Komunikaty i informacje > Narodowy Fundusz Zdrowia

Podwyżki dla PiP

<< < (2/5) > >>

karolweksler:
Dla POZ też mam coś zgłaszać? U mnie na SZOI w POZ nie mam w ogóle możliwości zgłosić bo nie ma umowy na liście, a w AOS jest.

PiotrSz:
ale burdel... kolejny komunikat..
dobra wklejam ponizej wszystkie chronologicznie
1)

--- Cytuj ---Aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych 2018 r.
Data wiadomości: 2018-07-26 13:33

Małopolski OW NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina, że na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1628) świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna) przekaże w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Powyższe informacje świadczeniodawcy sporządzają według stanu na dzień 1 sierpnia 2018r.

Na podstawie przekazanych do MOW NFZ w Krakowie danych zostaną przygotowane aneksy do umów zapewniające średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej o 1 600 zł. Naliczona kwota obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której wyżej mowa, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

O terminie uruchomienia w Portalu Świadczeniodawcy dedykowanego narzędzia do przekazywania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej:
- SZP01, SZP06, SZP07, SZP08, SOK ? 12 29 88 152,
- AOS, STM - 12 29 88 155,
- POZ/02, PRO, SPO, OPH - 12 29 88 177,122,135
- REH, PSY - 12 29 88 166, 205
--- Koniec cytatu ---

2)

--- Cytuj ---Aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych 2018 r.
Data wiadomości: 2018-07-31 08:49

Szanowni Państwo

Małopolski OW NFZ przekazuję informację w sprawie projektowanej zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (projekt został opublikowany w dniu 27 lipca 2018r.).

W związku z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącym podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przez włączenie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Zgodnie z ww. porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. ? w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach. Wskazane mechanizmy będą dotyczyć także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jednocześnie w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego wprowadzono zmianę dotyczącą terminu przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek polegającą na przedłużeniu tego terminu z dnia 14 sierpnia 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r. ? w celu uniknięcia podwójnego składania informacji przez świadczeniodawców.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że o dalszym trybie postępowania MOW NFZ będzie informował w kolejnych komunikatach.
--- Koniec cytatu ---

3)

--- Cytuj ---Aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych 2018 r.
Data wiadomości: 2018-08-01 14:26

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do komunikatów przekazanych dnia 26 oraz 31 lipca br. w sprawie Aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych 2018 r., Małopolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy udostępnione zostało narzędzie dedykowane do przekazywania danych aktualizacyjnych o liczbie pielęgniarek i położnych na rok 2018 r. na ubiegłorocznych zasadach.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie stosownych danych ? termin na przekazanie danych upływa w dniu 14.08.2018 r.
--- Koniec cytatu ---

i bądź tu qwa mądry..

Pozdrawiam

Paweł:
Wysyłać czy czekać. Oto jest pytanie...

Weronika:
OIPiP w bydgoszczy--- Cytuj ---Wstrzymanie wydawania opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. ? 31.08.2019r.
Data publikacji: 02.08.2018
W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 09.07.2018r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i  przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia wstrzymuje się wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. ? 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

Proszę śledzić komunikaty w tej sprawie na stronie internetowej OIPiP w Bydgoszczy.
--- Koniec cytatu ---

Zbychu:

--- Cytat: karolweksler w Sierpień 01, 2018, 20:50:41 pm ---Dla POZ też mam coś zgłaszać? U mnie na SZOI w POZ nie mam w ogóle możliwości zgłosić bo nie ma umowy na liście, a w AOS jest.

--- Koniec cytatu ---

Ja dla POZ dołączam tabelkę z imionami, nazwiskami, NPWZ i przekazaną kwotą na osobę. Dołączam to do rachunku elektronicznego jako załącznik i przekazuje co miesiąc. Takie wytyczne dostałem od pani z Mazowieckiego OW. Pozdrawiam

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej