Komunikaty i informacje > Narodowy Fundusz Zdrowia

Podwyżki dla PiP

(1/5) > >>

PiotrSz:
Dzisiejszy komunikat Małopolskiego OW NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.


--- Cytuj ---Szanowni Państwo

Małopolski OW NFZ przekazuję informację w sprawie projektowanej zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (projekt został opublikowany w dniu 27 lipca 2018r.).

W związku z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącym podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przez włączenie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Zgodnie z ww. porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. ? w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach. Wskazane mechanizmy będą dotyczyć także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jednocześnie w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego wprowadzono zmianę dotyczącą terminu przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek polegającą na przedłużeniu tego terminu z dnia 14 sierpnia 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r. ? w celu uniknięcia podwójnego składania informacji przez świadczeniodawców.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że o dalszym trybie postępowania MOW NFZ będzie informował w kolejnych komunikatach.
--- Koniec cytatu ---

Pozdrawiam

Michał:
to jakieś jaja normalnie są:


--- Cytuj ---Numer komunikatu:   362644
Data publikacji:   2018-08-01 08:21
Temat:   Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek położnych od 1 września 2018 roku
Załączniki:   
ikona załącznika !oświadczenie do komunikatu PIP.docx (12.0 kB) - Oświadczenie
Kujawsko ? Pomorski  Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina wszystkim świadczeniodawcom o konieczności przekazania w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r. zgodnie z § 4.2.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628) informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t.) w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Powyższe informacje należy sporządzić według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.
i przekazać do Kujawsko ? Pomorskiego  OW NFZ za pośrednictwem serwisu internetowego ? SZOI.

PRZYPOMINAMY!
Ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 sierpnia 2018 r. Na jej podstawie przygotowany zastanie aneks. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 3 przytoczonego na wstępie rozporządzenia - nieprzekazanie przez świadczeniodawcę powyższej informacji skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nadmieniamy, iż złożenie informacji (wniosków) w latach poprzednich, nie zwalnia z obowiązku ponownego jej przekazania.
--- Koniec cytatu ---

Kolejny raz się okazuje, że inny oddział to inne księstwo :)

C.M. Legionów w Lęborku:
u nas z kolei tak, bez żadnych kar :)
--- Cytuj ---Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ ? wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, 1373), który stanowi, iż:
1. w latach 2016?2018 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże w terminie określonym w ust. 2 do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, za pośrednictwem serwisów internetowych ,o których mowa w §10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w §1, informację o liczbie pielęgniarek położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1?3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z poźn. zm.), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2018 r. ? w przypadku informacji za 2018 r.
Instrukcja zgłaszania liczby etatów dla pielęgniarek i położnych została zamieszczona w Portalu Świadczeniodawcy.
Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.
--- Koniec cytatu ---

Paweł:
U nas do tej nie ma nawet śladu jakiegokolwiek komunikatu nt. podwyżek dla pielęgniarek.

PiotrSz:

--- Cytat: Michał w Sierpień 01, 2018, 13:37:26 pm ---Kolejny raz się okazuje, że inny oddział to inne księstwo :)

--- Koniec cytatu ---

Wcześniej też mieliśmy komunikat, że do 14.08 ale w tym drugim wydłużyli w związku z tym, że dochodzą jeszcze z POZu.

Pozdrawiam

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej