Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Komunikaty i informacje => Narodowy Fundusz Zdrowia => Wątek zaczęty przez: PiotrSz w Lipiec 31, 2018, 11:22:42 am

Tytuł: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Lipiec 31, 2018, 11:22:42 am
Dzisiejszy komunikat Małopolskiego OW NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Cytuj
Szanowni Państwo

Małopolski OW NFZ przekazuję informację w sprawie projektowanej zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (projekt został opublikowany w dniu 27 lipca 2018r.).

W związku z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącym podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przez włączenie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Zgodnie z ww. porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. ? w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach. Wskazane mechanizmy będą dotyczyć także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jednocześnie w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego wprowadzono zmianę dotyczącą terminu przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek polegającą na przedłużeniu tego terminu z dnia 14 sierpnia 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r. ? w celu uniknięcia podwójnego składania informacji przez świadczeniodawców.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że o dalszym trybie postępowania MOW NFZ będzie informował w kolejnych komunikatach.

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Michał w Sierpień 01, 2018, 13:37:26 pm
to jakieś jaja normalnie są:

Cytuj
Numer komunikatu:   362644
Data publikacji:   2018-08-01 08:21
Temat:   Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek położnych od 1 września 2018 roku
Załączniki:   
ikona załącznika !oświadczenie do komunikatu PIP.docx (12.0 kB) - Oświadczenie
Kujawsko ? Pomorski  Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina wszystkim świadczeniodawcom o konieczności przekazania w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r. zgodnie z § 4.2.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628) informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t.) w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Powyższe informacje należy sporządzić według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.
i przekazać do Kujawsko ? Pomorskiego  OW NFZ za pośrednictwem serwisu internetowego ? SZOI.

PRZYPOMINAMY!
Ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 sierpnia 2018 r. Na jej podstawie przygotowany zastanie aneks. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 3 przytoczonego na wstępie rozporządzenia - nieprzekazanie przez świadczeniodawcę powyższej informacji skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nadmieniamy, iż złożenie informacji (wniosków) w latach poprzednich, nie zwalnia z obowiązku ponownego jej przekazania.

Kolejny raz się okazuje, że inny oddział to inne księstwo :)
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: C.M. Legionów w Lęborku w Sierpień 01, 2018, 14:16:41 pm
u nas z kolei tak, bez żadnych kar :)
Cytuj
Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ ? wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, 1373), który stanowi, iż:
1. w latach 2016?2018 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże w terminie określonym w ust. 2 do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, za pośrednictwem serwisów internetowych ,o których mowa w §10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w §1, informację o liczbie pielęgniarek położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1?3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z poźn. zm.), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2018 r. ? w przypadku informacji za 2018 r.
Instrukcja zgłaszania liczby etatów dla pielęgniarek i położnych (http://nfz-gdansk.pl/uploads/files/20180801_Instrukcja _do komunikatu PIP.pdf) została zamieszczona w Portalu Świadczeniodawcy.
Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Sierpień 01, 2018, 14:19:06 pm
U nas do tej nie ma nawet śladu jakiegokolwiek komunikatu nt. podwyżek dla pielęgniarek.
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Sierpień 01, 2018, 14:22:43 pm
Kolejny raz się okazuje, że inny oddział to inne księstwo :)

Wcześniej też mieliśmy komunikat, że do 14.08 ale w tym drugim wydłużyli w związku z tym, że dochodzą jeszcze z POZu.

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Sierpień 01, 2018, 20:50:41 pm
Dla POZ też mam coś zgłaszać? U mnie na SZOI w POZ nie mam w ogóle możliwości zgłosić bo nie ma umowy na liście, a w AOS jest.
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Sierpień 01, 2018, 22:12:37 pm
ale burdel... kolejny komunikat..
dobra wklejam ponizej wszystkie chronologicznie
1)
Cytuj
Aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych 2018 r.
Data wiadomości: 2018-07-26 13:33

Małopolski OW NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina, że na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1628) świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna) przekaże w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Powyższe informacje świadczeniodawcy sporządzają według stanu na dzień 1 sierpnia 2018r.

Na podstawie przekazanych do MOW NFZ w Krakowie danych zostaną przygotowane aneksy do umów zapewniające średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej o 1 600 zł. Naliczona kwota obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której wyżej mowa, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

O terminie uruchomienia w Portalu Świadczeniodawcy dedykowanego narzędzia do przekazywania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej:
- SZP01, SZP06, SZP07, SZP08, SOK ? 12 29 88 152,
- AOS, STM - 12 29 88 155,
- POZ/02, PRO, SPO, OPH - 12 29 88 177,122,135
- REH, PSY - 12 29 88 166, 205

2)
Cytuj
Aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych 2018 r.
Data wiadomości: 2018-07-31 08:49

Szanowni Państwo

Małopolski OW NFZ przekazuję informację w sprawie projektowanej zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (projekt został opublikowany w dniu 27 lipca 2018r.).

W związku z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącym podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przez włączenie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Zgodnie z ww. porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. ? w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach. Wskazane mechanizmy będą dotyczyć także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jednocześnie w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego wprowadzono zmianę dotyczącą terminu przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek polegającą na przedłużeniu tego terminu z dnia 14 sierpnia 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r. ? w celu uniknięcia podwójnego składania informacji przez świadczeniodawców.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że o dalszym trybie postępowania MOW NFZ będzie informował w kolejnych komunikatach.

3)
Cytuj
Aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych 2018 r.
Data wiadomości: 2018-08-01 14:26

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do komunikatów przekazanych dnia 26 oraz 31 lipca br. w sprawie Aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych 2018 r., Małopolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy udostępnione zostało narzędzie dedykowane do przekazywania danych aktualizacyjnych o liczbie pielęgniarek i położnych na rok 2018 r. na ubiegłorocznych zasadach.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie stosownych danych ? termin na przekazanie danych upływa w dniu 14.08.2018 r.

i bądź tu qwa mądry..

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Sierpień 01, 2018, 22:49:45 pm
Wysyłać czy czekać. Oto jest pytanie...
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Weronika w Sierpień 03, 2018, 09:23:44 am
OIPiP w bydgoszczy


Cytuj
Wstrzymanie wydawania opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. ? 31.08.2019r.
Data publikacji: 02.08.2018
W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 09.07.2018r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i  przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia wstrzymuje się wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. ? 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

Proszę śledzić komunikaty w tej sprawie na stronie internetowej OIPiP w Bydgoszczy.
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Zbychu w Sierpień 03, 2018, 11:35:52 am
Dla POZ też mam coś zgłaszać? U mnie na SZOI w POZ nie mam w ogóle możliwości zgłosić bo nie ma umowy na liście, a w AOS jest.

Ja dla POZ dołączam tabelkę z imionami, nazwiskami, NPWZ i przekazaną kwotą na osobę. Dołączam to do rachunku elektronicznego jako załącznik i przekazuje co miesiąc. Takie wytyczne dostałem od pani z Mazowieckiego OW. Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Sierpień 13, 2018, 10:45:26 am
Oni są tam qwa niepoważni.. w związku z niejasnością terminu zadzwoniliśmy.. oczywiście, że obowiązuje termin do 14.08 no bo przecież te nowe przepisy nie weszły w życie.. jpi$^%$le ...

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Październik 02, 2018, 21:21:00 pm
Wymiękam...

Dzisiejszy komunikat Małopolskiego OW NFZ

Cytuj
dot. aktualizacji informacji o liczbie pielęgniarek i położnych
Data wiadomości: 2018-10-02 16:51

Małopolski OW NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami §4a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1628, ze zm.): ?Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4. ".

Jednocześnie zapisy § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1681) wskazują, iż powyższą informację świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 2018 r., i przekazuje do dnia 14 października 2018 r.

W związku z powyższym w dniu 1 października 2018 r. zostało uruchomione w Portalu Świadczeniodawcy dedykowane narzędzie do przekazania informacji o aktualnej liczbie etatów pielęgniarek i położnych.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie stosownych danych do dnia 14 października 2018 r.

qwa DWA razy już to zgłaszaliśmy.. (stan na 1.08)

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Październik 02, 2018, 21:27:04 pm
U nas też dali taki komunikat.
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Październik 02, 2018, 21:31:29 pm
Właśnie się nad tym dzisiaj zastanawiałem. Czy POZ / AOS / PSY / REH / STM / SZP / OPH / SPO dotyczy znowu zgłaszanie stanów pielęgniarek wg stanu na 01.10.2018 czy nie, bo w rozporządzeniu jest mowa o świadczeniach rozliczanych stawką kapitacyjną.
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Październik 02, 2018, 21:37:37 pm
Właśnie się nad tym dzisiaj zastanawiałem. Czy POZ / AOS / PSY / REH / STM / SZP / OPH / SPO dotyczy znowu zgłaszanie stanów pielęgniarek wg stanu na 01.10.2018 czy nie, bo w rozporządzeniu jest mowa o świadczeniach rozliczanych stawką kapitacyjną.

Cytat z mojego powyższego komunikatu NFZ
Cytuj
Jednocześnie zapisy § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1681) wskazują, iż powyższą informację świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 2018 r., i przekazuje do dnia 14 października 2018 r.

Czyli..? Wszystko poza POZ?
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Październik 02, 2018, 21:39:56 pm
no ale "w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna"
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Michał w Październik 02, 2018, 22:48:23 pm
Z tego co czytałem te wszystkie rozporządzenia i artykuły na ten temat (teraz już nie ma siły do tego wracać) to wszyscy prócz POZ (on chyba tylko raz w roku) podają liczbę pielęgniarek i położnych chyba 4 razy w roku żeby nie były za bardzo pokrzywdzone pielęgniarki, które zostały zatrudnione po przesłaniu informacji do NFZ.
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Październik 02, 2018, 23:08:34 pm
OK. Czyli znowu trzeba się z tym bawić, a potem stan na 01 stycznia...
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: cobratw w Październik 03, 2018, 08:20:25 am
Z tego co czytałem te wszystkie rozporządzenia i artykuły na ten temat (teraz już nie ma siły do tego wracać) to wszyscy prócz POZ (on chyba tylko raz w roku) podają liczbę pielęgniarek i położnych chyba 4 razy w roku żeby nie były za bardzo pokrzywdzone pielęgniarki, które zostały zatrudnione po przesłaniu informacji do NFZ.

też tak mi się wydaje, że co kwartał oprócz poz
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Weronika w Październik 03, 2018, 09:39:29 am
W kuj - pom nie ma żadnego komunikatu o przekazaniu informacji o stanie zatrudnienia.

Możecie mi powiedzieć czy w sprawie oświadczenia o przekazaniu pieniędzy dla PiP stosuje się już ten nowy wniosek
(Załączniki do zarządzenia Nr 99/2018/DSOZ Prezesa NFZz dnia 25 września 2018 r.)
czy jeszcze stary ?
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: neelix w Październik 03, 2018, 09:43:58 am
Teraz chyba Zał. 2 z 101/DSOZ/2018.
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: Weronika w Październik 03, 2018, 09:49:25 am
101/DSOZ dotyczy POZ a  który dotyczy pozostałych i który się przekazuje teraz ?
Tytuł: Odp: Podwyżki dla PiP
Wiadomość wysłana przez: neelix w Październik 04, 2018, 10:19:40 am
Dla reszty 99/DSOZ/2018.