Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Problemy z aplikacjami => Aktualizacje programu KS-SOMED => Wątek zaczęty przez: Goodi w Maj 16, 2013, 22:28:53 pm

Tytuł: Aktualizacja 2013.01.0.03 z dnia 16.05.2013 r.
Wiadomość wysłana przez: Goodi w Maj 16, 2013, 22:28:53 pm
Aktualizacja nr 2013.01.0.03 z dnia 16.05.2013 r.

Powoduje aktualizację bazy danych

MODUŁ 11 TERMINARZ
1. Karta rezerwacji pacjenta - dodano możliwość usuwania wizyt z zakładki Poprzednie Wizyty.
2. Godziny przypisane do poradni - dodano możliwość ukrywania grafików, które są puste (wszystkie elementy są niewidoczne) przy danym, ustawionym filtrowaniu danych.
3. Karta pacjenta - poprawiono wyświetlanie cen zależnych od jednostki.

MODUŁ 12 ZLECENIA
1. Nowe kolumny na liście zleceń: rozpoznania współistniejące wyniku i rozpoznania współistniejące ze skierowania. Kolumny te należy oczywiście włączyć, domyślnie są niewidoczne.
2. Informacja o trybie wykonania (zwykłe ,CITO) pojawia się na dodatkowych zakładkach: Skierowanie, Radiologia. W przewijanych informacjach na karcie zlecenia - tam, gdzie przewija się informacja o wykonującym lekarzu, gabinecie, poradni i podmiocie - pojawi się dodatkowo informacja, jeśli zlecenie wykonano w trybie CITO. Informacja o trybie wykonania dostępna na liście zleceń jako osobna kolumna.
3. W trybie edycji wykonanego już zlecenia zablokowano możliwość zmiany jego kierunku na skierowanie.
4. Dodano opcję Gruper JGP AOS - podpowiadanie grup zachowawczych droższych od wyznaczonej grupy zabiegowej (opcje modułu Zlecenia->zakładka OW NFZ->zakładka Widoczność elementów).

MODUŁ 13 MEDYCYNA PRACY
1. Zaktualizowano numer pozycji Dziennika Ustaw w orzeczeniu dla kierowców. Konieczne jest usunięcie istniejącego wzorca wydruku, nowy odtworzy się z poprawną informacją.
2. Umożliwiono wprowadzenie osobnej numeracji orzeczeń dla badań sanitarno-epidemiologicznych, pozwoleń na broń i badań profilaktycznych. Aby korzystać z osobnej numeracji należy załączyć odpowiednią opcję w Medycyna pracy -> Opcje -> zakładka Orzeczenia.
3. Dodano możliwość zdefiniowania pieczątki w orzeczeniach przy użyciu makra.
Opis wykonania takiej pieczątki opisano w biuletynie do v. 2012.00.0.01. W tym przypadku modyfikacji będzie podlegał obiekt o nazwie qrmJNIPInfo.

MODUŁ 14 DEKLARACJE
1. W oknie z listą deklaracji danego pacjenta dodano możliwość przeglądania karty pacjenta (przycisk AF3 Karta pacj.).

MODUŁ 15 PUNKT POBRAŃ
1. Dodano sprawdzanie uprawnień do przeglądania wyników badań, uprawnienia Moduł lekarski -> Wyniki badań->Przeglądanie szczegółów (uprawnienie działa jeżeli jest włączona opcja Rozbudowane uprawnienia w module lekarskim).

MODUŁ 21 GABINET
1. Poprawiono opis uprawnień do wystawiania recept. Wynika już z niego również to, że uprawnienia te działają także dla wydruku pustych recept.
2. Wydruk pustych recept:
a. Przy korzystaniu z domyślnego wzorca recepty w przypadku wydruku pustych recept bez podania daty wystawienia recepty zamiast kodu kreskowego o prefiksie 7 (data + numer PWZ) drukuje się kod o prefiksie 3 ( numer PWZ). Zmiana ta pozwala na wydrukowaniu na domyślnym wzorcu recepty kodu NPWZ w przypadku nie wskazania daty wykonania.
b. Możliwość wydruku pustych recept Rpw.
3. Opcja, która pozwalała na włączanie numeracji recept Rpw została rozbudowana. Obecnie pozwala ona na określenie jakiego typu recepty mają być numerowane przez system, przy czym dozwolone są wszystkie Kombinacje. Można więc w szczególności włączyć numerowanie recept Rpw baz numerowania recept Rp. Opcja ta jest jednak podrzędna w stosunku do ustawienia na karcie pracownika i jednostki funkcji numerowania recept. Nie włączenie numerowania recept dla danego pracownika lub jednostki bez względu na ustawienie wspomnianej wcześniej opcji spowoduje brak automatycznego numerowania recept.
4. Poprawiono funkcję automatycznego wydruku recepty po jej wystawieniu. Funkcja nadaje już poprawny numer nawet w przypadku numerowania podczas wydruku.
5. Karta skierowania do laboratorium - umożliwiono wybór płatnika badań.
6. Nowa wersja Wizyty:
a. Nowa opcja Zablokuj możliwość zamknięcia wizyty jeśli nie wykonano rezerwacji (domyślnie włączona).
b. Dodano nowe uprawnienie na możliwość zamykania wizyt, gdy brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń w ramach NFZ (Moduł lekarski -> Wizyta -> Zamykanie wizyt, gdy brak potwierdzenia uprawnień do świadczeń w ramach NFZ).
c. Dodano opcję Warunki kontroli dokumentów eWUŚ, która może przyjmować wartości:
- brak kontroli,
- ostrzegaj, jeśli brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń w ramach NFZ,
- blokuj, jeśli brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń w ramach NFZ.
Opcja jest sprawdzana przed wejściem do wizyty.
7. Nazwa wydruku HZiCh została uzupełniona o datę i godzinę generacji. W przypadku drukowania do pliku, podpowiadająca się nazwa będzie unikalna, co zapobiegnie przypadkowemu nadpisywaniu plików.

MODUŁ 22 STOMATOLOG
1. Nowy stomatolog:
a. Poprawiono zmianę typu zęba (mleczny, stały - część takich zmian powstałych w starym stomatologu mogła nie być interpretowana poprawnie).
b. Dodano komunikat ostrzegający o dodaniu dwóch takich samych zabiegów.

MODUŁ 31 POGOTOWIE
1. Ratownictwo Medyczne - nowa funkcjonalność Drzewko decyzyjne.
2. Automatyczne dopasowywanie rozmiaru okna zgłoszenia do rozdzielczości ekranu.

MODUŁ 34 SANATORIUM
1. Poprawka w funkcjonalności rezerwacji dla grup.

MODUŁ 51 ZESTAWIENIA
1. Nowe zestawienie pozwalające na określenie procentowego udziału danego gabinetu - a co za tym idzie danej poradni - w czasie użycia danego gabinetu fizycznego. Zestawienie to grupuje gabinetu po polu Numer, sumuje czas pracy tak zgrupowanych gabinetów (co powinno odzwierciedlać czas pracy fizycznego gabinetu - pomieszczenia) i wylicza procentowy czas pracy danego gabinetu logicznego w czasie pracy pomieszczenia.
Zestawienie to pozwala na obliczenie kosztów funkcjonowania danego pomieszczenia na dane gabinety, a więc i poradnie.

MODUŁ 52 KARTOTEKI
1. Dodano opcję Sprawdzanie poprawności numeru telefonu z możliwością ustawienia: ostrzegaj gdy niepoprawny; blokuj gdy niepoprawny. Opcja ta jest aktywna gdy jest włączona weryfikacja numeru telefonu (Sposób normalizacji wyświetlania numerów telefonów). Wcześniej program ostrzegał tylko gdy numer telefonu był niepoprawny.
2. W oknie z listą dokumentów uprawniających do świadczeń dodano zaznaczanie dodanego/poprawionego dokumentu. Wcześniej zaznaczany był pierwszy element na liście.
3. Na karcie pacjenta dodano nową zakładkę z zeskanowanymi dokumentami.

MODUŁ 53 ROZLICZENIA
1. Zmodyfikowano synchronizację rejestru świadczeń, aby w pierwszej kolejności brała pod uwagę przepisy o koordynacji, nie dokument eWUŚ jak dotychczas.
2. Zdjęto blokadę, aby świadczenia wykonane od 1 kwietnia 2013 można było wysyłać z opcją Synchronizacja świadczeń w okresach bez wymaganych dokumentów uprawniających ustawioną na: Oznaczanie świadczeń jako sprawdzone w eWUŚ.
3. W oknie przeglądania nowego rejestru świadczeń dodano filtr Status walidacji.
4. Dodano możliwość eksportu do pliku XLS pozycji z rejestru świadczeń.
5. Dodano możliwość wysyłania w raporcie statystycznym typu identyfikatora ''I'', jeżeli pacjent ma wprowadzoną kartę czasowego pobytu. Do tej pory taki pacjent był wysyłany jako NN, przez co NFZ odrzucał zestaw.
6. W komunikacie świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych nie będą wykazywane uprawnienia dodatkowe 47OR i 47CN, które dotyczą bezpłatnych wyrobów medycznych. Dzięki temu podczas zapisu raportu do pliku nie będzie się pojawia błąd GDR: Nie obsługiwane uprawnienie....
7. Podczas usuwania z raportu statystycznego zestawów świadczeń, które zawierały błędy GDR, zamiast komunikatu Błąd GDR otrzymają one właściwy komunikat, który był wyświetlony w oknie z listą błędów GDR.
8. Dodano możliwość zatwierdzenia rachunku/korekty dla NFZ o takim samym symbolu, ale o różnym typie dokumentu.
9. Dodano nową wartość opcji domyślnego typu dokumentu finansowego Faktura VAT II, dla rachunków/korekt NFZ.
10. W komunikacie PDX dodano opcję Adres pacjenta pobieraj z adresu tymczasowego. Przy włączonej opcji, adres pacjenta pobierany jest z karty pacjenta z adresu tymczasowego. Jeśli adres tymczasowy nie jest ustawiony, to adres pobierany jest z adresu stałego. Dla pacjentów UE, z deklaracją z poświadczeniem, adres pacjenta pobierany jest z karty pacjenta wg ustawienia na poświadczeniu (adres w Polsce), niezależnie od ustawienia opisanej opcji.
11. W oknie z raportem zwrotnym weryfikacji deklaracji dodano grupowanie deklaracji bez typu deklaracji.
12. Do wydruku podsumowania raportu kolejki oczekujących dodano nazwę miejsca wykonywania usług.
13. Zmodyfikowano funkcję importu faktur zakupowych z KS-ASW. Podczas wyszukiwania jednostek wystawiających faktury nie są brane pod uwagę myślniki w numerze NIP, dzięki czemu do bazy KS-SOMED nie jest już dodawana nowa jednostka z tym samym numerem NIP, zawierającym myślniki w innych miejscach (np. numery NIP 12-34-567-890 i 123-456-78-90 są już traktowane jak ten sam numer).
14. Dodano możliwość zapisu raportu faktur zakupowych FZX z numerami NIP bez kresek.
15. Dodano możliwość wysłania w formacie pdf sprawozdania MZ-55 na zdefiniowany w opcjach modułu rozliczenia adres email. Adres e-mail definiuje się w opcjach modułu Rozliczenia, na zakładce e-Raporty, natomiast dane konta pocztowego wykorzystywanego do wysyłania poczty elektronicznej definiuje się w opcjach modułu Administrator, na zakładce Komunikacja w grupie opcji Dane konta pocztowego, na zakładce e-Raporty (MZ).
16. W sprawozdaniu MZ-55 w polu Kody ICD10 dla zestawienia dodano możliwość wprowadzania rozpoznań 5-znakowych (np. E00.1).
17. W oknie generowania zestawienia świadczeń rozliczanych na podstawie koordynacji dodano opcję umożliwiającą wstawienie adresu świadczeniodawcy, pobieranego z karty świadczeniodawcy z zakładki Kontrahent.
18. Dodano nowe zestawienia z chemioterapii Załącznik nr 4 - ewidencja faktur i ewidencja świadczeń oraz usunięto nieaktualne załączniki nr 5.
19. Poprawiono błąd przy imporcie z SerWUŚ. Problem dotyczył pacjentów, których w momencie importu w bazie jeszcze nie było (nowych pacjentów). Po wprowadzeniu tych pacjentów do bazy, zaimportowane wcześniej potwierdzenia eWUŚ nie zostały powiązane z tymi pacjentami.

INNE
1. Zmodyfikowano sposób sprawdzania uprawnień w eWUŚ w przypadku dzieci do 6 miesiąca życia, dla których eWUŚ zwraca status Pacjent nie jest zarejestrowany w CWU. W takim przypadku program automatycznie sprawdzi numer PESEL opiekuna i w raporcie statystycznym numerem identyfikacyjnym pacjenta będzie PESEL opiekuna.
2. Dodano obsługę skanerów przy pomocy dodatkowego programu ScanReceiver (np. HP Scanjet 7500).
3. Skanowanie dokumentacji - w oknie skanowania dodano możliwość zmiany poradni.
4. Aktualizacja słownika gmin (nowy powiat i gmina Wałbrzych - miasto).
5. KSPLCleanUp - czas przechowywania logów został skrócony do 30 dni. Rozszerzono listę usuwanych zbędnych plików z katalogu z logami.
6. Usunięto problem mogący uniemożliwić poprawną pracę Kreatora konfiguracji systemu OSOZ.
7. Podpinanie nowych danych do wizyty:
a. Dodano uwzględnianie uprawnień do poradni specjalnych.
b. Załączniki są pokazywane z ograniczeniem do poradni.
8. Aktualizacja dokumentu Jak to naprawić.


Z uwagi na planowaną w niedalekim czasie poważną modyfikację systemu KS-SOMED polegającą na tym, że czas danej operacji (zapisu do bazy, rozpoczęcie wizyty itp. itd.) będzie pobierany z serwera bazy danych a nie, jak dotychczas, z lokalnego komputera, uprzejmie prosimy o przegląd Państwa systemów informatycznych, w szczególności używanej strefy czasowej oraz aktualnej daty i godziny na serwerze bazy danych. Wprowadzana modyfikacja ma na celu wyeliminowania takich sytuacji, gdy godzina zakończenia operacji jest wcześniejsza niż godzina jej rozpoczęcia - a wynika to z tego, że na różnych stacjach roboczych mamy ustawione różne godziny.
Mieliśmy już zgłoszenia iż wizyta rozpoczęta na jednym stanowisku, zawieszona i zakończona na drugim stanowisku miała czas zakończenia wcześniejszy niż czas rozpoczęcia. Okazało się bowiem, że na danych stanowiskach istniała spora rozbieżność w dacie i godzinie systemowej. Sytuacja taka jest niedopuszczalna w szczególności, gdy myślimy o całkowicie elektronicznej dokumentacji medycznej. Dlatego też niebawem jedyną wiarygodną dla systemu KS-SOMED datą i godzina będzie ta pobrana z serwera bazy danych.

Aktualizacja bazy leków BLOZ
Informujemy, że jedyną zalecaną metodą aktualizacji bazy BLOZ jest skorzystanie z aktualizatora bazy BLOZ i korzystanie z plików XML. Jest to domyślne działanie aktualizatora bazy BLOZ. Mimo pozostawienia przez okres przejściowy możliwości aktualizacji z plików *.DBF nie zalecamy korzystania z tej funkcjonalności z uwagi na to, iż pliki *.DBF nie zawierają pełnej informacji o lekach, pozwalających np. na poprawne wystawienie recepty na leki psychotropowe. Informujemy również, że możliwość aktualizacji z plików *.DBF zostanie niebawem wyłączona.


Pełna wersja komunikatu z wykazem zmian (http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/plik/Somed-Raport%202013.01.0.03.pdf?nr=1245)