wg identyfikatora zestawu ??wiadcze??. Je??li istniejÄ? ukryte zestawy ??wiadcze??, to podczas zamykania okna raportu statystycznego pojawia siÄ? okno z pytaniem, czy przywr??ciÄ? te zestawy, aby mo??na by??o je uwzglÄ?dniÄ? w kolejnym generowaniu raportu (w oknie z pytaniem mo??na te?? zaznaczyÄ? opcjÄ? ZapamiÄ?taj m??j wyb??r, aby to pytanie wiÄ?cej siÄ? nie pojawia??o).
4.  W oknie przeglÄ?dania rejestru ??wiadcze?? pozycje, kt??re nale??Ä? do ukrytych zestaw??w ??wiadcze?? zaznaczone sÄ? kolorem jasnoczerwonym.
5.  Dodanie mo??liwo??ci usuwania wybranych pozycji z generowanego raportu rozliczeniowego oraz wyszukiwania pozycji wg identyfikatora pozycji, identyfikatora pacjenta lub kodu produktu jednostkowego.

- Administrator

1.  Gdy pracownik mia?? ustawiony status Lekarz (tj. nie m??g?? siÄ? logowaÄ? do systemu) podczas pr??by logowania, gdy wprowadzono poprawnie login i has??o, program informowa?? o b??Ä?dnym u??ytkowniku lub ha??le. Informacja taka mog??a wprowadza  u??ytkownik??w w b??Ä?d.

- Inne
1.  DBMove
a.  Poprawiony b??Ä?d. Je??li w trakcie kopiowania nie uda??o siÄ? skopiowaÄ? jakiego?? rekordu, to jego ID trafia??o na listÄ? pomijanych i by??o pomijane dla wszystkich tabel.
b.  Dodana mo??liwo??Ä? odznaczania tabel zgodnych i niekopiowalnych (brak docelowej, brak pola ID) podczas por??wnywania baz, by po zako??czeniu tego procesu pozosta??y tylko te, gdzie wystÄ?pujÄ? r????nice.
c.  Do listy niekopiowanych tabel dodane UPGRADE_DEPENDENCIES.
2.  Tester baz
a.  Dodawanie rekord??w zerowych - je??li nie mo??na dodaÄ? takowego, bo tabela ma indeks unikalny i wystÄ?pi??oby Key violation, to pojawia siÄ? teraz bardziej szczeg????owy opis b??Ä?du: ID rekordu i warunki wyszukiwania.
3.  KSPLUpgrade
a.  Z uwagi na wyzwalacze archiwizacyjne ka??da zmiana struktury tabeli (dodanie pola NOT NULL, dodanie indeksu unikalnego itp.) powoduje usuniÄ?cie przed takÄ? operacjÄ? wszystkich wyzwalaczy tabeli (do tej pory tylko dla Oracle'a z uwagi na problemy z przekompilowaniem niekt??rych wyzwalaczy w trakcie aktualizacji). 
b.  Je??li nie powiedzie siÄ? pr??ba dodania indeksu unikalnego a b??Ä?dem jest key violation, to zostanie wypisana lista powtarzajÄ?cych siÄ? warto??ci (na zasadzie klucz / ile razy). Je??li takich kombinacji jest wiÄ?cej ni?? 100, to wy??wietlone zostanie tylko pierwsze 50. Wszystkie pola przy raportowaniu przycinane sÄ? do 40 znak??w - to jest tylko pomoc przy rozwiÄ?zywaniu problemu, a nie kompletny raport - zbyt du??o miejsca by to zajÄ???o.
4.  Import bazy BLOZ
a.  Zmiana importu BLOZa uruchamianego z pobraniem bazy BLOZ z FTP z automatu. Wcze??niejsza wersja od razu  uruchamia??a import, teraz nale??y samemu kliknÄ?Ä? START. DziÄ?ki temu mo??na zaznaczyÄ? opcje Wymuszenia pe??nej aktualizacji bazy BLOZ. 
5.  KS-SOMED plansza g????wna:
a.  U??ytkownicy bazy ORACLE wykorzystujÄ?cy mo??liwo??Ä? logowania siÄ? na numery stanowisk wiÄ?ksze ni?? maksymalna liczba stanowisk systemu KS-SOMED mogli mieÄ? problem z zalogowaniem ostatniego mo??liwego do zalogowania stanowiska. Program widzia?? aktualne logowane stanowisko jako wcze??niej zalogowane i wlicza?? je do puli stÄ?d niemo??no??Ä? zalogowania ostatniego stanowiska.
b.  Informacja, w nawiasach kwadratowych, o numerze aktywnego modu??u widoczna na pasku zada?? po nazwie KSPL i ewentualnym numerze  instancji. Pozwala to szybko zlokalizowaÄ? instancjÄ? – je??li u??ytkownik korzysta z opcji wielu instancji – z aktywnym np. modu??em Terminarz.

- Instrukcje
1.  Zaktualizowano instrukcje do modu????w:
a.  Kartoteki.
b.  Gabinet.
c.  Zlecenia.
d.  Terminarz.
e.  Rozliczenia.
f.  Zestawienia.
g.  Menad??er.
h.  Umowy.
i.  OSOZ.

- OSOZ
1.  Kreator Rejestracji Internetowej: usuniÄ?cie problemu z uruchamianie kreatora pod Windows 2003.

Raport172009.pdf (159.5 kB) – Wersja 2009.02.0.00Aktualizacja 2009.02.0.01 z dnia 2009-07-02:

- Terminarz
1.  Wysy??anie SMS??w z zestawienia wizyt - program m??g?? przepuszczaÄ? numery telefon??w zawierajÄ?ce znaki rozdzielajÄ?ce grupy cyfr co powodowa??o, ??e SMS rozsy??ane z wykorzystaniem us??ugi portalu OSOZ mog??y nie byÄ? dostarczane do odbiorc??w. Od tej wersji przed wys??aniem SMS usuwane sÄ? wszelkie znaki inne ni?? cyfry z numeru telefonu.
2.  Wykonaj badanie - je??li wskazana by??a wizyta, pobierany by?? pacjent, ale automatycznie nie uzupe??nia?? siÄ? pracownik/gabinet.

- Gabinet
1.  Wizyta, zak??adka leki - czasem przy pierwszym prze??Ä?czaniu na zak??adkÄ? tabelka z listÄ? lek??w nie by??a rozciÄ?gany na ca??y obszar zak??adki.

- Kartoteki
1.  Wyb??r pracownik??w - gdy w??Ä?czona jest integracja usuwanie pracownik??w jest zablokowane, jedynak system przy pr??bie usuniÄ?cia informowa?? o braku uprawnie??, zamiast o niemo??liwo??ci usuniÄ?cia pracownika.
2.  Wyb??r kursant??w - ukrywanie kursant??w nie dzia??a??o.
3.  Karta ulic - nie przenosi??a siÄ? wpisana nazwa ulicy z wyboru ulic podczas dodawania.
4.  Poprawiono grupowanie (pacjent??w itp.). W niekt??rych przypadkach, nie dzia??a??o grupowanie, je??li jednorazowo wybrano wiÄ?cej ni?? 100 element??w do umieszczenia w grupie. Np. nie udawa??o siÄ? jednorazowo przypisaÄ? stu dwudziestu pacjent??w do konkretnej grupy rabatowej. Nale??a??o wybraÄ? najpierw stu a p????nej pozosta??ych dwudziestu. 

- Inne
1.  Aktualizacja s??ownika podtyp??w ??wiadcze??. Dodano poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Raport182009.pdf (60.0 kB) – Aktualizacja 2009.02.0.01

??r??d??o: www.kamsoft.pl
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 12, 2009, 13:57:54 pm »
Aktualizacja 2009.02.0.02 z dnia 2009-07-29:

- Terminarz

1.  Zestawienie wizyt w module Terminarz – nazwa generowanego CSV zawiera r??wnie?? sekundy
2.  Nowe makro %PACJ.Zaleglosci% w opisie wizyty zwracajÄ?ce kwotÄ? zaleg??o??ci pacjenta (puste gdy pacjent posiada zaleg??o??ci). Przyk??adowe u??ycie w opisie wizyty (nale??y dodaÄ? do definicji opisu): [<color=clRed><b>Pacjent posiada zaleg??o??ci: %PACJ.Zaleglosci%</b></color>] lub %@Jesli(%PACJ.Zaleglosci%, "", "<color=clGreen>Pacjent nie posiada zaleg??o??ci</color>", "<color=clRed><b>Pacjent posiada zaleg??o??ci: %PACJ.Zaleglosci%</b></color>")%

- Zlecenia
1.  Poprawa b??Ä?d??w
a.  Zlecenia rozliczone na u??amkowÄ? liczbÄ? jednostek np. 1.25, na li??cie zlece?? posiada??y oznaczenie
Zlecenie potwierdzone - czÄ???ciowo rozliczone mimo, ??e by??y rozliczane w ca??o??ci a nie czÄ???ciowo.
Obecnie sÄ? oznaczone jako Zlecenie potwierdzone - rozliczone.
b.  W przypadku korzystania z rezerwacji z p??atno??ciami je??li podczas rezerwacji nie podano kodu ICD10, natomiast uzupe??niono go podczas wykonywania zlecenia, nie nastÄ?powa??o automatyczne przeliczenie. Program m??g?? wiÄ?c wybieraÄ? b??Ä?dnÄ? us??ugÄ? z algorytmu POZ. Zmiana daty, lekarza itp. czy te?? wykorzystanie przycisku Przelicz oczywiste powodowa??o poprawne przeliczenie zlecenia.
2.  Mo??liwo??Ä? przypisywania do zlecenia materia????w. Dotyczy pakietu B lub wy??szego. Szczeg????y w instrukcji obs??ugi oraz w najbli??szym numerze czasopisma OSOZ!!!
3.  Informacja o rozliczeniu zlecenia: kolor zielony informuje, ??e w danym rozliczeniu zastosowano algorytm POZ. W przypadku okna z rozliczeniem, kolorem zielonym jest oznaczana wybrana us??uga refundowana, o ile oczywi??cie wykorzystano do rozliczenia algorytm POZ.
4.  Je??li podczas edycji zlecenia nastÄ?pi zmiana pacjenta zmienione zostanÄ? odpowiednie rekordy w wynikach bada?? jak i zlecenie opisowe w module RIS. W tych przypadkach uaktualniona zostanie informacja o pacjencie.
5.  Je??li w??Ä?czona by??a opcja automatycznego otwierania formularzy, a realizowana us??uga nie mia??a ??adnego formularza – pojawia?? siÄ? komunikat b??Ä?du. PoczÄ?wszy od opisywanej aktualizacji zamiast b??Ä?du pojawi siÄ? komunikat z mo??liwo??ciÄ? skorzystania z funkcji Nie pokazuj mi tego wiÄ?cej.
6.  Funkcja przepinajÄ?ca zlecenia realizowane w oparciu o umowÄ? z czerwca. FunkcjÄ? mo??na wykorzystaÄ? w przypadku, gdy automatycznie nie uda??o siÄ? przepiaÄ? zlece?? podczas importu aneksu, bo np. zamiast aneksu pojawi??a siÄ? nowa umowa, lub ??wiadczeniodawca posiada?? kilka um??w a anektowana by??a tylko czÄ???Ä? z nich.

- Medycyna pracy

1.  Karta wyjazdowa: wyr????nienie pacjenta, dla kt??rego sÄ? rejestrowane badania.

- Deklaracje

1.  Dodanie na Karcie deklaracji i w oknie Wycofanie/przepisanie deklaracji mo??liwo??ci dodanie innego powodu odrzucenia.

- Gabinet

1.  Karta wizyty – przeglÄ?danie wynik??w bada?? radiologicznych udostÄ?pnianych przez system PACS (w przypadku korzystania z modu??y RIS).
2.  Informacja, w oknie wizyty,  o posiadaniu przez pacjenta karty OSOZ.
3.  Opcja pozwalajÄ?ca na wydruk adresu pacjenta z gminÄ? i powiatem na receptach. Opcja ta mo??e przydaÄ? siÄ? wprzypadku ??wiÄ?tokrzyskiego OW NFZ.
4.  Poprawa b??Ä?du:
a.  Scenariusz:
i.  W??Ä?czona opcja rozdzielania lek??w na receptÄ? P i zwyk??Ä?.
ii.  W??Ä?czona opcja numeracji recept podczas wydruku.
iii.  WystawiajÄ?c dwa leki oba by??y z uprawnieniem X (czyli bez uprawie??).
iv.  Dokonano modyfikacji jednego z lek??w okre??lajÄ?c uprawnienie P.
v.  Podczas wydruku recepty oba leki otrzyma??y r????ny numer recepty lecz wydrukowane
zosta??y na jednej recepcie.
b.  Je??li poradnia mia??a ustawionÄ? us??ugÄ? domy??lnÄ? i nastÄ?powa??o dodanie zlecenia z zak??adki Us??ugi us??uga domy??lna nie wpisywa??a siÄ? automatycznie.
c.  Je??li podczas wydruku recepty pojawi??o siÄ? pytanie czy u??ytkownik chce wydrukowaÄ? dany typ recepty i pad??a odpowied?? NIE, okienko z pytaniem pojawia??o siÄ? ponownie, i tak a?? do udzielenia odpowiedzi TAK.
5.  Mo??liwo??Ä? rejestracji szczepionki oraz jej numeru seryjnego w przypadku rejestracji szczepienia. Funkcja dostÄ?pna r??wnie?? w pakiecie A oraz w systemie KS-LZLR-P. Szczeg????y w instrukcji obs??ugi oraz w najbli??szym numerze czasopisma OSOZ!!!

- Pogotowie
1.  Na karcie wyjazdu pojawia siÄ? status (charakter) pacjenta.

- RIS

1.  WiÄ?zanie opisu badania z wynikiem badania.

- Umowy
1.  Na karcie umowy, je??li nie mo??na wyznaczyÄ? ceny jednostkowej w bie??Ä?cym miesiÄ?cu, to w kolumnie cena jedn. jest wy??wietlany pusty ciÄ?g ze wskaz??wkÄ? (po klikniÄ?ciu na kom??rkÄ?). Nie mo??na wyznaczyÄ? ceny jednostkowej w bie??Ä?cym miesiÄ?cu.
2.  Na karcie punktu umowy, je??li nie mo??na wyznaczyÄ? ceny us??ugi w wybranym miesiÄ?cu, to w kolumnie cena us??ugi jest wy??wietlany pusty ciÄ?g oraz jedna z poni??szych wskaz??wek (po klikniÄ?ciu na kom??rkÄ?): Nie mo??na wyznaczyÄ? ceny jednostkowej w wybranym miesiÄ?cu - je??li punkt umowy zawiera pakiety miesiÄ?czne, czyli jest mo??liwo??Ä? wyboru miesiÄ?ca w polu: Us??ugi obowiÄ?zujÄ?ce w miesiÄ?cu lub Nie mo??na wyznaczyÄ? ceny jednostkowej w bie??Ä?cym miesiÄ?cu - je??li punkt umowy nie zawiera pakiet??w miesiÄ?cznych, czyli nie ma mo??liwo??ci wyboru miesiÄ?ca (brak pola: Us??ugi obowiÄ?zujÄ?ce w miesiÄ?cu).
3.  Zmiana w zestawieniu stan rozliczenia umowy z uwzglÄ?dnieniem wykonania w poradniach i przez pracownik??w. Je??li zostanie wybrany punkt umowy to ilo??ci rozliczone wyszukiwane sÄ? wg wybranych punkt??w i ich odpowiednik??w z aneksowanych um??w.
4.  UdostÄ?pnienie modu?? umowy z pe??nÄ? funkcjonalno??ciÄ? w systemie KS-LZLR_P, je??li zakupiono umowy Enterprise.

- Sanatorium
1.  Niezale??ne fakturowanie RFID, nie tylko podczas wypisania pacjenta. Mo??liwo??Ä? okre??lania stawek VAT pojawiajÄ?cych siÄ? na fakturze pacjenta zwiÄ?zanych z rozliczeniem RFID.

- Zestawienia
1.  Dodanie na wydruku zestawienia Szczeg????owe wykorzystanie umowy tytu??u z zak??adki profile.
2.  Dodanie w zestawieniu deklaracji mo??liwo??ci wyboru innego powodu wypisu.

- Kartoteki

1.  Karta pracownika – nowy znacznik: pracownik powiÄ?zany z u??ytkownikiem systemu PACS (w przypadku korzystania z modu??u RIS wsp????pracujÄ?cego z systemem PACS).
2.  Poprawa b??Ä?du:
a.  Przy dodawaniu zdjÄ?cia z w??Ä?czonÄ? opcjÄ? korzystania z katalogu tymczasowego, je??li rozszerzenie pliku by??o inne ni?? wybrany w Zapisz jako, program konwertowa?? zdjÄ?cie do formatu wybranego w Zapisz jako, jednak nie zmienia?? rozszerzenia pliku. PodglÄ?d takiego pliku by?? niemo??liwy.
b.  Po otwarciu zdjÄ?cia do edycji w programie KSZdjecia przy pr??bie wyj??cia z programu bez
zapisywania zmian (program pyta siÄ? czy zapisaÄ? zmiany) zmiany mimo wszystko by??y zapisywane.
3.  Poprawa wyszukiwania pozycji s??ownika procedur terapeutycznych. Dodanie obs??ugi spacji w wyszukiwaniu danych w oknach z kodami ICD10 i innymi wy??wietlanymi na tej formatce.
4.  Mo??liwo??Ä? przypisania do us??ugi materia????w wykorzystywanych do realizacji us??ugi. Materia??y wybierane sÄ? z lokalnej bazy lek??w. Przypisanie materia????w do us??ugi jest mo??liwe zawsze, lecz wykorzystanie w module Zlecenia lub Gabinet jest ograniczone do pakietu B lub wy??ej oraz do rejestracji szczepie?? w przypadku pakietu A oraz systemu KS-LZLR-P.

- Rozliczenia
1.  Poprawy b??Ä?d??w:
a.  Przy pr??bie synchronizacja zlece?? widocznych w oknie, gdy w oknie nie by??o ??adnych widocznych zlece??, to pojawia?? siÄ? b??Ä?d: Exception EInvalidOperation in module KSPLRes.DLL.
b.  Je??li raport rozliczeniowy zosta?? za wcze??nie wys??any i nie wszystkie zestawy zosta??y
zweryfikowane, NFZ zwraca b??Ä?d o niepoprawnej weryfikacji. Kiedy ??wiadczenia zosta??y ju?? zweryfikowane i wygenerowany drugi raport rozliczeniowy, zestawy zostajÄ? poprawnie
potwierdzone. W??wczas w KS-SOMED na karcie zestawu pozostawa?? komunikat, ??e ??wiadczenie czeka na weryfikacje. (dotyczy oddzia????w NFZ obs??ugiwanych przez GlobalServices).
c.  Je??li na karcie zlecenia w zak??adce Chemioterapia nie by?? uzupe??niony id schematu leczenia, tylko  pozosta??e dane (np. masa, powierzchnia), to dana pozycja w raporcie statystycznym nie zawiera??a sekcji  'nfz:chemioterapia'.
2.  Dodanie nowego typu wydruku faktury VAT (Faktura VAT wg wzoru Opolskiego OW NFZ) , kt??ry zawiera nastÄ?pujÄ?ce zmiany:
a.  Nowa kolumna j.m. (dla umowy RTM - rycza??t; dla AOS - pkt, dla POZ pielÄ?gniarka zadaniowa pkt; pozosta??y POZ - szt.).
b.  Nad PKWIU by?? drukowany kod BUM us??ugi, w tym wzorcu nie jest drukowany.
c.  Dodanie daty wykonania ??wiadczenia w przypadku wydruku faktury dla ??wiadcze?? udzielonych na podstawie przepis??w o koordynacji.
d.  Nie sÄ? te?? drukowane informacje dotyczÄ?ce dokumentu uprawniajÄ?cego do ??wiadcze??. 
3.  Przed uruchomieniem starej wersji rachunk??w refundacyjnych pojawi siÄ? komunikat: Stara wersja rachunk??w refundacyjnych zostanie wkr??tce usuniÄ?ta z systemu. Je??li istnieje jaki?? pow??d, dla kt??rego konieczne jest wygenerowanie rachunku w starej wersji, prosimy o wys??anie emaila na adres: 2134@kamsoft.pl.
4.  W sprawozdaniu finansowym oraz w raporcie dotyczÄ?cym ??rodk??w pomocniczych (ZPX) wyb??r rachunk??w jest ju?? wykonywany tylko w nowej wersji (do tej pory pojawia??o siÄ? okno starej wersji rachunk??w).
5.  Modyfikacja faktur zakupowych: w pozycji nie da??o siÄ? przekazaÄ? ilo??ci substancji czynnej zgodnej z XML tzn. 17,5 - liczba 12-cyfrowa przed przecinkiem by??a przycinana do 3 miejsc po przecinku.
6.  Podczas usuwania szablonu rachunku typu ZPO (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze)zerowany by?? status rozliczenia pozycji rozliczeniowych przez co synchronizacja rejestru ??wiadcze?? nie generowa??a pozycji na minus.
7.  Nowa wersja przeglÄ?darki raport??w zwrotnych statystycznych i rozliczeniowych.
8.  Nowa wersja przeglÄ?darki raportu zwrotnego ??rodk??w pomocniczych.
9.  W oknie przeglÄ?dania raportu zwrotnego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze dodany zosta?? przycisk F5 Korekta,  kt??ry uruchamia funkcjÄ? generujÄ?cÄ? pozycje "na minus" dla zlece?? zawierajÄ?cych b??Ä?d o danym kodzie. Po wykonaniu funkcji dla wybranych kod??w b??Ä?d??w, w oknie przeglÄ?dania raportu zwrotnego pozycje skorygowane bÄ?dÄ?  oznaczone kolorem szarym. NastÄ?pnie mo??na wygenerowaÄ? raport-korektÄ?, kt??ra bÄ?dzie zawiera??a tylko pozycje "na minus".  Po poprawieniu zlece?? mo??na wygenerowaÄ? kolejny raport-korektÄ?, kt??ry bÄ?dzie zawiera?? ju?? tylko pozycje "na plus".  W oknie przeglÄ?dania raportu zwrotnego za??Ä?czajÄ?c opcjÄ?: Poka?? tylko niepoprawione pozycje skorygowane, mo??na  wy??wietliÄ? zlecenia, kt??re  zosta??y skorygowane (przyciskiem F5 Korekta), ale nie zosta??y jeszcze poprawione (nie  istnieje dla nich pozycja "na plus"). 
10.  Gruper  JGP w wersji 5.7.15.
11.  Komunikat zbiorczy ??wiadcze?? POZ.
a.  Dodanie opcji pozwalajÄ?cej na wygenerowanie zerowych pozycji ankiet wg us??ug z umowy. Je??li mamy us??ugÄ? medycznÄ? z kodem ankiety a ta powiÄ?zana jest z pozycja umowy z typem Us??uga dla komunikatu ??wiadcze?? POZ  to w??wczas, je??li generujemy automatycznie raport i nie mamy wykonania na tÄ? us??ugÄ? to pozycja taka zostanie wykazana z ilo??ciÄ? 0.
b.  Obs??uga s??ownika kod??w ??wiadcze?? w wersji 1 i 2 (Na zak??adce opcje zosta??a dodana opcja Korzystaj ze s??ownika ??wiadcze?? w wersji 2).

- Kasa

1.  Nowa opcja – stanowisko kasowe powiÄ?zane z pracownikiem.
a.  Wszystkie informacje o punkcie kasowym sÄ? teraz dostÄ?pne na karcie stanowiska kasowego. MiÄ?dzinnymi jest tam mo??liwo??Ä? wpisania numeru FK stanowiska kasowego. Stanowisko te, w zale??no??cod potrzeb mo??na obecnie powiÄ?zaÄ? albo ze stanowiskiem komputerowym, albo z pracownikiem. W tym drugim przypadku, bez wzglÄ?du na to przy kt??rym komputerze osoba pracuje obs??uguje tÄ? sam kasÄ?.
b.  Uprawnienia do przelogowywania stanowiska kasowego.
c.  Dodatkowe informacje w funkcji wyboru stanowiska kasowego oraz komputerowego.
2.  Modyfikacje eksportu dokument??w finansowych do systemu SES (dodatkowe pola).
3.  Mo??liwo??Ä? w??Ä?czenia systemu tworzenia numeru rachunku beneficjenta na podstawie Elektronicznej Identyfikacji Nale??no??ci.
4.  Modyfikacja w widokach do systemu KS-FKW.
5.  Dodatkowy skrypt SQL pozwalajÄ?cy na usuniÄ?cie funkcji z bazy danych odpowiadajÄ?cej za generacjÄ? konta ksiÄ?gowego. Funkcja ta jest modyfikowana przez u??ytkownik??w dlatego te?? rekompilacja pakietu FK nie powoduje jej odbudowy. W przypadku problem??w z rekompilacjÄ? pakietu FK nale??y korzystajÄ?c z tego skryptu usunÄ?Ä? funkcjÄ? lub te?? rÄ?cznie jÄ? zmodyfikowaÄ?. Problemem mo??e pojawiÄ? siÄ? w przypadku r????nej liczby argument??w w funkcji oraz w jej wywo??aniu.

- Inne

1.  S??owniki
a.  Aktualizacja s??ownika gmin.
b.  S??ownik ICD9 PL w wersji 5.6.
2.  Import z KS-PPS- poprawka b??Ä?du:  import dokumentu uprawniajÄ?cego do ??wiadcze?? m??g?? ko??czyÄ? siÄ? b??Ä?dem typu Access…
3.  Import bazy BLOZ - modyfikacja. Niezale??ny import bazy BLOZ i jej rozszerzenia. W efekcie program ju?? poprawnie zaktualizuje bazÄ? BLOZ i bazÄ? lokalnÄ? nawet je??li zmiany dotyczyÄ? bÄ?dÄ? tylko danych rozszerzonych. Dotychczas w takich sytuacjach konieczna by??a aktualizacja ca??ej bazy BLOZ z opcjÄ? wymuszania pe??nej aktualizacji
4.  Poprawiona procedura scalajÄ?ca - teraz bÄ?dzie dzia??aÄ? tak??e pod Oracle'm 8.0.4 czy 8i. Wcze??niej aktualizacja ko??czy??a siÄ? b??Ä?dem przebudowy procedury SCLJ_CHECK_PACJ wynikajÄ?cym z r????nic w interpretacji PL/SQL'a pomiÄ?dzy wersjami  8 a nowszymi wersjami.

- Instrukcje

5.  Aktualizacja instrukcji do modu????w:
a.  Administrator 
b.  dbMove.
c.  Deklaracje.
d.  Gabinet.
e.  Inne.
f.  Instalacja
g.  Kartoteki.
h.  Kasa.
i.  Modu?? Centralnej Rejestracji.
j.  Rozliczenia.
k.  Terminarz.
l.  Umowy.
m.  Zestawienia.
n.  Zlecenia.
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowo??ci w KS-SOMED
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 20, 2009, 20:40:12 pm »
Aktualizacja 2009.02.0.03 z dnia 2009-09-11

Wykaz zmian w tej wersji aktualizacji
Aktualizacja 2009.02.0.05 z dnia 2009-11-05

Wykaz zmian w tej wersji aktualizacji
Aktualizacja 2009.03.0.00 z dnia 2009-11-17

Wykaz zmian w tej wersji aktualizacji
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Odp: Nowości w KS-SOMED aktualizacja 2009.03.0.01 z dnia 2009-11-24
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 26, 2009, 22:20:08 pm »
Aktualizacja 2009.03.0.01 z dnia 2009-11-24

- TERMINARZ
W przypadku sprawdzania jednocze??nie dla pracownika i gabinetu maksymalnej ilo??ci zlece??, podczas zapisu zlecenia program wy??wietla?? dwa komunikaty, oddzielnie dla pracownika i gabinetu. Teraz jest to jeden wsp??lny komunikat.

- ZLECENIA

1. Poprawiono funkcjÄ? powielania zlece??, r??wnie?? inne pochodne. B??Ä?d w funkcji objawia?? siÄ? tym ,??e data ko??ca zlecenia mog??a byÄ? wcze??niejsza ni?? data poczÄ?tku zlecenia. Opr??cz poprawki w samej funkcji dostÄ?pne jest zadanie, wykonywane automatycznie przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanej wersji, kt??re ustawi poprawnÄ? datÄ? ko??ca wykonywania zlecenia.
2. Poprawiono wyznaczanie JGP. W czasie zamykania hospitalizacji mog??a pojawiaÄ? siÄ? informacja o niemo??no??ci wykorzystania wskazanej umowy.

- GABINET
1. Nowa wersja wizyty.
a. Wyniki bada??
i. Dodano wydruk skierowania na badania laboratoryjne.
ii. Poprawiono zarzÄ?dzanie wynikami bada??.
iii. Poprawiono automatyczne otwieranie formularzy.
b. Obs??uga przypomnie?? ? teraz ju?? tak??e z menu modu??u.
2. Optymalizacja niekt??rych zapyta?? pod serwerem Oracle.

- STOMATOLOG
1. Dodano zapisu kody ??wiadczenia na us??ugach wykonywanych w module stomatologicznym.

- POGOTOWIE
1. Poprawiono ustawianie pracownika przekazywanego do zlecenia skojarzonego ze zg??oszeniem

- ROZLICZENIA
1. W raporcie statystycznym SWX nie uzupe??nia??a siÄ? liczba dni leczenia w przypadku ??wiadcze?? "jednodniowych".
2. W przypadku, gdy zmiana liczby dni by??a jedynÄ? modyfikacjÄ? w ??wiadczeniu, synchronizacja nie przygotowywa??a zestawu do ponownego wys??ania i nie modyfikowa??a liczby dni.

- INNE
1. KSPLLicencje -zmieniony spos??b dopasowywania danych z licencji do istniejÄ?cych podmiot??w - na wypadek, gdyby generowana by??a licencja zawierajÄ?ca tylko jeden podmiot a w bazie by??o ich wiÄ?cej (podzia?? jednostki). Najpierw program pr??buje dopasowaÄ? do NRKL (nr klienta) i po numerze NIP a dopiero p????niej jest to pierwszy podmiot z bazy.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2009, 16:57:44 pm wysłana przez Bartosz »
Pozdrawiam
Bartosz

Offline Bartosz

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2375
 • Pomógł? 178
 • Kujawsko-Pomorski OW NFZ/Konsultant IT/KK
Aktualizacja 2009.03.0.02 z dnia 2009-11-30
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 06, 2009, 17:01:22 pm »
Aktualizacja 2009.03.0.02 z dnia 2009-11-30

- ZLECENIA

1. Wprowadzono plan do jednego z zapytań SQL dla serwera Oracle. W niektórych, specyficznych sytuacjach zapis zlecenia mógł trwać zdecydowanie zbyt długo.
2. Poprawiono ustawianie pracownika wykonującego na podstawie opcji Pobierz wykonującego zlecenie (jeśli to możliwe). W niektórych przypadkach opcja to miała wyższą ważność, niż inne ustawienia co powodowało iż np. zlecenia wykonywane przez lekarza w module gabinet były domyślnie kojarzone z lekarzem pierwszego kontaktu (z deklaracji). Opcja ta w zamyśle powinna ustawiać lekarza wykonującego tylko wówczas, gdy nic innego, czyli np. logowanie do modułu lekarskiego, czy do zleceń, nie wymusza konkretnego lekarza.
3. Poprawka w wykonywaniu paczek zleceń.
4. Poprawka w rezerwowaniu zleceń poprzez moduł Rehabilitacja.

W zarządzeniu tym, w punkcie 4.4.2 załącznika można przeczytać:

4.4.2 Przekazywanie zestawów świadczeń :
Wymagane jest aby ilość zestawów świadczeń przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia jednym plikiem komunikatu ?SWIAD?, nie przekraczała 5000 zestawów świadczeń. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania zestawów świadczeń w ilości większej niż dopuszczalna, należy je przekazać w odrębnych plikach. Pliki zawierające większą ilość zestawów świadczeń niż wskazana, nie będą przetwarzane przez system Płatnika, będą zwracane jako błędne.


W związku z tym przypominam, że system KS-SOMED, już w marcu 2008 roku posiadał taką możliwość (polecam biuletyn z dnia 2008-03-14 oraz 2008-04-22). Aby generować pliki w zgodzie z nowym zarządzeniem konieczne jest tylko ustawienie właściwej opcji w module Rozliczenia:
Pozdrawiam
Bartosz

 


* Kalendarz Świadczeniodawcy

Maj 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 [25]
26 27 28 29 30 31

Nie znaleziono żadnych wydarzeń w kalendarzu.

* Szukaj


Reklama

* Shoutbox

Odśwież Historia
 • Nie ma jeszcze żadnych wiadomości!

* Kto jest on-line

 • Kropka Gości: 36
 • Kropka Ukrytych: 0
 • Kropka Użytkowników: 0

Nie ma żadnego użytkownika on-line.

* Aktywni

Paweł Paweł
7815 Wiadomości
mpi
3356 Wiadomości
PiotrSz
2914 Wiadomości
Bartosz Bartosz
2375 Wiadomości
Michał Michał
2265 Wiadomości
Edward_B Edward_B
2227 Wiadomości
maciek777 maciek777
2135 Wiadomości
09061303
1911 Wiadomości
bart bart
1494 Wiadomości
cilazapril cilazapril
1291 Wiadomości

Reklama

Oprogramowanie - wybierz na Ceneo

Reklama